Rekomendacje dotyczące odwiedzin pacjentów ZOL i ZPO w czasie pandemii COVID-19

13.07.2021
Ministerstwo Zdrowia

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach.

Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjmuje się, że:
1. Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki:
— w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
— wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona;
2. Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby;
3. Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego), należy rozumieć osobę, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie.

W każdej z poniżej opisanych sytuacji, w których dopuszcza się możliwość:
— opuszczania ZOL/ZPO przez pacjenta oraz
— odwiedzania pacjenta przez gości na terenie placówki,
konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego okresu przebywania pacjenta „na przepustce” oraz w czasie wizyty.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, przygotowano zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO z uwzględnieniem poniższych warunków:
1. Jeżeli pacjent:
- jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo
- przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo
- posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego,
rekomenduje się umożliwienie:
a) przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1);
b) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2);
c) odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które:
- posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego1,
albo
- przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 2);
d) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3).
2. Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1, tj.:
- nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,
- nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
- nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego,
rekomenduje się umożliwienie:
a) odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3);
b) odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, które spełniają warunki określone w punkcie 1 c (tzn. uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3)2.

1 Testy antygenowe mogą być wykonywane na terenie placówki – w przypadku, gdy dana placówka dysponuje tymi testami i zdecyduje się na ich wykorzystanie przy organizacji odwiedzin u pacjentów.
2 Testy antygenowe mogą być wykonywane na terenie placówki – w przypadku, gdy dana placówka dysponuje tymi testami i zdecyduje się na ich wykorzystanie przy organizacji odwiedzin u pacjentów.

Nie rekomenduje się umożliwienia odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c (tzn. nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

Dodatkowo, jeśli pacjent nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

strona 1 z 2