MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/07

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3727A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2009/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Rozpoznanie i leczenie niewydolności serca u dorosłych. Aktualizacja 2009 i implikacje kliniczne wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association
Robin J. Trupp PhD APRN BC, William T. Abraham MD
str. 12-19
Aby nadążyć za ciągłym dopływem danych naukowych i sprawniej reagować na nowe dane, American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) opublikowały ostatnio pierwszą wybiórczą aktualizację wytycznych postępowania w niewydolności serca (NS) u dorosłych.

Współczesna rola angiografii tętnic wieńcowych metodą tomografii komputerowej w rozpoznawaniu i leczeniu choroby wieńcowej
Andrew W. Bowman MD PhD, Birgit Kantor MD, Thomas C. Gerber MD PhD
str. 20-37

Wytyczne 2009 American Pain Society i American Academy of Pain Medicine dotyczące długotrwałego stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym - jakie są główne przesłania dla praktyki klinicznej?
Roger Chou MD
str. 38-48
Ból przewlekły definiuje się jako "ból utrzymujący się dłużej niż normalny czas gojenia tkanki, za jaki się przyjmuje 3 miesiące". Ból przewlekły, który nie jest związany z nowotworem złośliwym albo z opieką terminalną, często się nazywa "przewlekłym bólem nienowotworowym" (PBNN).

Leki pierwszego wyboru w terapii depresji - który jest najlepszy?
Aaron M. Koenig BA, Michael E. Thase MD
str. 49-59
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych jest skutecznym sposobem leczenia całego spektrum zaburzeń depresyjnych, począwszy od zaburzeń dystymicznych i ostrych epizodów dużego zaburzenia depresyjnego, a skończywszy na bardziej klasycznych epizodach melancholii.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zasady standaryzacji i interpretacji elektrokardiogramu według American Heart Association, American College of Cardiology i Heart Rhythm Society 2007 i 2009
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 61-74
Autorka szczegółowo omawia zalecenia ekspertów amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące interpretacji elektrokardiogramu, zawarte w 6-częściowym stanowisku.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 76-77

Wpływ dronedaronu na zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych z migotaniem przedsionków - badanie ATHENA
opracowanie na podstawie: Effect of dronedarone on cardiovascular events in atrial fibrillation
S.H. Hohnloser, H.J.G.M. Crijns, M. van Eickels, C. Gaudin, R.L. Page, C. Torp-Pedersen, S.J. Connolly, for the ATHENA Investigators
The New England Journal of Medicine, 2009; 360: 668-678
komentarz: prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 78-83
U chorych z napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków (AF), obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka, stosowanie dronedaronu, w porównaniu z placebo, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka niektórych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zgonu z przyczyn naczyniowych (głównie zgonu spowodowanego arytmią) i pierwszej hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych (głównie pierwszej hospitalizacji z powodu AF) oraz z częstszym występowaniem skutków niepożądanych ogółem (ryzyko poważnych skutków niepożądanych nie było zwiększone); stwierdzono też nieznamiennie mniejszą śmiertelność ogólną.

Stosowanie statyn w prewencji pierwotnej i wtórnej udaru mózgu - przegląd systematyczny z metaanalizą
opracowanie na podstawie: Lipid management in the prevention of stroke: review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention
P. Amarenco, J. Labreuche
The Lancet Neurology, 2009; 8: 453-463
str. 85-87
Przewlekłe przyjmowanie statyny zmniejsza ryzyko udaru mózgu w prewencji pierwotnej i wtórnej. U osób po przebytym udarze mózgu lub po napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu stosowanie statyny zmniejsza ryzyko udaru mózgu zakończonego zgonem, ale zwiększa ryzyko udaru krwotocznego. Intensywne leczenie hipolipemizujące, w porównaniu z leczeniem standardowym, wiąże się z mniejszym ryzykiem udaru mózgu i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Autorzy badania zalecają ostrożność przy rozpoczynaniu leczenia statynami u chorych po przebytym udarze krwotocznym.

Skuteczność i bezpieczeństwo analogów insuliny w leczeniu cukrzycy - przegląd systematyczny z metaanalizą
opracowanie na podstawie: Efficacy and safety of insulin analogues for the management of diabetes mellitus: a meta-analysis
S.R. Singh, F. Ahmad, A. Lal, C. Yu, Z. Bai, H. Bennet
Canadian Medical Association Journal, 2009; 180: 385-397
komentarz: prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki, lek. Przemysław Ryś
str. 88-97
U chorych na cukrzycę stosowanie analogów insuliny (szybko działających i długo działających), w porównaniu ze stosowaniem insuliny ludzkiej (krótko działającej lub o średnio długim okresie działania), wiąże się z niewielką (uznawaną za klinicznie nieistotną) redukcją odsetka HbA1c i z rzadszym występowaniem hipoglikemii w niektórych populacjach chorych w okresie do 30 miesięcy. Według autorów przeglądu analogi insuliny nie mają istotnej przewagi pod względem kontroli glikemii nad preparatami insuliny ludzkiej, natomiast mogą być przydatne u chorych, u których podczas stosowania insulin ludzkich występują epizody hipoglikemii pomimo optymalizacji dotychczasowego leczenia, aczkolwiek dane przemawiające za tym są niskiej jakości. Autorzy podkreślają potrzebę przeprowadzenia wysokiej jakości badań z długim okresem obserwacji, aby ocenić wpływ leczenia analogami insuliny na występowanie odległych powikłań cukrzycy.

Porównanie skuteczności i tolerancji 12 leków przeciwdepresyjnych nowej generacji - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis
A. Cipriani, T.A. Furukawa, G. Salanti, J.R. Geddes, J.P.T. Higgins, R. Churchill, N. Watanabe, A. Nakagawa, I.M. Omori, H. McGuire, M. Tansella, C. Barbui
The Lancet, 2009; 373: 746-758
komentarz: prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
str. 98-104
Poszczególne leki przeciwdepresyjne nowej generacji stosowane przez 8 tygodni u chorych na depresję w przebiegu choroby jednobiegunowej różnią się pod względem skuteczności i tolerancji. Autorzy metaanalizy stwierdzają, że najlepszym profilem skuteczności i tolerancji cechują się escitalopram i sertralina oraz sugerują, że rozpoczynanie leczenia depresji sertraliną może być najlepszym wyborem ze względu na korzystny profil skuteczności, tolerancji i kosztów.

Wśród chorych na objawową chorobę wieńcową 64-rzędowa angio-TK umożliwiła rozpoznanie istotnych zwężeń tętnic wieńcowych u 85%, a choroby trójnaczyniowej u 75% - badanie CORE 64
na podstawie: Diagnostic performance of coronary angiography by 64-row CT.
Miller J.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 2324-2336
str. 105
Wśród chorych na objawową chorobę wieńcową 64-rzędowa angio-TK umożliwiła rozpoznanie istotnych zwężeń tętnic wieńcowych u 85%, a choroby trójnaczyniowej u 75%.

U 95% chorych na chorobę tętnic obwodowych angio-TK umożliwia rozpoznanie istotnego zwężenia lub zamknięcia tętnic kończyn dolnych - przegląd systematyczny
na podstawie: Diagnostic performance of computed tomography angiography in peripheral arterial disease: a systematic review and meta-analysis.
Met R. i wsp.
JAMA, 2009; 301: 415-424
str. 106
U około 95% chorych na chorobę tętnic obwodowych angio-TK umożliwiła rozpoznanie istotnego zwężenia lub zamknięcia tętnic kończyn dolnych.

Suplementacja oleju rybiego zawierającego DHA i EPA zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowych, ale nie wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka arytmii, nagłej śmierci sercowej lub zgonu - przegląd systematyczny
na podstawie: Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review.
Leon H. i wsp.
BMJ, 2009; 338: a2931. DOI: 10.1136/bmj.a2931
str. 106
Suplementacja oleju rybiego zawierającego DHA i EPA w badanych populacjach chorych wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z przyczyn sercowych.

Stosowanie cyklofosfamidu w "pulsach" co 2-3 tygodnie miało podobną skuteczność w osiąganiu remisji układowego zapalenia naczyń z ANCA, jak stosowanie codziennie, przy mniejszej łącznej dawce leku i mniejszym ryzyku leukopenii
na podstawie: Pulse versus daily oral cyclophosphamide for induction of remission in antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis.
de Groot K. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2009; 150: 670-680
str. 107
U chorych ze świeżo rozpoznanym układowym zapaleniem naczyń z ANCA i zajęciem nerek, bez bezpośredniego zagrożenia życia, stosowanie cyklofosfamidu w "pulsach" i.v. co 2-3 tygodnie wiązało się z podobnym czasem do osiągnięcia remisji choroby jak codzienne stosowanie cyklofosfamidu p.o., przy mniejszej łącznej dawce leku i mniejszym ryzyku leukopenii.

Rekombinowane leki pobudzające erytropoezę zwiększają ryzyko zgonu u chorych na nowotwór złośliwy - metaanaliza
na podstawie: Recombinant human erythropoiesis-stimulating agents and mortality in patients with cancer: a meta-analysis of randomised trials.
Bohlius J. i wsp.
The Lancet, 2009; 373: 1532-1542
str. 108
U chorych na nowotwór złośliwy stosowanie rekombinowanych leków pobudzających erytropoezę zwiększa ryzyko zgonu w okresie leczenia oraz w całym okresie obserwacji.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Trzepotanie przedsionków
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 109-110

Ultrasonografia. 62-letnia kobieta po kolonoskopii
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, lek. Katarzyna Kładna
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 111-113

Kardiologia. 75-letnia kobieta z dusznością i osłabieniem
dr med. Jolanta Petruk-Kowalczyk, lek. Ewa Inorowicz, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 114-122

Pneumonologia. 68-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
str. 123-140

 MISCELLANEA 

Zasady stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym w Polsce
dr med. Małgorzata Malec-Milewska
Poradnia Leczenia Bólu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 142-153

 ETYKA 

"Homo jednak sapiens". Kim jest człowiek w medycynie?
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 154-157
Lekarz, który podchodzi do łóżka chorego, nie spotyka się z kolejnym "przypadkiem klinicznym", lecz z żywą osobą - człowiekiem, będącym swoistym mikrokosmosem złożonym z wielu warstw, "orbit", władz i poziomów reagowania.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 158

Choroba wieńcowa
str. 159-161

Endokrynologia
str. 162-169

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 170-174


Medycyna Praktyczna 2009/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna