Gabinet chirurga

  • Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące gabinetów chirurgicznych

    Naruszenie ciągłości tkanek, które ma miejsce w gabinetach chirurgicznych, jest procesem niosącym z sobą duże ryzyko zakażenia pacjenta i personelu medycznego, zwłaszcza w przypadku braku lub niestosowania się do zapisów zawartych w procedurach medycznych. Dlatego też niezwykle ważna jest minimalizacja tego ryzyka poprzez właściwe przygotowanie pomieszczeń i ich regularna kontrola.

  • Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pracowni badań endoskopowych

    Pracownia badań endoskopowych jako zespół pomieszczeń służących do wykonywania badań diagnostycznych o charakterze zabiegowym musi spełniać wymagania dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Medycyna Praktyczna – Chirurgia