Intensywna czy łagodna kontrola częstotliwości rytmu komór u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków?

Intensywna czy łagodna kontrola częstotliwości rytmu komór u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków?

Łagodna kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z kontrolą intensywną u chorych z migotaniem przedsionków – badanie RACE II

01.07.2010
Omówienie artykułu: Lenient versus strict rate control in patients with atrial fibrillation
I.C. Van Gelder, H.F. Groenveld, H.J.G.M. Crijns i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2010; 362: 1363–1373

Opracowali: dr med. Małgorzata Kołcz, dr med. Jan Brożek, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultowała prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Skróty: ACEI – inhibitor(y) konwertazy angiotensyny, AF – migotanie przedsionków, ARB – bloker(y) receptora angiotensynowego, BKW – bloker(y) kanału wapniowego, CI – przedział ufności, CRT – terapia resynchronizująca, Hb – hemoglobina, HR – hazard względny, ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator, IQR – przedział międzykwartylowy, KKCz – koncentrat krwinek czerwonych, NNTnumber needed to treat, RR – ryzyko względne, RRR – względne zmniejszenie ryzyka

Wprowadzenie

Kontrola częstotliwości rytmu komór jest jedną ze strategii leczenia chorych z AF. W wytycznych zaleca się ścisłą kontrolę rytmu komór, chociaż postępowanie to nie jest oparte na wiarygodnych danych naukowych. Przypuszcza się, że u chorych z AF łagodna kontrola może być równie skuteczna jak kontrola intensywna.