Artykuły: Kardiologia

Przegląd badań więcej

Artykuły przeglądowe więcej

 • Ostra niewydolność serca
  W codziennej praktyce zespołów ratownictwa medycznego istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania pacjenta z ostrą niewydolnością serca. Te zaburzenia są główną przyczyną nagłych zgonów sercowych. Artykuł zawiera zasady rozpoznania i klasyfikacji ostrej niewydolności serca, które są niezbędne do wdrożenia właściwych, medycznych czynności ratunkowych, w tym postępowania farmakologicznego.
 • Omdlenie: ocena i diagnostyka różnicowa
  Omdlenie to nagła i przemijająca utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg. Omdlenie jest przyczyną 1–1,5% zgłoszeń do szpitalnych oddziałów ratunkowych, skutkując dużym odsetkiem hospitalizacji oraz generując istotne koszty opieki zdrowotnej.
 • Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy – monitorowanie i leczenie
  Zalecenia oparte na europejskich i amerykańskich wytycznych kardiologicznych i diabetologicznych.

Wytyczne więcej

Postępy w medycynie więcej

 • Zaburzenia rytmu serca – postępy 2016/2017
  Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.
 • Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – postępy 2016/2017
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące wpływu diety na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu oraz postępowania w hipercholesterolemii i intensywności zmniejszania stężenia cholesterolu w osoczu.
 • Niewydolność serca – postępy 2016/2017
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku roku 2017 dotyczące nowego leku – inhibitora neprylizyny z blokerem receptora angiotensynowego, wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na niewydolność serca, niewydolności serca z zachowaną czynnością skurczową, przewlekłej skurczowej niewydolności serca i roli zdalnego monitorowania chorych.

Wybierz specjalność