Konkurs "Best clinical paper"


Zakres tematyczny czasopisma
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • chirurgia stomatologiczna z elementami chirurgii szczękowo-twarzowej
 • periodontologia
 • protetyka
 • zaburzenia czynnościowe
 • ortodoncja
 • problemy ogólnomedyczne u pacjentów stomatologicznych
 • prawne i organizacyjne aspekty pracy stomatologa

  Działy czasopisma
 • wytyczne i artykuły przeglądowe
  wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach stomatologicznych oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce stomatologicznej
 • przegląd aktualnych badań
  zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych w stomatologii, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki
 • praktyka kliniczna
  ilustrowane prezentacje przypadków z praktyki stomatologicznej, ilustrujące nowoczesne postępowanie w konkretnych sytuacjach klinicznych; także osobny cykl poświęcony diagnostyce radiologicznej
 • nowe materiały i technologie
  artykuły omawiające nowości materiałowe i sprzętowe
 • pytania do ekspertów
  odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
 • prawo medyczne
  artykuły przedstawiające aktualne regulacje prawne istotne dla praktyki stomatologicznej
 • programy edukacyjne
  zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma

  Konkurs "Best clinical paper"

  Organizatorzy

  "Medycyna Praktyczna - Stomatologia"

  Mamy zaszczyt ogłosić ogólnopolski konkurs dla studentów na najlepszy kliniczny artykuł z dziedziny stomatologii. Artykuł powinien być opisem przypadku klinicznego, przedstawiać prawidłową diagnostykę i leczenie oraz zawierać komentarz uzasadniający wybrane postępowanie (szczegółowy schemat opisany w regulaminie).

  Autorzy najlepszych prac w roku otrzymają nagrody w postaci voucherów na sprzęt i materiały dentystyczne oraz publikacje Medycyny Praktycznej (w tym prenumerata Medycyny Praktycznej - Stomatologii). Najciekawsze prace będą opublikowane na łamach czasopisma Medycyna Praktyczna - Stomatologia. Raz w roku jury złożone z członków Rady Naukowej MP - Stomatologii wyłoni 3 laureatów konkursu w danym roku kalendarzowym.

  Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych gości związanych ze stomatologią.

  Wszyscy członkowie PTSS, którzy prześlą pracę konkursową spełniającą kryteria regulaminu, otrzymają za udział w konkursie roczną prenumeratę MP - Stomatologii.

  Regulamin konkursu "Best clinical paper"

  Autorem pracy może być student każdej uczelni medycznej w Polsce. Współautorami mogą być inne osoby, w tym opiekunowie naukowi, pod warunkiem, że pierwszym autorem pozostaje student i wykazuje on czynny udział w procesie diagnostycznym i leczniczym.

  Praca powinna opisywać informacje na temat rozpoznania, procedur leczniczych oraz uzyskanego efektu leczniczego. Musi zawierać następujące elementy: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę uczelni, dokładny opis przypadku z dokumentacja fotograficzną, komentarz uzasadniający wybrane postępowanie, wnioski i piśmiennictwo. Wykonane czynności należy opisać szczegółowo, podając zastosowane instrumentarium, materiały i techniki. Wymagana jest dokumentacja w postaci zdjęć rentgenowskich i/lub fotografii według wytycznych przedstawionych poniżej.

  Wymagania dotyczące formatowania tekstu i ilustracji

  1. Tekst pracy

  Praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: stomatologia@mp.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs "Best clinical paper"), bez końcowego formatowania (liczba stron 3-15, czcionka 12 pkt., interlinia 1,5 pkt.).

  2. Ilustracje

  • Ilustracje, grafiki, wykresy i zdjęcia (kolorowe i czarno-białe) muszą być przesłane w oddzielnych plikach (np. tif lub jpg ≥300 dpi). Należy wskazać ich właściwe położenie w tekście.
  • Zdjęcia powinny być ostre, wykonane pod kątem prostym, przy dobrym oświetleniu, najlepiej przy użyciu pierścieniowej lampy błyskowej. Zdjęcia wewnątrz ust należy wykonywać przy użyciu specjalnych lusterek, zdjęcia twarzy oraz zębów należy wykonywać na jednolitym, najlepiej niebieskim lub czarnym tle, zdjęcia preparatów, narzędzi itp. należy wykonywać na jednolitym niebieskim tle.
  • Na zdjęciach nie powinny być widoczne palce lub inne części ciała fotografa.
  • Koferdam, produkty stomatologiczne oraz fotografowane narzędzia powinny być czyste i w miarę możliwości nowe.
  • Mikrofotografia musi posiadać m.in. wewnętrzne oznaczenie skali; należy podać oryginalne powiększenie.
  • Zdjęcia powinny być ciekawe oraz w miarę możliwości dynamiczne
  • Jeśli osoba na zdjęciu może być zidentyfikowana, wymagana jest jej pisemna zgoda na publikację. W przeciwnym razie zdjęcie zostanie, jeśli to możliwe, zmodyfikowane, aby uniemożliwić rozpoznanie.
  3. Piśmiennictwo
  • Wyboru bibliografii dokonuje autor.
  • Piśmiennictwo powinno być cytowane w tekście w indeksie górnym.
  • Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu, numer wydania, numery stron. Jeśli istnieje więcej niż 4 autorów, po czwartym autorze należy wpisać "i wsp.""et al.". Skrócone tytuły czasopism indeksowanych w bazie Medline (PubMed) powinny być podane według katalogu NLM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog), a tytuły pozostałych czasopism - zgodnie z wersją ustaloną przez redaktorów poszczególnych czasopism. Odniesienia do strony internetowej powinny zawierać datę pobrania lub przeglądania pliku w nawiasie po adresie URL (Uniform Resource Locator).

  Wymagane zezwolenia

  Należy dostarczyć podpisane "Oświadczenie" Autorów (formularz w pliku) i pisemną zgodę na opublikowanie materiałów chronionych prawem autorskim, co dotyczy tabel, rysunków i cytowanego tekstu, który przekracza 150 słów.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów składni, prawidłowego nazewnictwa i dokonywania koniecznych skrótów bez uprzedniej konsultacji z autorem.

  Autorzy przesyłając prace na adres redakcji: stomatologia@mp.pl, akceptują ww. warunki regulaminu Konkursu "Best clinical paper".

  Przydatne formularze:

  1. Formularz zgody pacjenta na wykorzystanie wizerunku

  2. Oświadczenie autorów.