Jakie powikłania choroby COVID-19 są wyłączone z klauzuli dobrego samarytanina?

31.03.2021
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Pytanie nadesłane do eksperta serwisu COVID-19

Jakie znamy powikłania choroby COVID-19, które nie podlegają ochronie lekarzy przez klauzulę dobrego samarytanina?

Odpowiedziała:

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112 z późn. zm.): nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach zapobiegania1, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach (tzw. klauzula dobrego samarytanina).

Powikłania choroby COVID-19 (objęte zakresem przestępstw nieumyślnego spowodowania: śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), które nie podlegają ochronie lekarzy przez „klauzulę dobrego samarytanina”:

  • nie związane ze świadczeniem zdrowotnym udzielanym w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 (powikłania innych chorób niż COVID-19);
  • związane z zapobieganiem, rozpoznawaniem lub leczeniem COVID-19, ale wynikłe już po okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  • gdy lekarz, udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 działał w zwykłych, a nie w szczególnych okolicznościach;
  • wynikłe z rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach;
  • objęte zakresem innych czynów zabronionych niż przestępstwa z Kodeksu karnego wymienione w art. 24 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (np. przestępstw popełnionych umyślnie).

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest