redaktor naczelny

dr med. Jacek Mrukowicz

zastępca redaktora naczelnego

dr med. Piotr Sawiec

zespół redakcyjny

lek. Wojciech Durlak
lek. Iwona Rywczak
mgr Małgorzata Ściubisz - redaktor prowadzący działu "Przegląd aktualnych badań"
prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk - redaktor prowadzący działu Program edukacyjny "Pediatria"

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Małgorzata Samela-Gazda - redaktor prowadzący
Anna Kochanek - sekretarz redakcji

redakcja techniczna

Zofia Łucka - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Magdalena Majta
tel. 12 293 41 67
magdalena.majta@mp.pl

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

pediatria.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

DRUK
Technet, Kraków
Nakład 7500 egz.
ISSN 1507-2134