Tabela 18.2-1. Rozpoznanie różnicowe botulizmu

Choroba

Cechy odróżniające od botulizmu

zespół Guillaina i Barrégoa

przebyta niedawno choroba infekcyjna; parestezje; często porażenie wstępujące; wczesny zanik odruchów głębokich; w późniejszej fazie zwiększenie stężenia białka w PMR; zmiany w EMG

myasthenia gravis

nawracające porażenie; zmiany w EMG; trwała odpowiedź na leczenie blokerami cholinesterazy

udar mózgu

porażenie często niesymetryczne; nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN

zatrucie substancjami upośledzającymi czynność układu nerwowegob

ekspozycja na czynnik toksyczny w wywiadzie; zbyt duże stężenie leków lub obecność substancji toksycznych w płynach ustrojowych

zespół Lamberta i Eatona

zwiększenie siły mięśni z przedłużeniem skurczu; potwierdzony drobnokomórkowy rak płuc; objawy w EMG przypominające botulizm

zakażenia OUNc

zmiana stanu psychicznego; nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN oraz EEG, nieprawidłowy wynik badania PMR

guz OUN

porażenie często asymetryczne; nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN

miopatie zapalne

zwiększona aktywność kinazy kreatynowej

powikłania cukrzycy

neuropatia czuciowa; porażenie niewielu nerwów czaszkowych

niedoczynność tarczycy

nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych

a oraz jego odmiany, szczególnie zespół Millera i Fishera

b np. ostre zatrucie etanolem, fosforanami organicznymi, tlenkiem węgla lub gazem paraliżującym układ nerwowy, magnezem

c szczególnie obejmujące pień mózgu

EEG – badanie elektroencefalograficzne, EMG – badanie elektromiograficzne, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy