MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.01.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2004/01

Rok wydania: 2004 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3319A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2004/02

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 OD REDAKCJI 

Wstęp
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
str. 31

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2003
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
z Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
str. 33-35

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za rok 2003
prof. dr hab. med. Andrzej Bręborowicz
str. 37-40
Autor przedstawia sylwetki Petera Agre i Rodericka MacKinnona, którzy otrzymali Nagrodę Nobla za prace dotyczące roli kanałów transportowych w błonach komórkowych - za odkrycie kanałów wodnych oraz za badania nad strukturą i funkcją kanałów jonowych.

Postępy w diagnostyce laboratoryjnej w 2003 roku
prof. dr hab. med. Jerzy W. Naskalski
Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie
str. 43-48

Postępy w diagnostyce obrazowej w 2003 roku
prof. dr hab. med. Bogdan Pruszyński
II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
str. 49-54

Postępy w kardiologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska (Warszawa)
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
I Katedra Kardiologii i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz (Warszawa)
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman (Warszawa)
str. 57-87

Postępy w pneumonologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 89-110

Postępy w gastroenterologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 111-127

Postępy w diabetologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 129-137

Postępy w endokrynologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 138-146

Postępy w nefrologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Marian Klinger, prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 147-156
m.in. Coraz liczniejsze dane wskazują, że oderwanie podocytów (komórek nabłonka trzewnego) od kłębuszkowej błony podstawnej inicjuje proces włóknienia i szkliwienia kłębuszków, będący cechą postępujących glomerulopatii. Wyjaśniono mechanizm terapeutycznej skuteczności glikokortykosteroidów i cyklosporyny A w submikroskopowym kłębuszkowym zapaleniu nerek. U chorych z zespołem nerczycowym w przebiegu idiopatycznej nefropatii błoniastej oraz w ciężkim zajęciu nerek w przebiegu ziarniniaka Wegenera zastosowano z dobrym efektem rytuksymab. Łączne stosowanie inhibitora ACE (trandolaprylu) i antagonisty AT1 (losartanu) ma przewagę nad monoterapią każdym z tych leków pod względem korzystnego wpływu na wielkość białkomoczu i czynność nerek u chorych z nefropatią niecukrzycową. Codzienna hemodializa poprawia wyniki leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego zdarza się niezależnie od rodzaju stosowanego preparatu erytropoetyny. Częstość występowania tego powikłania się zmniejszyła. Sposobem zwiększenia dostępności przeszczepów nerki jest ich pozyskiwanie od żywych dawców. Przy współczesnej immunosupresji możliwe stało się także przeszczepianie nerek od żywych dawców niezgodnych w głównych grupach krwi AB0 z biorcą. Okres oczekiwania podczas dializoterapii na przeszczepienie nerki jest najsilniejszym niezależnym czynnikiem wpływającym na przeżycie przeszczepu. Niezależnym czynnikiem decydującym o odległym przeżyciu przeszczepu nerki jest stężenie kreatyniny w surowicy oznaczane po 6 i 12 miesiącach od transplantacji oraz przyrost stężenia kreatyniny między 6. a 12. miesiącem. Badane są sposoby wytworzenia u biorcy przeszczepu tolerancji immunologicznej w celu uniknięcia konieczności przewlekłego leczenia immunosupresyjnego.

Postępy w alergologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 157-165

Postępy w reumatologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 167-175
Główne punkty Według uzgodnionego w 2003 roku stanowiska ekspertów wskazania do stosowania leków blokujących TNF stanowią: aktywne reumatoidalne zapalenie stawów, gdy nie uzyskano poprawy po lekach modyfikujących proces zapalny, wielosta­wowa postać młodzieńczego, idiopatycznego zapalenia stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa o ciężkim przebiegu oraz choroba Crohna. Przegląd systematyczny badań klinicznych potwier­dził korzyści kliniczne ze stosowania siarczanu glukozaminy w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Ponadto wykazano działanie przeciwzapalne tego związku. Losartan i fenofibrat wykazują działanie moczanopędne, które można wykorzystać u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym.

Postępy w hematologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki, prof. dr hab. med. Jacek Musiał
str. 176-187
m.in. Wysokodawkowana chemioterapia wspomagana autologicznym i alogenicznym przeszczepieniem komórek macierzystych jest leczeniem z wyboru u wielu chorych z hemocytopatiami proliferacyjnymi i aplastycznymi. Poważnym powikłaniem u 75-100% chorych poddawanych przeszczepieniu szpiku kostnego jest zapalenie błony śluzowej jamy ustnej wywołane chemio- i radioterapią. Prowadzone są badania kliniczne nad zapobieganiem zakażeniu wirusem cytomegalii (CMV) jako poważnemu powikłaniu u chorych poddawanych alogenicznemu przeszczepowi szpiku kostnego, które bywa przyczyną niepowodzeń tej metody leczenia. Ocenia się profilaktyczne stosowanie walgancyklowiru, immunoterapię z użyciem swoistych dla CMV limfocytów T oraz szczepienie przeciwko CMV seronegatywnego dawcy i(lub) biorcy. Badania nad patogenezą choroby przeszczep przeciwko biorcy (GvHD), pozostającej najpoważniejszym powikłaniem alogenicznego przeszczepu szpiku kostnego, pozwoliły ustalić jeden z możliwych mechanizmów indukcji skórnej postaci GvHD dotyczącej komórek podstawnych skóry ulegających apoptozie, jakim jest obecność antygenu docelowego dla aloreaktywnych limfocytów T - cytokeratyny 15. W 2003 roku został w Polsce zarejestrowany imatinib (Glivec) - lek z wyboru w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, pozwalający uzyskać remisję hematologiczną, cytogenetyczną i molekularną w większym odsetku przypadków niż leczenie interferonem alfa i arabinozydem cytozyny. Trwają badania nad skojarzeniem imanitibu z innymi substancjami (adafostyną, geldanamycyną i inhibitorem transferazy farnezylowej). Optymalną metodą leczenia szpiczaka mnogiego wydaje się obecnie wysokodawkowana chemioterapia wspierana autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (pojedynczym lub tandemowym) z następczym przeszczepem niemieloablacyjnym (tzw. mini-aloPBSCT). Do nowych leków ocenianych w badaniach klinicznych należą: talidomid i jego pochodne, rewimid, inhibitor proteasomu, statyny i inhibitor transferazy farnezylowej.

Postępy w onkologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
str. 189-201
Główne punkty Podjęto próby wykorzystania do badań nad biologią nowotworów niedawno opisanego zjawiska interferencji RNA, które polega na możliwości wyciszenia genów za pomocą nietypowych form RNA wiążących się z mRNA i blokujących syntezę białek. Wydaje się, że będzie możliwe wykorzystanie interferencji RNA w konstruowaniu nowych leków przeciwnowotworowych. W badaniach nad biologią nowotworów zastosowano technologię analizy mikromacierzy DNA, która umożliwia równoczesną ocenę wielu genów i określenie wzorca ekspresji DNA dla nowotworów. Wyniki badań u chorych na raka piersi mają znaczenie rokownicze, a badania przeprowadzone u chorych na raka jelita grubego pozwalają określić geny odpowiedzialne za karcinogenezę. Analiza mikromacierzy DNA pozwala również na badanie chemiowrażliwości komórek nowotworowych, m.in. u chorych na raka żołądka i raka piersi. Wykazano możliwość prewencji raka stercza przez podawanie finasterydu (inhibitora 5alfa-reduktazy). Stwierdzono, że kwas acetylosalicylowy zapobiega nawrotom gruczolaków jelita grubego u chorych leczonych z powodu gruczolaków lub raka jelita grubego. Pojawiły się pierwsze dowody, że szczepionka przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) zmniejsza częstość infekcji tym wirusem oraz częstość śródnabłonkowego raka szyjki macicy. Potwierdzono wartość biopsji węzła wartowniczego w leczeniu operacyjnym raka piersi. U chorych bez klinicznie podejrzanych węzłów pachowych (N0) wykonanie biopsji węzła wartowniczego jest postępowaniem bezpiecznym, a usunięcie całego układu chłonnego dołu pachowego jest wskazane tylko w przypadku stwierdzenia przerzutów w węźle wartowniczym. U chorych na raka piersi po mastektomii częstym powikłaniem jest obrzęk kończyny. Wykazano, że laseroterapia może być skutecznym sposobem leczenia tego bardzo obciążającego powikłania.

Postępy w neurologii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 203-211
Główne punkty Do Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD) włączono profilaktykę i leczenie udarów mózgu. Zaktualizowano zalecenia European Stroke Initiative dotyczące postępowania w udarze mózgu. Potwierdzono, że najlepsze efekty endarterektomii uzyskuje się u chorych z objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej wynoszącym 70-99%. Wykazano skuteczność memantyny w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego otępienia typu alzheimerowskiego. W zbiorczej analizie wyników badań potwierdzono korzyści ze stosowania inhibitorów cholinesterazy u chorych na chorobę Alzheimera. Dokonano zbiorczej analizy wyników badań poświęconych stosowaniu interferonów w leczeniu nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego. Ukazał się pierwszy polskiego wydania "Neurology".

Postępy w psychiatrii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
str. 213-222
Główne punkty Najskuteczniejszym sposobem potencjalizacji efektu terapeutycznego leków przeciwdepresyjnych jest dołączenie węglanu litu. Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji (tzw. atypowe neuroleptyki) w porównaniu z neuroleptykami klasycznymi są bezpieczniejsze w stosowaniu i wykazują szerszy profil działania psychotropowego. Stosowanie węglanu litu w celach profilaktycznych u osób z zaburzeniami afektywnymi nawracającymi zmniejsza wydatnie ryzyko samobójstw (efekt antysuicydalny). Do najczęstszych powikłań psychiatrycznych w czasie stosowania interferonu alfa należą stany depresyjne. U osób z rozpoznaniem schizofrenii oraz nawracających zaburzeń afektywnych badania neuroobrazowe (TK, MR) wykazują zmiany strukturalne w ośrodkowym układzie nerwowym. W Polsce wskaźnik samobójstw dokonanych mieści się w przedziale 14-16/100 tys. ludności i jest 2-krotnie większy wśród mężczyzn.

Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2003 roku
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu
str. 223-231

Postępy w chorobach zakaźnych w 2003 roku
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu
str. 232-235

 MISCELLANEA 

Kodeks Etyki Lekarskiej
Tekst jednolity z dnia 2 stycznia 2004 roku, zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 roku przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy

str. 237-245

Komentarz do znowelizowanego Kodeksu Etyki Lekarskiej
dr med. Jerzy Umiastowski
str. 246-249

Program edukacyjny "Choroby wewnętrzne"
Odpowiedzi na pytania testowe z numeru 11/2003

str. 250


Medycyna Praktyczna 2004/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna