MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/03

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3681

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z ryb morskich w leczeniu niewydolności serca - czy dane kliniczne potwierdzają teoretyczne korzyści?
Klaus K.A. Witte MD, Andrew L. Clark MA MD
str. 17-27

Aktualizacja 2008 brytyjskich wytycznych postępowania w astmie - perspektywa historyczna i porównanie z wytycznymi GINA
Neil Barnes MD
str. 28-40
Wytyczne postępowania w astmie obchodzą właśnie swą 20. rocznicę. Istnieją dowody, że miały one udział w poprawie opieki nad chorymi i standaryzacji metod leczenia na całym świecie oraz wpływ na podejmowane badania naukowe. Istnieją wytyczne międzynarodowe, krajowe i lokalne. Ich struktura, grupa docelowa, długość i stylistyka są bardzo różne.

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2008 ROKU 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy w 2008 roku
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 43-58
Autorzy, na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2008 roku, przedstawiają następujące zagadnienia: 1) Próba obciążeniowa - czyżby straciła na ważności w ostatnich latach? 2) 64-rzędowa tomografia komputerowa tętnic wieńcowych - czy już wyparła klasyczną koronarografię? 3) Kwas acetylosalicylowy - czy stracił na znaczeniu? 4) Klopidogrel - historii ciąg dalszy... 5) Leki przeciwpłytkowe a powikłania krwotoczne - czy tylko zmora gastrologów i chirurgów? 6) Stabilna choroba wieńcowa - kto skorzysta najbardziej z leczenia zachowawczego? 7) PCI vs CABG w chorobie wielonaczyniowej - czy mamy zwycięzcę?

Nadciśnienie tętnicze - postępy w 2008 roku
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 59-74
Autorzy, na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2008 roku, przedstawiają nowości w zakresie badań nad patogenezą nadciśnienia tętniczego oraz diagnostyką i leczeniem tej choroby.

Nefrologia - postępy w 2008 roku
dr hab. med. Lidia Hyla-Klekot
Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. Oddział Nefrologii Dziecięcej
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 75-87
Autorzy, na podstawie doniesień w 2008 roku, przedstawiają m.in. następujące zagadnienia: 1) stosowanie statyn oraz witaminy D i jej analogów u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek; 2) nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu glomerulopatii; 3) nowości w leczeniu nerkozastępczym.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w chorobie refluksowej przełyku. Stanowisko American Gastroenterological Association
American Gastroenterological Association medical position statement on the management of gastroesophageal reflux disease
S.W. Hiltz, E. Black, I.M. Modlin, G. Lane, S.P. Johnson, P.S. Schoenfeld, J. Allen, J.V. Brill
Gastroenterology, 2008; 135: 1383-1391
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 88-106
Artykuł zawiera odpowiedzi na 12 pytań klinicznych dotyczących różnych aspektów diagnostyki i leczenia choroby refluksowej przełyku, sformułowanych na podstawie analizy danych naukowych.

Rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa. Zasadnicza rola podstawowej opieki zdrowotnej
Primary care: the cornerstone of diagnosis of allergic rhinitis
D. Ryan, C. van Weel, J. Bousquet, E. Toskala, S. Ahlstedt, S. Palkonen, L. van den Nieuwenhof, T. Zuberbier, M. Wickman, W. Fokkens
Allergy, 2008: 63: 981-989
str. 107-119
Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego u pacjentów z podejrzeniem alergicznego nieżytu nosa w podstawowej opiece zdrowotnej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 120-121

Efekty stosowania omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca - badanie GISSI-HF
opracowanie na podstawie: Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial
GISSI-HF investigators
The Lancet, 2008; 372: 1223-1230
str. 122-125
U chorych z niewydolnością serca, głównie w II (blisko 2/3 chorych) i III (ok. 1/3 chorych) klasie NYHA, leczonych zgodnie z aktualnymi wytycznymi, stosowanie przez około 4 lata omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w porównaniu z placebo, zmniejszyło ryzyko zgonu oraz niektórych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Kontrola glikemii a powikłania naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie VADT
opracowanie na podstawie: Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes
W. Duckworth, C. Abraira, T. Moritz, D. Reda, N. Emanuele, P.D. Reaven, F.J. Zieve, J. Marks, S.N. Davis, R. Hayward, S.R. Warren, S. Goldman, M. McCarren, M.E. Vitek, W.G. Henderson, G.D. Huang, for the VADT Investigators
The New England Journal of Medicine, 2009; 360: 129-139
str. 126-129
U chorych na cukrzycę typu 2 wyjściowo niewyrównaną i trwającą średnio 11,5 roku (śr. wiek 60 lat) intensywna kontrola glikemii (rozpoczynana glimepirydem lub metforminą i rozyglitazonem w maksymalnych dawkach) w porównaniu z kontrolą standardową (leki jak wyżej w dawkach wynoszących połowę dawki maksymalnej; różnica w osiągniętym odsetku HbA1c 1,5 punktu procentowego) nie wpływa na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, powikłań mikroangiopatycznych (z wyjątkiem zmniejszenia odsetka chorych, u których wystąpiło pogorszenie albuminurii), natomiast zwiększa ryzyko poważnych skutków niepożądanych.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej może się wiązać ze zwiększeniem zagrożenia ponownym zawałem serca u osób przyjmujących klopidogrel
na podstawie: A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel
Juurlink D.N. i wsp.
CMAJ, 2009; 180. DOI: 10.1503/cmaj.082001
str. 130
U osób po zawale serca przyjmujących klopidogrel zaobserwowano, że jednoczesne przyjmowanie IPP wiązało się z większym zagrożeniem ponownym zawałem serca, w porównaniu z osobami nieprzyjmującymi IPP.

U dzieci i dorosłych z zaostrzeniem astmy sposób podawania wziewnych beta2-mimetyków (inhalator ciśnieniowy ze spejserem vs nebulizator) nie wpływa na konieczność hospitalizacji ani na parametry oddechowe i spirometryczne
na podstawie: Holding chambers (spacers) vs nebulisers for beta-agonist treatment of acute asthma (Review)
Cates C.J. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2006; Issue 2. Art. No.: CD000052. DOI: 10.1002/14651858.CD000052.pub2 (aktualizacja w lipcu 2008)
str. 131
U dzieci i dorosłych z zaostrzeniem astmy, leczonych na oddziale ratunkowym lub w warunkach pozaszpitalnych, podawanie beta2-mimetyków wziewnych z MDI ze spejserem, w porównaniu ze stosowaniem tych leków za pomocą nebulizatora, wiąże się z podobnym ryzykiem konieczności hospitalizacji.

U chorych z zaostrzeniem POChP zastosowanie GKS ogólnoustrojowo zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia, skraca czas hospitalizacji i poprawia czynność płuc
na podstawie: Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
Walters J.A.E. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2009; Issue 1. Art. No.: CD001288. DOI: 10.1002/14651858.CD001288.pub3
str. 132-133
U chorych z zaostrzeniem POChP stosowanie GKS ogólnoustrojowo zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia, skraca czas hospitalizacji, wiąże się z poprawą czynności płuc i zmniejszeniem duszności, natomiast zwiększa ryzyko skutków niepożądanych.

U osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 samodzielne oznaczanie glikemii nie wiąże się z poprawą kontroli glikemii, natomiast zwiększa nasilenie depresji - badanie ESMON
na podstawie: Efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial
O'Kane M.J. i wsp.
BMJ, 2008; 336: 1174-1177
str. 134
U osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 samodzielne oznaczanie glikemii nie poprawiło kontroli glikemii, natomiast wiązało się z większym nasileniem depresji.

Leczenie uciskowe w owrzodzeniach żylnych podudzi
na podstawie: Compression for venous leg ulcers
O'Meara i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2009; Issue 1. Art. No.: CD000265. DOI: 10.1002/14651858.CD000265.pub2
str. 134
Leczenie uciskowe zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego wygojenia owrzodzenia podudzi.

U osób z prawdopodobną chorobą Alzheimera suplementacja kwasu foliowego i witamin z grupy B w dużych dawkach nie opóźnia utraty czynności poznawczych - badanie ADCS
na podstawie: High-dose B vitamin supplementation and cognitive decline in Alzheimer Disease: a randomized controlled trial
Aisen P.S. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 1774-1783
str. 135
U osób z prawdopodobną chorobą Alzheimera suplementacja kwasu foliowego i witamin z grupy B w dużych dawkach nie opóźnia utraty czynności poznawczych.

Stosowanie kwasu foliowego oraz witamin B6 i B12 nie zmniejszyło ryzyka inwazyjnego nowotworu złośliwego i zgonu z tego powodu u kobiet w wieku >=40 lat obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowym - badanie WAFACS
na podstawie: Effect of combined folic acid, vitamin B6, and vitamin B12 on cancer risk in women: a randomized trial
Zhang S.M. i wsp.
JAMA, 2008; 300: 2012-2021
str. 136
U kobiet w wieku >=40 lat obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych stosowanie kwasu foliowego, witaminy B6 i B12 nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia inwazyjnych nowotworów złośliwych i zgonu z tego powodu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Badanie holterowskie zarejestrowe podczas spaceru
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 137-138

Ultrasonografia. 46-letnia kobieta z wieloletnim bólem w podbrzuszu lewym o nieustalonej przyczynie
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 139-140

Angiologia. 73-letni otyły mężczyzna z bólem kończyn dolnych
lek. Lidia Słowik, lek. Andrzej Belowski, dr hab. med. Rafał Niżankowski
Zakład Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 141-153

Medycyna ratunkowa. Oparzenie chemiczne oka
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 154-155

 PRAWO MEDYCZNE 

Reklama praktyki lekarskiej
sędzia Mariusz Żelichowski, Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 156-157

 ETYKA 

"Przysięgam na..." - formy przyrzeczenia lekarskiego od starożytności do dziś
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 158-161
Już od zamierzchłych czasów poczytywano uprawianie medycyny niemal za czynność świętą.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 162-163

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 164-168

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 169-171

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 172-176

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2009/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna