2-merkaptobenzotiazol

2-merkaptobenzotiazol
13.01.2004
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie