Koagulologia – postępy 2009

Koagulologia – postępy 2009
01.07.2010
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skróty: ACCP – American College of Chest Physicians, CI – przedział ufności, CUS – ultrasonograficzny test uciskowy, DD – dimer D, HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa, HR – hazard względny, ITP – pierwotna małopłytkowość immunologiczna, LR(–) – wskaźnik wiarygodności wyniku ujemnego, NNTnumber needed to treat, OR – iloraz szans, RRR – względne zmniejszenie ryzyka, VKA – antagoniści witaminy K, ZP – zatorowość płucna, ZŻG – zakrzepica żył głębokich, ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Jeszcze do niedawna skrót ITP oznaczał "idiopatyczną plamicę małopłytkową", ale aktualna wiedza dotycząca immunologicznego tła tej choroby, jak również brak lub jedynie minimalne objawy skazy krwotocznej obserwowane w większości przypadków, doprowadziły w 2009 roku do zrewidowania terminologii i wprowadzenia nowej nazwy: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (powszechnie używany skrót ITP utrzymano).[1] Według aktualnej definicji ITP jest chorobą przebiegająca ze zmniejszeniem liczby płytek we krwi obwodowej do wartości <100 X 109/l, przy nieobecności znanych czynników wywołujących małopłytkowość i/lub zaburzeń przebiegających z małopłytkowością. W zależności od czasu trwania ITP klasyfikuje się jako: nowo rozpoznaną, przetrwałą (trwającą 3–12 miesięcy) i przewlekłą (trwającą >=12 miesięcy). O ile ITP u dorosłych ma typowo podstępny początek, bez poprzedzającej infekcji wirusowej lub innej choroby, a jej przebieg jest zwykle przewlekły, to ITP u dzieci trwa krótko, a w co najmniej 2/3 przypadków obserwuje się samoistny powrót do zdrowia w ciągu 6 miesięcy. Koncepcje mówiące o mechanizmach powstawania małopłytkowości w ITP zmieniły się z tradycyjnego poglądu na niszczenie płytek krwi poprzez autoprzeciwciała na korzyść złożonych procesów, w których rolę odgrywają również limfocyty T oraz upośledzone wytwarzanie płytek krwi.