1. Postanowienia ogólne

1.1. Zakres regulacji

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków dotyczących zawierania umów kupna-sprzedaży i korzystania z usług świadczonych przez Medycynę Praktyczną (MP), a w szczególności:
a) sprzedaży publikacji (czasopism, książek, kart zaleceń)
b) druku recept
c) udziału w kursach i konferencjach
d) udzielania licencji na korzystanie z programów komputerowych oraz dostępu do treści publikacji w wersji elektronicznej.

1.2. Definicje

1.2.1. "Medycyna Praktyczna" – oznacza Medycynę Praktyczną W. Bodzoń, P. Gajewski, J. Kużdżał, W. Latuszek-Łukasiewicz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rejtana 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153425, nr NIP 679-004-46-89, nr Regon 350023040.

1.2.2. "Prenumerata" – oznacza zamówienie i opłacenie kolejnych numerów czasopism wydawanych przez Medycynę Praktyczną w wersji drukowanej w okresie minimum 12 miesięcy (np. 6 numerów dwumiesięcznika, 12 numerów miesięcznika).

1.2.3. "Prenumerator" – osoba fizyczna bądź prawna, która złożyła zamówienie na prenumeratę i jest odbiorcą zamówionych czasopism. Status prenumeratora zostaje przyznany w momencie złożenia zamówienia na prenumeratę oraz jej opłacenia. Status prenumeratora wygasa w momencie, gdy Wydawnictwo zrealizowało wysyłkę wszystkich zamówionych numerów czasopism oraz ukazał się kolejny numer danego czasopisma.

1.2.4. Licencje na użytkowanie programów komputerowych i ich modułów:

Wydawnictwo oferuje:
a) "licencje na dostęp do treści publikacji w wersji elektronicznej" – licencje te udzielane są na czas określony
b) "licencje na użytkowanie programów komputerowych lub modułów" – licencje te udzielane są na czas określony lub bezterminowo.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1. Medycyna Praktyczna prowadzi sprzedaż towarów i usług:
a) za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów dostępne są w portalu www.mp.pl
b) telefonicznie
c) w siedzibie Wydawnictwa w Krakowie przy ulicy Gazowej 14A (dotyczy wybranych produktów: recepty, prenumerata, książki).

2.2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

2.3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów lub usług z Medycyną Praktyczną.

2.4. W zamówieniu Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych produktów
b) oznaczenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
c) wyboru sposobu płatności.

2.5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

3. Zmiany w zamówieniach

3.1. Ewentualne zmiany w zamówieniu można zgłaszać:

  a) w przypadku zamówień publikacji:

  • e-mailem pod adresem zamowienia@mp.pl
  • telefonicznie pod numerami: 12 293 40 80, 800 888 000 (bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych)

   b) w przypadku zamówień druku recept:

  • e-mailem pod adresem recepty@mp.pl
  • telefonicznie pod numerem 12 293 40 88

   c) w przypadku zamówień udziału w kursach i konferencjach:

  • e-mailem pod adresem szkolenia@mp.pl
  • telefonicznie pod numerem: 12 293 40 04.

Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej.

4. Ceny towarów i usług

4.1. Jeżeli nie podano inaczej, ceny produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.3. Aktualni prenumeratorzy czasopism wydawanych przez Medycynę Praktyczną mogą korzystać ze zniżek i rabatów na zakup publikacji, licencji oraz udziału w kursach i konferencjach organizowanych przez MP.

4.4. Każda prenumerata upoważnia do zakupu jednego egzemplarza każdej publikacji oraz licencji w cenie zniżkowej.

4.5. Jeżeli ustanie przyczyna, na podstawie której Klient otrzymał prawo do zakupu produktów lub usług w cenie preferencyjnej, Klient zobowiązany jest uregulować należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną właściwą towaru a ceną preferencyjną.

4.6. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Formy płatności

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta
b) przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez MP potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności
c) płatność gotówką w siedzibie Wydawnictwa:
Kraków, ul. Gazowa 14 A, Pn.-Pt. w godz. 8-16
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki, Pn.-Pt. w godz. 8-18.

5.2. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy płatności Klient może korzystać z pozostałych form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, karta kredytowa. Przywrócenie możliwości dokonywania płatności przy odbiorze przesyłki dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia, za które płatność została zrealizowana poprzez przelew elektroniczny, bankowy lub kartą kredytową.

5.3. Wydawnictwo nie gwarantuje stałego udostępniania wszystkich możliwych form płatności.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny. Towar zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, lub zniszczeniu pudełka.

6.2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz nim z kopią dowodu zakupy produktu w Wydawnictwie.

6.3. Medycyna Praktyczna gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Należności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Reklamacje

7.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) wad fabrycznych
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c) niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu.

7.2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres:
Medycyna Praktyczna – Dział Prenumeraty
Cholerzyn 445
32-060 Liszki

Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupy produktu w Wydawnictwie oraz numer konta, na który należy odesłać zapłaconą kwotę.

7.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Wydawnictwo przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony jest wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu towaru), Wydawnictwo zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne produkty. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Wydawnictwo zwraca w terminie 14 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej mp.pl, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7.5. Podstawy reklamacji nie stanowią błędy w nadrukach na receptach lub kartach zaleceń, które Klient osobiście wpisywał w formularzu zamówienia.

8. Dane osobowe

8.1. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Wydawnictwa wobec Klienta oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Wydawnictwo.

8.2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.,

8.3. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Klientów przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a Medycyną Praktyczną. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

9.2. Towary prezentowane na stronach portalu mp.pl oraz w innych materiałach promocyjnych i reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

9.5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie mp.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.