MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/04

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3512

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2006 ROKU 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2006
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
dr med. Krystian Wita
I Katedra Kardiologii i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach
str. 20-30
Główne punkty

 • Opublikowano wytyczne ACC/AHA/ESC poświęcone migotaniu przedsionków oraz komorowym zaburzeniom rytmu serca i prewencji nagłej śmierci sercowej.
 • Leki beta-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptora angiotensyny są pomocne w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków.
 • Wyniki badań z randomizacją potwierdzają skuteczność ablacji w trzepotaniu i migotaniu przedsionków.
 • U chorych z migotaniem przedsionków profilaktyka przeciwzakrzepowa z użyciem kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu jest mniej skuteczna niż stosowanie doustnego antykoagulantu.


Koagulologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 31-43
Główne punkty
 • Fondaparynuks zmniejsza śmiertelność i częstość dorzutu zawału serca u chorych z ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną albo z placebo, bez zwiększenia częstości powikłań krwotocznych.
 • Międzynarodowy zespół ekspertów ogłosił uzupełnienia do kryteriów z Sapporo rozpoznawania zespołu antyfosfolipidowego.
 • Opublikowano zmodyfikowany algorytm diagnostyki zatorowości płucnej, w którym nie przewiduje się już wykonywania scyntygrafii płucnej, a podstawowym badaniem obrazowym jest wielorzędowa tomografia komputerowa z programem naczyniowym (angio-TK).
 • Zwiększone stężenie dimeru D po 1 miesiącu od zakończenia wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej wiąże się z ponad 2-krotnie większym ryzykiem nawrotu ŻChZZ i może stanowić wskazanie do przedłużenia czasu trwania wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.


Alergologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 45-54
Główne punkty
 • Opublikowano kolejną aktualizację wytycznych postępowania w astmie (GINA 2006), w której za kluczowy uznano problem kontroli astmy, a podział na kliniczne stopnie ciężkości zastąpiono podziałem astmy według stopnia kontroli choroby.
 • Podkreślono, że nie można stosować długo działających beta2-mimetyków wziewnych w monoterapii astmy (bez glikokortykosteroidu).
 • Opublikowano wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia pokrzywek, kontaktowego zapalenia skóry i atopowego zapalenia skóry.
 • Skuteczność leków przeciwhistaminowych drugiej i pierwszej generacji w leczeniu chorób alergicznych, w tym pokrzywek, wydaje się zbliżona.


Anestezjologia i intensywna terapia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu
str. 55-61
Główne punkty
 • Rutynowe stosowanie glikokortykosteroidów w późnej fazie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) nie ma uzasadnienia klinicznego, a nawet może być szkodliwe.
 • Oszczędne stosowanie płynów podczas leczenia ARDS jest strategią korzystną i bezpieczną.
 • Wielkość dodatniego ciśnienia końcowowydechowego powinna być indywidualnie dobierana u chorych z ARDS.
 • Czas od wystąpienia wstrząsu septycznego do zastosowania antybiotyku jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o przeżyciu.


 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2007
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zespół ds. opracowania "Zaleceń": Anna Czech, Władysław Grzeszczak (Przewodniczący Zespołu), Janusz Gumprecht, Barbara Idzior-Waluś, Przemysława Jarosz-Chobot, Waldemar Karnafel, Teresa Kasperska-Czyżykowa, Teresa Koblik, Andrzej Kokoszka, Jerzy Loba, Barbara Mirkiewicz-Sieradzka, Jerzy Naskalski, Anna Noczyńska, Jacek Sieradzki, Krzysztof Strojek, Ewa Wender-Ożegowska, Bogna Wierusz-Wysocka, Henryk Wysocki
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 63-134
W artykule przedstawiono zaktualizowane zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące: 1) zasad prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy; 2) zasad prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 1 i typu 2; 3) kryteriów wyrównania cukrzycy; 4) ogólnych zasad opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę; 5) żywienia, wysiłku fizycznego, edukacji i innych interwencji niefarmakologicznych; 6) stosowania doustnych leków hipoglikemizujących i insuliny; 7) postępowania w hipoglikemii i ostrej hiperglikemii; 8) postępowania przy współistnieniu innych chorób i powikłań cukrzycy; 9) cukrzycy u dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i osób w wieku podeszłym; 10) postępowania w okresie okołooperacyjnym; 11) aktywności zawodowej chorych na cukrzycę.

Żywienie enteralne w chorobach trzustki. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: pancreas
R. Meier, J. Ockenga, M. Pertkiewicz, A. Pap, N. Milinic, M. MacFie, DGEM: C. Löser, V. Keim
Clinical Nutrition, 2006; 25: 275-284
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 135-138
Artykuł jest czwartym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera odpowiedzi na klinicznie istotne pytania dotyczące żywienia w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć

Ocena ryzyka zgonu i zawału serca w ciągu 6 miesięcy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - badanie GRACE
opracowanie na podstawie: Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE)
K.A. Fox, O.H. Dabbous, R.J. Goldberg, K.S. Pieper, K.A. Eagle, F. van de Werf, Á. Avezum, S.G. Goodman, M.D. Flather, F.A. Anderson, Jr, C.B. Granger, for the GRACE Investigators
BMJ, 2006; 333; 1091-1094
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 142-148
Wskaźnik ryzyka GRACE jest prostym i wiarygodnym narzędziem oceny ryzyka zgonu i zawału serca, mającym zastosowanie u wszystkich chorych z ostrym zespołem wieńcowym.

Stosowanie salmeterolu i flutikazonu a ryzyko zgonu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie TORCH
opracowanie na podstawie: Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease
P.M.A. Calverley, J.A. Anderson, B. Celli, G.T. Ferguson, C. Jenkins, P.W. Jones, J.C. Yates, J. Vestbo, for the TORCH investigators
The New England Journal of Medicine, 2007; 356: 775-789
komentarz: Krishnan Parameswaran MD PhD FRCP, Roman Jaeschke MD MSc, Paul M. O'Byrne MB FRCPI FRCPC FRCP (Edin)
str. 151-159
U chorych na ciężką lub bardzo ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) regularne stosowanie salmeterolu i flutikazonu łącznie (z jednego inhalatora), w porównaniu z samym salmeterolem, zapobiegało zaostrzeniom POChP i wiązało się z poprawą czynności płuc. Zaobserwowane zmniejszenie ryzyka zgonu było na granicy istotności statystycznej.

Ryzyko zgonu a docelowe stężenie hemoglobiny u chorych z niedokrwistością i przewlekłą chorobą nerek leczonych erytropoetyną - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Mortality and target haemoglobin concentrations in anaemic patients with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis
A. Phrommintikul, S.J. Haas, M. Elsik, H. Krum
The Lancet, 2007; 369: 381-388
str. 160-162
U chorych z niedokrwistością w przebiegu przewlekłej choroby nerek uzyskanie większego docelowego stężenia hemoglobiny, w porównaniu z mniejszym stężeniem, za pomocą erytropoetyny stosowanej przez 12-48 miesięcy zwiększa ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ryzyko źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz ryzyko zakrzepicy przetoki tętniczo-żylnej.

Długotrwała skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko ludzkim wirusom brodawczaka (HPV) w obserwacji 5-letniej
opracowanie na podstawie: High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine through 5 years of follow-up
L.L. Villa, R.L.R. Costa, C.A. Petta, R.P. Andrade, J. Paavonen, O.-E. Iversen, S.-E. Olsson, J. H?ye, M. Steinwall, G. Riis-Johannessen, A. Andersson-Ellstrom, K. Elfgren, G. von Krogh, M. Lehtinen, C. Malm, G.M. Tamms, K. Giacoletti, L. Lupinacci, R. Railkar, F.J. Taddeo, J. Bryan, M.T. Esser, H.L. Sings, A.J. Saah, E. Barr
British Journal of Cancer, 2006; 95: 1459-1466
komentarze: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, dr hab. med. Mariusz Bidziński
str. 163-167
U kobiet w wieku 16-23 lat seronegatywnych i PCR-negatywnych wobec HPV typów 6, 11, 16 i 18 podanie 3 dawek 4-walentnej rekombinowanej szczepionki zawierającej wirusopodobne cząsteczki HPV (typów 6, 11, 16 i 18) zapobiega, w porównaniu z placebo, przewlekłemu zakażeniu lub wystąpieniu związanych z nim zmian patologicznych wywołanych przez HPV tych typów w ciągu 5 lat obserwacji.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
Warszawa
str. 168-169

Medycyna ratunkowa. Pomoc lekarska w przypadkach niecierpiących zwłoki - aspekty prawne
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 170-172

70-letnia kobieta w dobrym nastroju, domagająca się odstawienia leku przeciwdepresyjnego
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 173-176

Gastroenterologia
54-letni mężczyzna z masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej przyczynie

lek. Grażyna Piotrowska-Staworko, prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku
str. 177-186

Alergeny
Odcinek 117: żółtko jaja kurzego

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 188-190

Ultrasonografia. 56-letnia kobieta leczona z powodu raka jajnika
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 191-193

Badania laboratoryjne. Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP)
dr med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie
str. 194-195

 ETYKA 

Śmierć mózgu jako kryterium śmierci człowieka. Problematyka filozoficzno-etyczna
dr Bogusław Wójcik
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 196-199
Kryterium śmierci mózgu, stanowiące uzupełnienie dotychczasowego, krążeniowo-oddechowego kryterium śmierci człowieka, wywołało jedną z bardziej fascynujących dyskusji bioetycznych drugiej połowy XX wieku.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a klauzula sumienia
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 200-202
Przewidziane ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty prawo lekarza do odmowy leczenia pacjenta znajduje swoje uzasadnienie w konstytucyjnym prawie do wolności wykonywania zawodu.

Praktyka lekarska - regon, NIP, konto
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 204-205
Zarejestrowanie przez lekarzy praktyki lekarskiej (indywidualnej lub grupowej) w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców KRS stanowi krok pierwszy, ale nie ostatni w wywiązaniu się przez nich z wymogów prawnych nałożonych na przedsiębiorców rozpoczynających działalności gospodarczą.

 MISCELLANEA 

Optymalna opieka nad chorymi na cukrzycę w Polsce - badanie OPTIMO
dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, dr med. Filip Mejza, prof. Roman Jaeschke MD MSc, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 206-208

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 210-211

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 213-216

Nadciśnienie tętnicze
str. 218-221

Diabetologia
str. 222-225

Choroby układu oddechowego
str. 226-229

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 230-234

Choroby reumatyczne
str. 235-236

Medycyna ratunkowa
str. 238

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 240-244

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 240-244
Rozdział I.G.7. Migotanie przedsionków


Medycyna Praktyczna 2007/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna