MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2009/10

Rok wydania: 2009 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3745

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Czy powinniśmy wpływać na stężenie cholesterolu HDL w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego?
Peter P. Toth MD PhD
str. 15-24

Czy każdemu pacjentowi z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek powinniśmy przepisywać leki hipotensyjne?
Komentarz do dwóch ostatnich metaanaliz
Peter Gross MD, Holger Schirutschke MD, Kerstin Barnett MD
str. 25-30

Czy stentowanie miażdżycowo zwężonej tętnicy nerkowej wpływa korzystniej na ciśnienie tętnicze i czynność nerek niż leczenie farmakologiczne?
Pierre-François Plouin MD PhD, Laurence Amar MD
str. 33-34

Jak rozpoznawać i leczyć astmę związaną z pracą zawodową - Uzgodnione Stanowisko American College of Chest Physicians
Główne przesłania dla praktyki klinicznej
Susan M. Tarlo MB BS, Gary M. Liss MD, Paul D. Blanc MD
komentarz: prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński
str. 36-53
Niniejszy artykuł przeglądowy przedstawia główne aspekty praktyczne opracowanego przez American College of Chest Physicians "Uzgodnionego stanowiska dotyczącego rozpoznawania i leczenia astmy związanej z pracą zawodową, opublikowanego w 2008 roku w formie suplementu do czasopisma "Chest", dostępnego bezpłatnie pod adresem internetowym http://chestjournal.org/cgi/content/abstract/134/3_suppl/1S, gdzie znajduje się też pełna lista członków Zespołu Ekspertów.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Stanowisko z Konferencji Uzgodnieniowej National Institutes of Health
National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: management of hepatitis B.
M.F. Sorrell, E.A. Belongia, J. Costa, I.F. Gareen, J.L. Grem, J.M. Inadomi, E.R. Kern, J.A. McHugh, G.M. Petersen, M.F. Rein, D.B. Strader, H.T. Trotter
Annals of Internal Medicine, 2009; 150: 104-112
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
str. 54-68
W artykule na podstawie aktualnego stanu wiedzy udzielono odpowiedzi na następujące pytania dotyczące WZW typu B: 1) jakie jest obecnie obciążenie związane z WZW typu B? 2) jaki jest przebieg naturalny WZW typu B? 3) jakie są korzyści i ryzyko związane z poszczególnymi metodami leczenia WZW typu B?; 4) których chorych na WZW typu B należy leczyć? 5) jakie parametry są przydatne w monitorowaniu leczenia i ocenie jego skuteczności? 6) jakie są główne cele i możliwości przyszłych badań nad WZW typu B?

Stosowanie czynników pobudzających erytropoezę u chorych na nowotwory złośliwe. Wytyczne European Society of Medical Oncology 2009
Erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients: ESMO Recommendations for use
D. Scrijvers, F. Roila, on behalf of the ESMO Guidelines Working Group
Annals of Oncology, 2009; 20 (suppl. 4): iv159-iv161
komentarz: prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
str. 70-77
W tych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące niedokrwistości u chorych na nowotwory złośliwe, wskazania do stosowania czynników pobudzających erytropoezę u chorych na nowotwory złośliwe pochodzenia pozaszpikowego i w zespołach mielodysplastycznych; porównanie czynników pobudzających erytropoezę; zalecenia dotyczące suplementacji żelaza, wpływ czynników pobudzających erytropoezę na wyniki leczenia przeciwnowotworowego, bezpieczeństwo ich stosowania oraz aspekty farmakoekonomiczne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 78-79

Związek między zmianą stężenia cholesterolu HDL a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonu - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Association between change in high density lipoprotein cholesterol and cardiovascular disease morbidity and mortality: systematic review and meta-regression analysis.
M. Briel, I. Ferreira-Gonzalez, J.J. You i wsp.
BMJ, 2009; 338: b92. DOI:10.1136/bmj.b92
str. 80-81
Po uwzględnieniu w analizie zmian stężenia LDL-C wzrost stężenia HDL-C nie wiąże się ze znamiennym zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn wieńcowych oraz wystąpienia zdarzeń wieńcowych.

Wpływ β-blokerów na ryzyko zgonu u chorych z niewydolnością serca - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Meta-analysis: β-blocker dose, heart rate reduction, and death in patients with heart failure
F.A. McAlister, N. Wiebe, J.A. Ezekowitz, A.A. Leung, P.W. Armstrong
Annals of Internal Medicine, 2009; 150: 784-794
str. 83-87
U dorosłych chorych z przewlekłą niewydolnością serca stosowanie β-blokerów wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, przy czym efekt ten jest związany ze zwolnieniem rytmu serca, a nie z dawką leku.

Skuteczność leczenia skojarzonego w porównaniu z monoterapią w obniżaniu ciśnienia krwi - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials
D.S. Wald, M. Law, J.K. Morris i wsp.
The American Journal of Medicine, 2009; 122: 290-300
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, lek. Aleksander Prejbisz
str. 88-96
Dołączenie leku hipotensyjnego z innej grupy w małej dawce wiąże się z 5-krotnie większym efektem hipotensyjnym niż podwojenie dawki jednego leku przeciwnadciśnieniowego w monoterapii.

Wpływ zmniejszenia aktywności układu renina-angiotensyna na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą chorobą nerek - metaanaliza
Omówienie artykułu: Renin angiotensin system blockade and cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease and proteinuria: a meta-analysis
S. Balamuthusamy, L. Srinivasan, M. Verma i wsp.
American Heart Journal, 2008; 155: 791-805
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 98-107
Zmniejszenie aktywności RAS poprzez stosowanie ACEI/ARB u chorych z PChN, w porównaniu z podawaniem placebo, zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, zawału serca i niewydolności serca u wszystkich analizowanych chorych łącznie, a także ryzyko niewydolności serca i zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z nefropatią cukrzycową (zmniejszenie ryzyka zawału serca na granicy znamienności).

Wszczepienie stentu do zwężonej miażdżycowo tętnicy nerkowej u chorych z upośledzoną czynnością nerek - badanie STAR
Omówienie artykułu: Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function
L. Bax, A.-J.J. Woittiez, H.J. Kouwenberg i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2009; 150: 840- 848
str. 108-111
U chorych ze zmniejszonym klirensem kreatyniny i zwężeniem tętnicy nerkowej wszczepienie stentu w miejsce zwężenia nie spowolniło progresji upośledzenia czynności nerek, a u kilku chorych wystąpiły poważne powikłania okołozabiegowe. Zdaniem autorów badania powinno się preferować leczenie zachowawcze.

Wpływ tiotropium stosowanego przez 4 lata na ryzyko zgonu u chorych na POChP - badanie UPLIFT
Omówienie artykułu: Mortality in the 4 year trial of tiotropium (UPLIFT) in patients with COPD
B. Celli, M. Decramer, S. Kesten i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2009. DOI:10.1164/rccm.200906-0876OC
str. 112-115
U chorych na POChP w stadium II-IV wg GOLD, spośród których blisko 2/3 otrzymywało przewlekle wziewne glikokortykosteroidy i długo działające β2-mimetyki, przewlekłe stosowanie tiotropium, w porównaniu z placebo, zmniejszało ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. W okresie stosowania tiotropium mniejsze było też ryzyko zgonu z przyczyn sercowych.

 KRÓTKIE OMÓWIENIA 

Leczenie hipotensyjne a ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych przewlekle dializowanych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of lowering blood pressure on cardiovascular events and mortality in patients on dialysis: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
Heerspink H.J.L. i wsp.
The Lancet, 2009; 373: 1009-1015
str. 116
U chorych przewlekle dializowanych stosowanie leków hipotensyjnych zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezależnie od występowania nadciśnienia tętniczego.

Badanie przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej u mężczyzn - badanie MASS
Omówienie artykułu: Thompson S.G. i wsp.: Screening men for abdominal aortic aneurysm: 10 year mortality and cost effectiveness results from the randomised
Multicentre Aneurysm Screening Study. BMJ, 2009;338:b2307. DOI: 10.1136/bmj.b2307
str. 116-117
U mężczyzn w wieku 65-74 lat badanie przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka pęknięcia tętniaka i ryzyka zgonu z powodu tętniaka.

Podróż a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Meta-analysis: travel and risk for venous thromboembolism.
Chandra D. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2009, 151; 180-190
str. 117
Podróż zwiększa ryzyko ŻChZZ niezależnie od środka lokomocji.

Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet z cukrzycą ciężarnych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Bellamy L. i wsp.: Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis.
Lancet, 2009; 373: 1773-1779
str. 117
U kobiet, u których w czasie ciąży występowała cukrzyca ciężarnych, stwierdzono zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 po zakończeniu ciąży.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. 45-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym i dużym przerostem lewej komory
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 118-119

Ultrasonografia. USG jamy brzusznej u 62-letniej kobiety chorującej na cukrzycę
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, lek. Elżbieta Bernatowicz
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 120-122

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce internistycznej. Choroby układu krążenia
prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 123-126

Zapytaj eksperta. Choroby układu pokarmowego
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 126-128

Zapytaj eksperta. Problemy w praktyce internistycznej. Cukrzyca
prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 PRAWO MEDYCZNE 

Sterylizacja człowieka - aspekt prawny
mgr prawa Mariusz Żelichowski
str. 131-132

 ETYKA 

Sterylizacja kobiety w trakcie cięcia cesarskiego
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie
str. 133-136
W lipcowym numerze "Medycyny Praktycznej" zapowiedzieliśmy rozpoczęcie nowego cyklu artykułów z etyki, w którym będą analizowane konkretne przypadki z praktyki klinicznej. Jako pierwszy wybraliśmy szeroko ostatnio komentowany w Polsce przypadek Wioletty Woźny.

 OKIEM PACJENTA 

Niejednemu by się przydało, żeby poleżał w poziomie
Z kompozytorem Henrykiem Mikołajem Góreckim rozmawia Justyna Tomska
str. 137-143

 MISCELLANEA 

Analogi insuliny a nowotwory - nowy problem w diabetologii?
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
str. 144-148

O jakości danych łączących glarginę, w porównaniu z innymi insulinami, z rozwojem nowotworów złośliwych
prof. Roman Jaeschke, MD
Department of Medicine, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 150-156

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 157

Choroba wieńcowa
str. 158-163

Endokrynologia
str. 164-173

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 174-178

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2009/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna