Leczenie przeciwzakrzepowe. 76-letni mężczyzna z udarem krwotocznym mózgu

Leczenie przeciwzakrzepowe. 76-letni mężczyzna z udarem krwotocznym mózgu
26.07.2010
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Zakład Kardiologii Doświadczalnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Od Redakcji: Autorka odpowiada na pytania dotyczące problemów w leczeniu przeciwkrzepliwym spotykanych w praktyce klinicznej. Pytania można przesyłać pod adresem mmundas@cyf-kr.edu.pl.

Skróty: HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa, INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany, VKA – antagoniści witaminy K

Opis przypadku

76-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością serca (II klasa NYHA) i utrwalonym migotaniem przedsionków, po niedokrwiennym udarze mózgu przed rokiem. Od czasu udaru przyjmował kwas acetylosalicylowy (75 mg/d) i warfarynę (7,5 mg/d), ponadto inhibitor konwertazy angiotensyny, furosemid, β-bloker i pantoprazol. U chorego wystąpiły nagle objawy niedowładu połowiczego. W szpitalu wykonano tomografię komputerową głowy, która wykazała krwawienie śródmózgowe. Ciśnienie tętnicze przy przyjęciu wynosiło 160/90 mm Hg, a INR 3,0. Natychmiast odstawiono kwas acetylosalicylowy i warfarynę. Normalizację INR uzyskano, podając świeżo mrożone osocze i 5 mg witaminy K1 dożylnie. Podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym. W trakcie hospitalizacji nastąpiła poprawa stanu neurologicznego. Od 6. dnia pobytu w szpitalu stosowano heparynę drobnocząsteczkową (HDCz) w dawce profilaktycznej podskórnie. Przy wypisie ze szpitala zalecono kontynuowanie wstrzyknięć enoksaparyny w dawce 1 mg/kg mc. raz dziennie.