Podstawy etyki lekarskiej

 • Jak rozwiązywać problemy bioetyczne na forum społeczeństwa laickiego i pluralistycznego?

  Zakres zagadnień moralnych, z którym boryka się praktyczne zastosowanie nauk biomedycznych, jest już dosyć rozległy. Wystarczy tu wskazać na kontrowersje, jakie stale się rodzą wokół kwestii aborcji, eutanazji, inżynierii genetycznej czy biotechnologii.

 • Etyka cnót w etyce medycznej

  Od lat 60. ubiegłego stulecia trwa w literaturze etycznej powrót do etyki cnót, do etyki dobrego charakteru, dobrych motywów i intencji podmiotu.

 • Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta

  (Jest to referat wygłoszony w dniu 22 października 2005 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej: "Problematy i dylematy współczesnej medycyny", zorganizowanej przez Zakład Etyki Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej w Lublinie.)

 • Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

  Wraz z sukcesami wolnego rynku, uznanego za najwłaściwszy mechanizm regulujący przepływ towarów, rozszerza się tendencja komercjalizacji wszelkich dziedzin ludzkiej aktywności, w tym również opieki zdrowotnej.

 • Zagrożenia sumienia lekarza

  "Kodeks etyki lekarskiej" oraz ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 roku zapewniają lekarzowi wolność sumienia.

 • Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny

  W latach 1970-1980 przeprowadzono w angloamerykańskiej bioetyce dość ostrą krytykę paternalizmu w praktyce medycznej.

 • Źródła ideologii aborcyjnej

  "W najbliższej perspektywie problemy etyczne spowodowane przez rozwój biotechnologii nie będą zagrażać godności normalnych dorosłych istot ludzkich - stwierdza Francis Fukuyama - mogą natomiast dotknąć tych, którzy nie posiadają pełnego zestawu cech charakteryzujących ludzi (...).

 • Właściwe i niewłaściwe cele medycyny

  W związku ze zwiększającymi się możliwościami leczenia, a także coraz szerszym wykorzystywaniem różnorodnych i kosztownych technologii oraz sprzętu technicznego, większość dyskusji wokół medycyny koncentruje się na kosztach, sposobach ich obliczania i kontroli, jak również prywatyzacji czy komercjalizacji.

 • Uzasadnienia norm moralnych w bioetyce

  W codziennej praktyce posługujemy się zdroworozsądkowym pojęciem dobra i norm moralnych.

79 artykułów - strona 8 z 8

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!