MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Książki


WS - Kardiologia 2011/01

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3867

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk nowe wydanie specjalne Kardiologia 1/2011 - pierwsze z 4 wydań, które się ukażą w bieżącym roku.

Liczba artykułów ważnych dla codziennej praktyki kardiologicznej jest dzisiaj tak duża, że nie można już ich wszystkich zmieścić w naszym miesięczniku Medycyna Praktyczna. Poza tym wiele poruszanych zagadnień interesuje niemal wyłącznie kardiologów. Z tych powodów zdecydowaliśmy się na wydawanie regularnych zeszytów zawierających wyselekcjonowane artykuły dotyczące tylko chorób układu sercowo-naczyniowego. Część z nich będzie pochodziła z kolejnych zeszytów miesięcznika, ale wiele innych ukaże się wyłącznie w wydaniu specjalnym.

Będą to opracowania najnowszych wytycznych i stanowisk Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz American College of Cardiology, American Heart Association i innych towarzystw kardiologicznych, jak również tłumaczenia artykułów przeglądowych z takich renomowanych czasopism jak Circulation Journal of the American College of Cardiology itp. Na szczególną uwagę zasługują działy: Praktyka kliniczna, w którym przedstawiane będą praktyczne aspekty praktyki kardiologicznej, oraz Przegląd aktualnych badań.


Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardiothoracic Surgery 2010
Na podstawie: Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Developed with the special contribution of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).
Developed with the special contribution of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI); Authors/Task Force Members
European Heart Journal, 2010; DOI: 10.1093/eurheartj/ehq277
str. 11
W artykule przedstawiono zalecenia zawarte w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Kardiotorakochirurgii, dotyczące: 1) wykonywania badań obrazowych w celu rozpoznania choroby wieńcowej; 2) wyboru metody rewaskularyzacji w różnych postaciach choroby niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach szczególnych, takich jak ostra niewydolność serca w przebiegu świeżego zawału serca, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, operacja zastawki serca, zwężenie tętnicy szyjnej, zwężenie tętnicy nerkowej, wczesna i późna niewydolność wszczepionego pomostu, wczesne i późne niepowodzenie PCI; 3) zapobiegania i leczenia migotania przedsionków u chorych poddawanych CABG; 4) aspektów technicznych CABG i PCI, w tym farmakoterapii przeciwzakrzepowej; 5) prewencji wtórnej.

Postępowanie w migotaniu przedsionków. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2010
Na podstawie: Guidelines for the management of atrial fibrillation: The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA);
Endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).
European Heart Journal, 2010. DOI: :10.1093/eurheartj/ehq278
str. 29
W artykule przedstawiono zalecenia zawarte w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z migotaniem przedsionków, w szczególności: wyboru strategii leczenia, kardiowersji farmakologicznej i elektrycznej, kontroli częstotliwości rytmu komór, metod inwazyjnych, profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Postępowanie we wrodzonych wadach serca u dorosłych. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2010
Na podstawie: ESC guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010): The Task Force on the Management of Grown-up Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC).
H. Baumgartner, P. Bonhoeffer, N.M.S. De Groot i wsp.
European Heart Journal, 2010. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq249
komentarz: prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
str. 50
Znaczna poprawa przeżycia chorych z wrodzoną wadą serca powoduje ciągłe zwiększanie się liczby dorosłych z takimi wadami, zwłaszcza złożonymi. Ponadto niektóre wady (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej [ASD], koarktacja aorty, anomalia Ebsteina i skorygowane przełożenie pni tętniczych) mogą zostać rozpoznane dopiero w wieku dorosłym.

Troponiny sercowe w diagnostyce ostrych stanów kardiologicznych. Zalecenia European Society of Cardiology 2010
Na podstawie: Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care.
K. Thygesen, J. Mair, H. Katus i wsp., Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care
European Heart Journal, 2010; 31: 2197-2206
str. 67
Artykuł zawiera wybrane, istotne dla praktyki klinicznej, informacje i zalecenia dotyczące wykorzystania oznaczeń troponin sercowych, opracowane przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej łącznie z pochodnymi tienopirydyny. Aktualizacja stanowiska American College of Cardiology, American College of Gastroenterology i American Heart Association dotyczącego zmniejszania ryzyka żołądkowo-jelitowych powikłań leczenia przeciwpłytkowego i stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych
Na podstawie: ACCF/ACG/AHA 2010 Expert Consensus Document on the Concomitant Use of Proton Pump Inhibitors and Thienopyridines: A Focused Update of the ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents.
Journal of the American College of Cardiology, 2010; 56: 2051-2066
str. 74
W artykule przedstawiono wybrane informacje, mające istotne znaczenie w praktyce klinicznej, dotyczące ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego związanego z przyjmowaniem leków przeciwpłytkowych, zapobiegania takim krwawieniom u chorych leczonych pochodną tienopirydyny oraz interakcji inhibitorów pompy protonowej z klopidogrelem.

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego. Stanowisko American Society of Hypertension
ASH Position Article: Combination therapy in hypertension
A.H. Gradman, J.N. Basile, B.L. Carter, G.L. Bakris on behalf of the American Society of Hypertension Writing Group
Journal of the American Society of Hypertension, 2010; 4: 90-98
str. 78
Artykuł zawiera stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące leczenia skojarzonego nadciśnienia tętniczego. Przedstawiono w nim uzasadnienie dla takiej terapii i wskazania do jej stosowania oraz omówiono różne połączenia leków hipotensyjnych i ich zastosowanie kliniczne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 95

Porównanie podwójnej i standardowej dawki klopidogrelu oraz większej i mniejszej dawki kwasu acetylosalicylowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie CURRENT-OASIS 7
Omówienie artykułu: Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneus coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7) - a randomised factorial trial.
S.R. Mehta, J.F. Tanguay, J.W. Eikelboom i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 1233-1243
str. 97
U dorosłych chorych z OZW poddanych PCI stosowanie klopidogrelu w podwójnej dawce, w porównaniu z dawką standardową, zmniejszyło ryzyko zawału serca i zakrzepicy w stencie, ale zwiększyło ryzyko poważnego i mniejszego krwawienia w ciągu 30 dni obserwacji.

Wpływ fibratów na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis
M. Jun, C. Foote, J. Lv i wsp.
The Lancet, 2010; 375: 1875-1884
str. 103
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 18 badań z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy stosowanie fibratów w prewencji pierwotnej lub wtórnej zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w porównaniu z warfaryną przy różnych stopniach kontroli INR w profilaktyce udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu - badanie RE-LY
Omówienie artykułu: Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial
L. Wallentin, S. Yusuf, M.D. Ezekowitz i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 975-983
str. 109
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych z migotaniem przedsionków obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu wpływ dabigatranu, w porównaniu z warfaryną, na ryzyko powikłań zatorowych lub krwotocznych zależy od stopnia kontroli INR w danym ośrodku.

Rywaroksaban u chorych z objawową żylną chorobą zakrzepowo-zatorową - badanie EINSTEIN
Omówienie artykułu: The EINSTEIN Investigators: Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism
The New England Journal of Medicine, 2010; 363: 2499-2510
str. 115
Czy u chorych na objawową ostrą ZŻG rywaroksaban jest nie mniej skuteczny niż leczenie standardowe (enoksaparyna i VKA) w zmniejszaniu ryzyka nawrotu ŻChZZ oraz czy leczenie tym lekiem jest bezpieczne?

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia - 6 przypadków
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 122

Echokardiografia. 61-letnia kobieta po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej
dr med. Andrzej Gackowski1, lek. Anton Chrustowicz1, dr med. Paweł Rostoff1, dr hab. med. Jadwiga Nessler1, prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski2
str. 132

Diagnostyka izotopowa. 56-letni mężczyzna z chorobą niedokrwienną serca
dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz, dr med. Wojciech Szot
str. 138

Choroba niedokrwienna serca. 51-letni mężczyzna z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST
dr med. Jerzy Pręgowski, dr hab. med. Andrzej Ciszewski, prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 143

Zaburzenia rytmu serca. 35-letnia chora z migotaniem i trzepotaniem przedsionków oraz częstoskurczem przedsionkowym w przebiegu wrodzonej wady serca
dr med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
komentarze: prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, prof. dr hab. med. Barbara Jarząb
str. 149

Nadciśnienie tętnicze. 52-letnia kobieta ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym, silnym bólem głowy i osłabieniem
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 157

Choroby naczyń. 65-letnia kobieta po utracie przytomności, z uczuciem ucisku za mostkiem i dusznością
dr med. Agnieszka M. Tycińska, dr med. Małgorzata Knapp, dr hab. med. Bożena Sobkowicz, prof. dr hab. med. Włodzimierz J. Musiał,Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 162

Leczenie przeciwzakrzepowe. Problemy z leczeniem przeciwzakrzepowym u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków
prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 167


WS - Kardiologia 2011/01

Zakupy  
 0 zł 
 0 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpanyWersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna