Molnupirawir – nowy lek w terapii COVID-19

25.11.2021
dr n. med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

19 listopada Europejska Agencja Leków (European Medicines Agenscy – EMA) wydała pozytywną opinię dotyczącą zastosowania molnupirawiru w leczeniu chorych na COVID-19. Leku na razie nie dopuszczono do obrotu w UE, a opinia EMA ma na celu wsparcie poszczególnych krajów w podjęciu decyzji o stosowaniu preparatu w sytuacji rosnącej liczby zakażeń SARS-CoV-2 i zgonów w Europie. Molnupirawir znany pod nazwą Lagevrio (MSD/ Merck) lub MK 4482 to lek przeciwwirusowy, który zgodnie z opinią EMA można stosować u chorych z łagodną i umiarkowaną postacią COVID-19 (niewymagających tlenoterapii), u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Molnupirawir jest prolekiem, który jest metabolizowany do analogu rybonukleozydu N-hydroksycytydyny (NHC), a następnie dystrybuowany do komórek, gdzie ulega fosforylacji z wytworzeniem farmakologicznie czynnego trifosforanu rybonukleozydu (NHC-TP). NHC-TP działa poprzez mechanizm znany jako katastrofa błędu wirusowego. Włączenie NHC-TP do wirusowego RNA przez wirusową polimerazę RNA powoduje nagromadzenie błędów w genomie wirusa, co prowadzi do zahamowania replikacji.

Skuteczność molnupirawiru oceniono w badaniu III fazy MOVe-OUT (wieloośrodkowe badanie z randomizacją). Producent leku przedstawił wyniki analizy etapowej (pośredniej) w formie informacji prasowej, jak dotąd nie udostępniono ich w postaci recenzowanej publikacji. Założonym celem MOVe-OUT było porównanie odsetka chorych wymagających hospitalizacji oraz odsetka zgonów w grupach pacjentów leczonych molnupirawirem oraz otrzymujących placebo w ciągu 29 dni od momentu randomizacji. Do badania włączono pacjentów ambulatoryjnych, którzy nie byli wcześniej zaszczepieni przeciwko COVID-19, z łagodnymi i umiarkowanymi objawami choroby trwającymi do 5 dni. Analizie poddano zastosowanie molnupirawiru u 775 chorych, którzy nie wymagali tlenoterapii oraz wykazywali przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19:
1. wiek ≥60 lat
2. cukrzyca
3. otyłość (BMI >30)
4. przewlekła choroba nerek
5. przewlekłe choroby serca
6. POChP
7. choroba nowotworowa (aktywna).

W czasie 29 dni obserwacji wykazano, że 7,3% (28 z 385) pacjentów, którzy otrzymali molnupiravir, było hospitalizowanych z powodu COVID-19 i nikt nie zmarł, podczas gdy w grupie placebo 14,1% (53 z 377) wymagało pobytu w szpitalu lub zmarło (8 osób). Analiza skuteczności leku wykazała podobny efekt wobec wariantów wirusa Gamma, Delta i Mu, niezależnie od dnia włączenia terapii od początku wystąpienia objawów oraz czynników ryzyka. Objawy niepożądane opisane u pacjentów w czasie III fazy badania klinicznego obejmowały najczęściej (≥1%): biegunkę, nudności, zawroty i ból głowy.

strona 1 z 2