MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/09

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3636

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Czy powinniśmy preferować inne leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób starszych i u młodych dorosłych? Praktyczne implikacje wyników badań klinicznych - perspektywa amerykańska
Eduardo Pimenta MD, Suzanne Oparil MD
str. 17-24

Czy powinniśmy preferować inne leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób starszych i u młodych dorosłych? Praktyczne implikacje wyników badań klinicznych - perspektywa europejska
Paolo Verdecchia MD FACC FAHA, Giorgio Gentile MD, Fabio Angeli MD. Gianpaolo Reboldi MD MSc PhD
str. 27-30

Czy chorzy na cukrzycę typu 2 powinni się koncentrować na kontroli glikemii w celu zmniejszenia swojego ryzyka sercowo-naczyniowego?
Victor M. Montori MD MSc
str. 31-38

Czy długo działające beta2-mimetyki są bezpieczne w leczeniu astmy?
Stephen T. Holgate MD DSc
str. 39-10

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Leczenie zaburzeń lipoproteinowych u osób obciążonych ryzykiem kardiometabolicznym. Raport z konferencji uzgodnieniowej American Diabetes Association i American College of Cardiology Foundation
Lipoprotein management in patients with cardiometabolic risk: consensus statement from the American Diabetes Association and the American College of Cardiology Foundation
J.D. Brunzell, M. Davidson, C.D. Furberg, R.B. Goldberg, B.V. Howard, J.H. Stein, J.L. Witztum
Diabetes Care, 2008; 31: 811-822
str. 43-64
Artykuł zawiera aktualne stanowisko ekspertów American Diabetes Association i American College of Cardiology na temat następujących zagadnień dotyczących pacjentów obciążonych ryzykiem kardiometabolicznym: 1) W jakim zakresie lipoproteiny przyczyniają się do ChSN? 2) Jakie są klinicznie istotne parametry lipoproteinowe? 3) Czy istnieją inne czynniki, które się powinno uwzględnić w ocenie i leczeniu chorych z zaburzeniami lipoproteinowymi? 4) Jakie są zasady i cele leczenia zaburzeń lipoproteinowych? 5) Jakie nowe informacje mogłyby udoskonalić leczenie zaburzeń lipoproteinowych?

Rozpoznawanie i leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych. Konsensus grupy PRACTALL European Academy of Allergology and Clinical Immunology i American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
opracowanie na podstawie: Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL consensus report
C.A. Akdis, M. Akdis, T. Bieber, C. Bindslev-Jensen, M. Boguniewicz, P. Eigenmann, Q. Hamid, A. Kapp, D.Y.M. Leung, J. Lipozencic, T.A. Luger, A. Muraro, N. Novak, T.A.E. Platts-Mills, L. Rosenwasser, A. Scheynius, F.E.R. Simons, J. Spergel, K. Turjanmaa, U. Wahn, S. Weidinger, T. Werfel, T. Zuberbier for the European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Group
Allergy, 2006; 61: 969-987
komentarz: prof. dr hab. med. Wojciech Silny
str. 65-72
Artykuł zawiera wybrane, praktyczne informacje z uzgodnionego stanowiska grupy ekspertów alergologów europejskich i amerykańskich dotyczącego postępowania w atopowym zapaleniu skóry, w tym następujące zagadnienia: 1) definicja i obraz kliniczny, 2) czynniki ryzyka zachorowania i czynniki wywołujące zaostrzenia choroby, 3) patofizjologia i histopatologia, 4) podstawowe zasady rozpoznania, 5) leczenie miejscowe i ogólnoustrojowe.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 74-75

Efekty intensywnego leczenia hipoglikemizującego u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ACCORD
opracowanie na podstawie: Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes
The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group
The New England Journal of Medicine, 2008; 358: 2545-2559
str. 76-79
U chorych na cukrzycę typu 2 ze współistniejącą chorobą sercowo-naczyniową lub obciążonych ryzykiem jej wystąpienia intensywne leczenie hipoglikemizujące (HbA1c <6%), w porównaniu z leczeniem standardowym (HbA1c 7-7,9%), zwiększyło ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz ryzyko hipoglikemii wymagającej interwencji medycznej i hipoglikemii wymagającej jakiejkolwiek pomocy oraz przyrostu masy ciała >10 kg w porównaniu z wartością wyjściową, natomiast zmniejszyło ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem i nie wpłynęło istotnie na ryzyko udaru mózgu i ryzyko zastoinowej niewydolności serca.

Intensywna kontrola glikemii a powikłania naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ADVANCE
opracowanie na podstawie: Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes
The ADVANCE Collaborative Group
The New England Journal of Medicine, 2008; 358: 2560-2572
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 80-87
U chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych intensywne leczenie hipoglikemizujące oparte na gliklazydzie MR i dodatkowo na innych lekach przeciwcukrzycowych (HbA1c =<6,5%), w porównaniu ze standardowym leczeniem hipoglikemizującym (HbA1c według lokalnych wytycznych), zmniejszyło ryzyko powikłań makro- i mikroangiopatycznych analizowanych łącznie oraz ryzyko powikłań mikroangiopatycznych analizowanych łącznie, głównie dzięki zmniejszeniu ryzyka rozwoju lub pogorszenia nefropatii (głównie poprzez zmniejszenie ryzyka rozwoju makroalbuminurii), oraz zmniejszyło ryzyko wystąpienia mikroalbuminurii, natomiast wiązało się z częstszym występowaniem ciężkiej hipoglikemii.

Wpływ różnych leków przeciwnadciśnieniowych na ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u młodszych i starszych dorosłych - metaanaliza BPLTTC
opracowanie na podstawie: Effects of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular events in older and younger adults: meta-analysis of randomized trials
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration
BMJ, 2008; 336: 1121-1123
str. 88-95
Leki przeciwnadciśnieniowe w podobnym stopniu wpływają na ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u młodszych (<65 lat) i u starszych dorosłych (?65 lat). Autorzy metaanalizy nie znaleźli podstaw do zalecania stosowania określonych leków przeciwnadciśnieniowych w zależności od wieku chorych.

Dodanie salmeterolu do glikokortykosteroidu wziewnego u chorych na astmę a ryzyko poważnych zdarzeń związanych z astmą - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Meta-analysis: effects of adding salmeterol to inhaled corticosteroids on serious asthma-related events
E. Bateman, H. Nelson, J. Bousquet, K. Kral, L. Sutton, H. Ortega, S. Yancey
Annals of Internal Medicine, 2008; 149: 33-42
str. 96-99
Stosowanie przeciętnie przez 12 tygodni (maks. 52 tyg.) salmeterolu (50 ?g 2 x dz.) razem z glikokortykosteroidem wziewnym, w porównaniu ze stosowaniem samego glikokortykosteroidu wziewnego, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia ciężkiego zaostrzenia astmy, natomiast nie stwierdzono wpływu na ryzyko związanych z astmą hospitalizacji, intubacji i zgonu.

U chorych z zawałem serca z uniesieniem ST, u których planowano pierwotną PCI, zastosowanie biwalirudyny, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną i inhibitorem GP IIb/IIIa, wiązało się z mniejszym ryzykiem wystąpienia poważnego krwawienia i niekorzystnych zdarzeń klinicznych w okresie 30 dni - badanie HORIZONS-AMI
na podstawie: Bivalirudin during primary PCI in acute myocardial infarction
Stone G.W. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2218-2230
str. 100
U chorych z zawałem serca z uniesieniem ST hospitalizowanych w ciągu 12 h od wystąpienia objawów, u których planowano pierwotną PCI, zastosowanie biwalirudyny, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną i inhibitorem GP IIb/IIIa, wiązało się z mniejszym ryzykiem wystąpienia poważnego krwawienia i niekorzystnych zdarzeń klinicznych w okresie 30 dni.

U chorych z zawałem serca z uniesieniem ST PCI ułatwiona podaniem reteplazy z abciksymabem albo samego abciksymabu nie wiązała się ze znacząco lepszymi wynikami leczenia niż pierwotna PCI z podaniem abciksymabu w czasie zabiegu - badanie FINESSE
na podstawie: Facilitated PCI in patients with ST-elevation myocardial infarction
Ellis S.G. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2205-2217
str. 101
U chorych z zawałem serca z uniesieniem ST PCI ułatwiona podaniem reteplazy z abciksymabem lub samego abciksymabu nie wiązała się ze znacząco lepszymi wynikami leczenia niż pierwotna PCI z podaniem abciksymabu w czasie zabiegu.

Strategia inwazyjna leczenia chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez uniesienia ST, w porównaniu ze strategią zachowawczą, zmniejsza łączne ryzyko zgonu, zawału serca i ponownej hospitalizacji u mężczyzn oraz u kobiet ze zwiększonym stężeniem CK-MB lub troponiny sercowej
na podstawie: Early invasive vs conservative treatment strategies in women and men with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction
O'Donoghue M. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 71-80
str. 102
Strategia inwazyjna leczenia chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez uniesienia ST, w porównaniu ze strategią zachowawczą, zmniejsza łączne ryzyko zgonu, zawału serca i ponownej hospitalizacji (głównie hospitalizacji) u mężczyzn oraz u kobiet ze zwiększonym stężeniem CK-MB lub troponiny sercowej.

Utrzymywanie rytmu zatokowego u chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków nie zmniejsza ryzyka zgonu - badanie AF-CHF
na podstawie: Rhythm control versus rate control for atrial fibrillation and heart failure
Roy D. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2667-2677
str. 103
U chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków terapia mająca na celu utrzymanie rytmu zatokowego nie zmniejsza ryzyka zgonu, udaru mózgu i pogorszenia niewydolności krążenia, w porównaniu z leczeniem kontrolującym częstotliwości rytmu komór.

Leczenie sekwencyjne skuteczniej niż leczenie standardowe zwiększa odsetek eradykacji zakażenia H. pylori u nieleczonych wcześniej chorych - metaanaliza
na podstawie: Meta-analysis: sequential therapy appears superior to standard therapy for Helicobacter pylori infection in patients naive to treatment
Jafri N.S. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2008; 148: 923-931
str. 104
Leczenie sekwencyjne skuteczniej niż leczenie standardowe zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia eradykacyjnego zakażenia H. pylori u chorych wcześniej nieleczonych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Ocena holterowskiego EKG u chorego z wszczepionym rozrusznikiem serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 107

Medycyna ratunkowa. Zatrucie grzybami
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 110-113

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce internistycznej. Choroby układu oddechowego
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 115-118

Problemy w praktyce internistycznej. Choroby reumatyczne
dr med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 118-122

 ETYKA I PRAWO MEDYCZNE 

Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy? Pierwsze sympozjum z cyklu "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej"
dr med. Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 124-125
XXXVI Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich (24-26.04.2008, Warszawa) stał się okazją do zorganizowania przez Medycynę Praktyczną, razem z Towarzystwem Internistów Polskich i Naczelną Izbą Lekarską, we współpracy z Amerykańskim Kolegium Lekarzy, sympozjum satelitarnego pt. "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy?".

Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy? Z perspektywy amerykańskiej
Virginia L. Hood MBBS MPH FACP
Nephrology Unit, Fletcher Allen Health Care
Professor of Medicine, University of Vermont College of Medicine
Burlington, VT, Stany Zjednoczone
str. 126-130
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autorki na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Leczenie pacjenta - obowiązek czy przywilej lekarza? Z perspektywy etycznej
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 131-134
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Leczenie pacjenta - obowiązek czy przywilej lekarza? Z perspektywy polskiego prawa
prof. dr hab. Marek Safjan
Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
str. 135-140
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Czy lekarz może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji strajku o godziwe wynagrodzenie? Z perspektywy etycznej
prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Kraków
str. 141-145
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Czy lekarz może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji strajku o godziwe wynagrodzenie? Z perspektywy polskiego prawa
prof. dr hab. Andrzej Zoll
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 146-150
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians. Artykuł ten ukaże się również w "Prawie i Medycynie".

Czy lekarz (lub zakład opieki zdrowotnej) może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji braku środków finansowych na leczenie pacjenta? Z perspektywy etycznej
prof. dr hab. Aniela Dylus
Katedra Etyki Gospodarczej i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
str. 151-156
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autorki na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Czy lekarz (lub zakład opieki zdrowotnej) może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji braku środków finansowych na leczenie pacjenta? - Z perspektywy polskiego prawa
prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
str. 157-158
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Czy lekarz może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy nakazuje mu to jego sumienie?
prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC
Katedra Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
str. 159-162
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

"Ślicznie pani w niebieskim" - Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy? - z perspektywy pacjenta
Anna Dymna aktorka, założycielka i Prezes Fundacji "Mimo wszystko"
str. 163-164
Artykuł oparty na wystąpieniu Autorki na konferencji prasowej towarzyszącej Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Niektóre etyczne i prawne dylematy związane z zaniechaniem świadczeń medycznych
prof. dr hab. Andrzej Zoll
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 165-169
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy? Podsumowanie sympozjum
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 170-171
Artykuł zawiera treść wystąpienia Autora na Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy" (Warszawa, 24.04.2008), zorganizowanym przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich i Naczelną Izbę Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 172-173

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 174-177

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 178-181

Choroba wieńcowa
str. 182-184

Alergologia
str. 186-189

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 190-194

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2008/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna