Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

Zastępcy Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. med. Marek Maruszyński
płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
dr n. med. Piotr Rapiejko

Sekretarz redakcji
mgr Ewa Jędrzejczak

Adres Redakcji
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44
tel./fax: +48 22 681 73 80
e-mail: lekarzwojskowy@wim.mil.pl

© Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny

Wydawca
Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 29 34 020
fax 12 29 34 030
e-mail: listy@mp.pl

Opracowanie redakcyjne
Lidia Miczyńska - redaktor prowadzący
Grażyna Stuczyńska

Projekt okładki
Krzysztof Gontarski

Typografia
Łukasz Łukasiewicz

DTP
Tomasz Śmigla

Druk
Drukarnia Technet w Krakowie

Nakład 700 egz.
Cena 14 zł
ISSN 0024-0745