W podręczniku przedstawiamy przyczyny i mechanizm powstania chorób układu krążenia, sposoby ich rozpoznania, zapobiegania i leczenia. Opieramy się przy tym na zasadach EBM (evidence-based medicine), zweryfikowanych pod względem skuteczności w badaniach klinicznych i znajdujących wyraz w wytycznych postępowania renomowanych towarzystw kardiologicznych. Są to zalecenia najnowsze - ich aktualizację zapewnimy w formie elektronicznej. Trzeba jednak przestrzec przed sztywnym przestrzeganiem wytycznych i zaleceń. Dopiero bowiem zdolność trafnego łączenia informacji naukowej, systemu wartości i preferencji pacjenta oraz indywidualnych umiejętności i doświadczenia lekarza stanowi o sztuce lekarskiej. Książka jest adresowana głównie do kardiologów i do kolegów lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii i zawiera materiał wymagany do tej specjalizacji. Winna zainteresować również internistów, pediatrów i lekarzy innych specjalności, zważywszy na udział układu krążenia w szerokiej gamie patologii narządowych. Autorom - plejadzie wybitnych polskich kardiologów - dziękujemy za miłą współpracę. (...)

Mamy nadzieję, że Kardiologia, która "wypączkowała" z naszego podręcznika Choroby wewnętrzne, spotka się z równie życzliwym, jak ten podręcznik, przyjęciem.

Andrzej Szczeklik i Michał Tendera

Z przedmowy prof. dr. hab. med. Andrzeja Szczeklika i prof. dr. hab. med. Michała Tendery do I wydania "Kardiologii"