redaktor naczelny

dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka

zespół redakcyjny

dr n. med. Andrzej Bacz
dr n. med. Jan Brożek

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Sylwia Bojsza
Ewa Cebo - sekretarz redakcji

redakcja techniczna

Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Katarzyna Opiela - DTP
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Sylwester Marszał
tel. 0663 430 107
sylwester.marszal@mp.pl

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, fax 12 293 40 10
ginekologia.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

DRUK
Drukarnia TECHNET w Krakowie
Nakład 3500 egz.