Informacje dla autorów i zasady zgłaszania artykułów

1. „Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo” publikuje artykuły z szeroko pojętej dziedziny ginekologii i położnictwa, które zawierają informacje mające bezpośrednie znaczenie w codziennej praktyce klinicznej.

2. Nadesłany artykuł nie może być wcześniej opublikowany w języku polskim ani równocześnie złożony w redakcji innego czasopisma. Redakcja przyjmuje również teksty w języku angielskim, które zostaną następnie przetłumaczone na język polski.

3. Niezbędne jest podanie następujących danych:
a) stopień i tytuł naukowy, imię i nazwisko autora, miejsce pracy
b) adres do korespondencji z redakcją, aktualny telefon i e-mail
c) autor powinien ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu
d) w przypadku artykułu publikowanego wcześniej w języku angielskim w innym czasopiśmie, należy podać dane bibliograficzne tej publikacji (niepodanie tej informacji zostanie uznane jako zatajenie istotnych faktów).

4. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: listy@mp.pl (w tytule należy wpisać „Zgłoszenie artykułu do publikacji w Med. Prakt. Ginekologii i Położnictwie”).

5. Tekst należy przesłać w następującym formacie:
a) plik word bez formatowania, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z obu stron, od góry i dołu
b) zdjęcia i ryciny - jako odrębne pliki jpg lub tif mini. 300 dpi
c) tabele - plik word
d) bibliografia w kolejności pojawiania się powołań w tekście, odnośniki w indeksie górnym, według następujących zasad:
- czasopisma - autor (trzy nazwiska i inicjały imion, a pozostałe jako i wsp.): tytuł artykułu. tytuł czasopisma, rok; tom: zakres stron (np. Harris J.A., Moore J.S., Jung M.K. i wsp.: Safety and efficacy of azithromycin in the treatment of community acquired pneumonia in children. Pediatr. Infect. Dis. J., 1998; 17: 865-871);
- książki - nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału. [W:] redaktorzy książki (nazwiska i inicjały imion): tytuł książki. miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania (np. Blauvelt A.: Pityriasis rosea [W:] Wolf K., Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J. (red.): Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 7th ed. New York, NY, McGraw Hill, 2008).

6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich ponosi autor.

7. Materiały niekompletne lub niedostosowane do wymagań redakcyjnych nie zostaną zakwalifikowane do procedury recenzenckiej.

8. Redakcja informuje autorów, że przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship, plagiat) ze strony autorów będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zatrudniających ich instytucji.

Procedura recenzowania

1. Nadesłane prace są wstępnie oceniane przez członków zespołu redakcyjnego. Prace uznane za nienadające się do czasopisma są odrzucane bez dalszej recenzji.

2. Prace wstępnie zakwalifikowane przez redakcję są wysyłane bez danych autorów do 2 niezależnych recenzentów zatrudnionych w innych jednostkach niż autorzy artykułu.

3. Recenzji artykułów napisanych w języku obcym dokonuje co najmniej jeden recenzent posiadający zagraniczną afiliację.

4. Autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process); nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

5. Pisemna recenzja zawiera zawsze jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Artykuł zostaje zaakceptowany i przyjęty do druku w przypadku zgodnej pozytywnej opinii obu recenzentów.

7. W razie wątpliwości lub niezgodnej opinii recenzentów artykuł jest wysyłany w opisanym wyżej trybie do trzeciego recenzenta.

8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma oraz w korespondencji bezpośrednio z autorami nadesłanej pracy.

Recenzenci
dr hab. n. med. Paweł Blecharz
dr n. med. Jan Brożek, Hamilton, Ontario, Kanada
prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski
prof. Roman Jaeschke, Hamilton, Ontario, Kanada
dr n. med. Piotr Kajfasz
dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
dr n. med. Paweł Krawczyk
dr. hab. n. dr n. med. Ernest Kuchar
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
dr hab. n. med. Wiesław Markwitz, prof. UM
dr hab. n. med. Tomasz Milewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
dr hab. n. med. Grzegorz Surkont
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund
prof. dr hab. n. med. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński
dr n. farmakol. Jarosław Woroń
dr n. med. Wojciech M. Wysocki