Informacje dla autorów i zasady zgłaszania artykułów

1. „Medycyna Praktyczna Pediatria” publikuje artykuły z szeroko pojętej dziedziny pediatrii, zawierające informacje mające bezpośrednie implikacje w codziennej praktyce klinicznej.
2. Nadesłany artykuł nie może być wcześniej opublikowany w języku polskim, ani równocześnie złożony w redakcji innego czasopisma. Redakcja przyjmuje również teksty w języku angielskim, które zostaną następnie przetłumaczone na język polski.
3. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a) stopień i tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, miejsce pracy
b) adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon i e-mail
c) autor powinien ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu
d) w przypadku artykułu publikowanego wcześniej w języku angielskim w innym czasopiśmie, należy podać dane bibliograficzne tej publikacji (niepodanie tej informacji zostanie uznane jako zatajenie istotnych faktów).
4. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: listy@mp.pl (w tytule należy wpisać „Zgłoszenie artykułu do publikacji w Med. Prakt. Pediatrii”).
5. Tekst należy przesłać w następującym formacie:
a) plik word bez formatowania, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z obu stron, góry i dołu
b) zdjęcia i ryciny - jako odrębne pliki jpg lub tif min. 300 dpi
c) tabele - plik word
d) bibliografia w kolejności pojawiania się powołań w tekście, odnośniki w indeksie górnym, według następujących zasad:
- czasopisma - autor (trzy nazwiska i inicjały imion, a pozostałe jako i wsp.): tytuł artykułu. tytuł czasopisma, rok; tom: zakres stron (np. Harris J.A., Moore J.S., Jung M.K. i wsp.: Safety and efficacy of azithromycin in the treatment of community-acquired pneumonia in children. Pediatr. Infect. Dis. J., 1998; 17: 865-871);
- książki - nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału. [W:] redaktorzy książki (nazwiska i inicjały imion): tytuł książki. miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania (np. Blauvelt A.: Pityriasis rosea. [W:] Wolf K., Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J. (red.): Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 7th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2008).
6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich ponosi autor.
7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie zostaną zakwalifikowane do procedury recenzenckiej.
8. Redakcja informuje autorów, że przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship, plagiat) ze strony autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zatrudniających ich instytucji.

Procedura recenzowania
1. Nadesłane prace są wstępnie oceniane przez członków zespołu redakcyjnego. Prace uznane za nienadające się do czasopisma są odrzucane bez dalszej recenzji.
2. Prace wstępnie zakwalifikowane przez redakcję zostają wysłane bez danych autorów do 2 niezależnych recenzentów zatrudnionych w innych jednostkach niż autorzy artykułu.
3. Recenzji artykułów napisanych w języku obcym dokonuje co najmniej jeden recenzent posiadający zagraniczną afiliację.
4. Autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process); nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
5. Pisemna recenzja zawiera zawsze jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Artykuł zostaje zaakceptowany i przyjęty do druku w przypadku zgodnej pozytywnej opinii obu recenzentów.
7. W razie wątpliwości lub niezgodnej opinii recenzentów artykuł jest wysyłany w opisanym wyżej trybie do trzeciego recenzenta.
8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w korespondencji bezpośrednio z autorami nadesłanej pracy.

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Baka-Ostrowska, Warszawa
dr hab. n. med. Małgorzata Bała, Kraków
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Baran, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, Kraków
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz, Poznań
dr n. med. Jan Brożek, Hamilton, Ontario, Kanada
prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska, Warszawa
dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Fichna, Poznań
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek, Kraków
dr hab. n. med. Aneta Gawlik, Katowice
prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek, Łódź
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska, Łódź
prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska, Białystok
dr hab. n. med. Andrea Horvath, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Warszawa
prof. Roman Jaeschke, Hamilton, Ontario, Kanada
prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Katowice
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Marek Kaciński, Kraków
prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski, Białystok
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba, Łódź
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Komender, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Katowice
prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka, Warszawa
dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk, Lublin
prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński, Poznań
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, Warszawa
dr hab. n. med. Anna Kubatko-Zielińska, Kraków
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa, Rabka
prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta, Kraków
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, Kraków
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Lis, Kraków
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, Katowice
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marciński, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak, Warszawa
prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, Rabka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, Warszawa
prof. Anna Nowak-Węgrzyn, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Warszawa
dr n. med. Iwona Parandowska-Stankiewicz, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk, Kraków
prof. nadzw. dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Ewa Pronicka, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński, Kraków
prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak, Kraków
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, Kraków
prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska, Poznań
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka, Białystok
prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski, Poznań
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk, Łódź
dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa, Poznań, Gdańsk
prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk, Lublin
dr n. med. Ilona Szilagyi-Pągowska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Warszawa
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Lublin
prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff, Łódź
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Hanna Wolska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, Poznań
prof. dr hab. n. med. Anna Zakrzewska, Łódź
dr hab. n. med. Jan Zawadzki, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Łódź
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska, Wrocław