Terapia fotodynamiczna w leczeniu choroby Bowena

30.11.2021
Opracowanie artykułu: Efficacy of Photodynamic Therapy for the Treatment of Bowen's Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Xue W.L., Ruan J.Q., Liu H.Y., He HX.
Dermatology. 2021; Oct 15: 1– 9.

Opracowała: lek. Karina Polak

Skróty: PDT – photodynamic therapy, terapia fotodynamiczna; RR – relative risk, ryzyko względne; CI – confidence interval, przedział ufności; I2 – test statystyczny dotyczący niejednorodności wyników; p – poziom istotności statystycznej

Terapia fotodynamiczna (ang. photodynamic therapy – PDT) stanowi formę leczenia opierającego się na reakcji fototoksycznej, wykorzystującego fotouczulacz i światło o określonej długości fali. Celem badaczy było porównanie skuteczności PDT, także w terapii łącznej, z innymi miejscowymi metodami leczenia choroby Bowena.

W analizie uwzględniono wyłącznie badania kliniczne z randomizacją, opublikowane w bazach PubMed, EMBASE, Web of Science oraz Cochrane Library. Wśród metod leczenia miejscowego porównywanych z PDT uwzględniono krioterapię oraz stosowanie 5-fluorouracylu (5-FU). Zastosowanie PDT analizowano jako jedyną opcję leczenia lub w połączeniu z zabiegami z użyciem lasera CO2 lub akupunktury. Po zastosowaniu odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia, ostatecznie do analizy zakwalifikowano 8 badań z lat 1996–2018. Analizę przeprowadzono, wykorzystując oprogramowanie RevMan w wersji 5.4.1.

Wykazano, że PDT stosowana jako jedyna opcja terapeutyczna w chorobie Bowena cechuje się większą skutecznością względem pozostałych metod leczenia miejscowego (tab. 1).

Skuteczność PDT jako jedynej opcji terapeutycznej w porównaniu z innymi metodami leczenia miejscowego (krioterapia, 5-FU)
RR 95% CI I2 p
Całkowite wyleczenie 1,36 1,01-1,84 86% 0,04
Częstość nawrotów 0,53 0,30-0,95 0% 0,03
Dobry efekt estetyczny 1,34 1,15-1,56 0% 0,0002
5-FU – 5-fluorouracyl, RR – relative risk, ryzyko względne; CI – confidence interval, przedział ufności;
I2 - test statystyczny dotyczący niejednorodności wyników; p – poziom istotności statystycznej

Równocześnie w przypadku połączenia PDT z laserem frakcyjnym CO2 odnotowano większą skuteczność w osiągnięciu całkowitej remisji niż w przypadku samej PDT (RR =1,85; 95%CI 1,38-2,49; I2 = 0%; p <0,0001).

Wnioski

  • Terapia fotodynamiczna cechuje się większą skutecznością i lepszym efektem estetycznym niż inne metody leczenia miejscowego choroby Bowena.
  • Aby zwiększyć skuteczność PDT, można stosować ją w połączeniu z laseroterapią.

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2021 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.