MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/02

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3777

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Od Redakcji
str. 17

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association dotyczące postępowania w zawale serca z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencji wieńcowych - aktualizacja 2009
Co powinniśmy zmienić w praktyce klinicznej?
Spencer B. King III MD
str. 21-24
W 2009 roku podjęto decyzję o wydaniu jednej celowanej na konkretne zagadnienia aktualizacji zaleceń dotyczących postępowania w zawale serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI).

Których chorych z przewlekłą niewydolnością serca należy kierować do wszczepienia urządzenia resynchronizującego i defibrylującego (CRT-D)?
Praktyczne implikacje badań klinicznych
Wojciech Zaręba MD PhD, Karolina M. Zaręba MD
str. 26-39
Według Statystyki Chorób Serca i Udarów Mózgu opublikowanej w 2010 roku przez American Heart Association w 2006 roku niewydolność serca odnotowano w 1 na 8,6 kart zgonu (282 754 zgony), a w Stanach Zjednoczonych było 5,8 mln chorych z niewydolnością serca.

Rola inhibitora fosfodiesterazy typu 4 - roflumilastu w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Jadwiga A. Wedzicha
str. 40-42
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2009
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 44-63
Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2009 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Leczenie kandydozy - aktualizacja (2009) wytycznych Infectious Diseases Society of America
Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 Update by the Infectious Diseases Society of America
P.G. Pappas, C.A. Kauffman, D. Andes, D.K. Benjamin Jr, T.F. Calandra, J.E. Edwards Jr, S.G. Filler, J.F. Fisher, B.-J. Kullberg, L. Ostrosky-Zeichner, A.C. Reboli, J.H. Rex, T.J. Walsh, J.D. Sobel
Clinical Infectious Diseases, 2009; 48: 503-535
komentarz: prof. dr hab. med. Alicja Kurnatowska
str. 64-77
W artykule przedstawiono: 1) farmakokinetykę leków przeciwgrzybicznych; 2) stosowanie leków przeciwgrzybicznych u kobiet w ciąży oraz ich dawkowanie u dzieci; 3) badanie lekooporności; 4) zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych dotyczące postępowania w kandydemii i leczenia kandydozy poszczególnych narządów i układów w różnych grupach chorych.

Zalecenia European League Against Rheumatism (EULAR) dotyczące leczenia twardziny układowej - raport grupy EUSTAR
dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
str. 78-81
W artykule przedstawiono opracowane przez międzynarodową grupę ekspertów zalecenia dotyczące leczenia twardziny układowej, w tym waskulapatii palców rak, tętniczego nadciśnienia płucnego, zmian skórnych, śródmiąższowej choroby płuc, twardzinowego przełomu nerkowego oraz zmian w przewodzie pokarmowym.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 82-83

Dabigatran w porównaniu z warfaryną u chorych z migotaniem przedsionków obciążonych zwiększonym ryzykiem udaru mózgu - badanie RE-LY
Omówienie artykułu: Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation
S.J. Connolly, M.D. Ezekowitz, S. Yusuf i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 1139-1151
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 84-90
Antagoniści witaminy K (np. acenokumarol, warfaryna) zmniejszają ryzyko zgonu i udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków, ale jednocześnie zwiększają ryzyko powikłań krwotocznych.

Leczenie chorych na cukrzycę typu 2 i stabilną chorobę wieńcową a ryzyko zgonu z przyczyn sercowych i wystąpienia zawału serca - badanie BARI 2D
Omówienie artykułu: The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes randomized trial of different treatment strategies in type 2 diabetes mellitus with stable ischemic heart disease: impact of treatment strategy on cardiac mortality and myocardial infarction
B.R. Chaitman, R.M. Hardison, D. Adler i wsp.
Circulation, 2009; 120: 2529-2540
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 91-95
Ryzyko zgonu i zawału serca jest zwiększone u chorych na cukrzycę typu 2 i chorobę wieńcową (ChW), w porównaniu z osobami bez cukrzycy.

Intensywna kontrola glikemii a powikłania makroangiopatyczne u chorych na cukrzycę typu 2 - metaanaliza badań ACCORD, ADVANCE, UKPDS i VADT
Omówienie artykułu: Intensive glucose control and macrovascular outcomes in type 2 diabetes
F.M. Turnbull, C. Abraira, R.J. Anderson i wsp.
Diabetologia, 2009; 52: 2288-2298
komentarz: dr hab. med. Leszek Czupryniak
str. 96-102
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 4 badań z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy intensywna kontrola glikemii, w porównaniu ze zwykłą kontrolą, u chorych na cukrzycę typu 2 zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Glikokortykosteroidy w leczeniu zaostrzeń astmy u dorosłych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: An umbrella review: corticosteroid therapy for adults with acute asthma
J.A. Krishnan, S.Q. Davis, E.T. Naureckas i wsp.
The American Journal of Medicine, 2009; 122: 977-991
str. 103-106
U dorosłych z zaostrzeniem astmy, leczonych na oddziałach pomocy doraźnej lub hospitalizowanych, zaleca się stosowanie GKS ogólnoustrojowo.

Roflumilast w leczeniu objawowej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - badania M2-124 i M2-125
Omówienie artykułu: Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials
P.M.A. Calverley, K.F. Rabe, U.M. Goehring i wsp.
The Lancet, 2009; 374: 685-694
str. 108-110
Według autorów badań roflumilast może być jedną z opcji leczenia u chorych, którzy dobrze ten lek tolerują.

Roflumilast w leczeniu chorych na umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc otrzymujących długo działające leki rozkurczające oskrzela - badania M2-127 i M2-128
Omówienie artykułu: Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilators: two randomised clinical trials
L.M. Fabbri, P.M.A. Calverley, J.L. Izquierdo-Alonso i wsp.
The Lancet, 2009; 374: 695-703
str. 112
U chorych na POChP w stadium umiarkowanym lub ciężkim, leczonych salmeterolem albo tiotropium, dodanie roflumilastu, w porównaniu z placebo, poprawiło czynność płuc wyrażoną wartością FEV1, nie zmniejszyło częstości jakichkolwiek zaostrzeń, zmniejszyło odsetek chorych, u których wystąpiło jakiekolwiek zaostrzenie, i wiązało się z częstszym występowaniem zdarzeń niepożądanych prowadzących do zaprzestania przyjmowania leku.

Famotydyna mniej skuteczna niż pantoprazol w zapobieganiu nawrotom wrzodów trawiennych lub nadżerek związanych ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego
Omówienie artykułu: Famotidine is inferior to pantoprazole in preventing recurrence of aspirin-related peptic ulcers or erosions
F.H. Ng, S.Y. Wong, K.F. Lam i wsp.
Gastroenterology, 2009; DOI: 10.1053/j.gastro.2009.09.063
str. 116-121
Famotydyna w porównaniu z pantoprazolem mniej skutecznie zapobiega nawrotom choroby u chorych z wyleczonym wrzodem trawiennym lub z wyleczoną nadżerką błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy związanymi z przyjmowaniem ASA w małej dawce.

Terapia resynchronizująca w zapobieganiu zdarzeniom związanym z niewydolnością serca - badanie MADIT-CRT
Omówienie artykułu: Cardiac-resynchronization therapy for the prevention of heart-failure events
Moss A.J. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2009; 361: 1329-1338
str. 122
U chorych z kardiomiopatią niedokrwienną lub o innej etiologii i z wydłużonym czasem trwania zespołu QRS (szczególnie >=150 ms), w I lub II klasie NYHA, wszczepienie ICD-CRT zmniejszyło ryzyko zgonu lub zdarzeń związanych z niewydolnością serca.

Wpływ tiotropium u chorych na umiarkowaną POChP - analiza podgrupy badania UPLIFT
Omówienie artykułu: Decramer M. i wsp.: Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial
Dodatkowe informacje z artykułu: D.P. Tashkin i wsp.: A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease

Lancet, 2009; 374: 1171-1178
N. Engl. J. Med., 2008; 359: 1543-1554

str. 123
U chorych na umiarkowaną POChP, spośród których większość przyjmowała przewlekle glikokortykosteroidy wziewne i długo działające β2-mimetyki, przewlekłe stosowanie tiotropium, w porównaniu z placebo, zmniejszyło tempo pogarszania się wartości FEV1 (po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela) i częstość zaostrzeń choroby, a nie wpłynęło na ryzyko zgonu.

Budezonid a ryzyko zapalenia płuc - metaanaliza
Omówienie artykułu: Budesonide and the risk of pneumonia: a meta-analysis of individual patient data
D.D. Sin i wsp.
Lancet, 2009; 374: 712-719
str. 124
U chorych na POChP stosowanie wziewnie budezonidu (samego lub z formoterolem), w porównaniu ze stosowaniem placebo lub samego formoterolu, nie zwiększa ryzyka wystąpienia zapalenia płuc w okresie 12 miesięcy.

Famotydyna w zapobieganiu wrzodom trawiennym i nadżerkowemu zapaleniu przełyku u chorych otrzymujących kwas acetylosalicylowy w małej dawce - badanie FAMOUS
Omówienie artykułu: Famotidine for the prevention of peptic ulcers and oesophagitis in patients taking low-dose aspirin (FAMOUS): a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Taha A.S. i wsp.
Lancet, 2009; 374: 119-125
str. 124
U chorych przyjmujących ASA w dawce 75-325 mg/d w ramach profilaktyki sercowo-naczyniowej stosowanie famotydyny w dawce 20 mg 2 × dz., w porównaniu z placebo, skutecznie zapobiegało wystąpieniu wrzodu żołądka, dwunastnicy lub nadżerkowego zapalenia przełyku.

Porównanie skuteczności maseczek chirurgicznych i maseczek z filtrem N95 w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wśród personelu medycznego
Omówienie artykułu: Surgical mask vs N95 respirator for preventing influenza among health care workers. A randomized trial.
M. Loeb, N. Dafoe, J. Mahony i wsp.
JAMA, 2009; 302: 1865-1871
str. 126
W sezonie epidemicznym grypy stosowanie maseczek chirurgicznych przez pielęgniarki podczas kontaktu z chorym w szpitalu lub ambulatorium zapobiegało zachorowaniu na grypę równie skutecznie jak stosowanie maseczek z filtrem N95.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 17-letniego chłopca z wrodzoną wadą serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 128-129

Ultrasonografia. 47-letnia kobieta ze stałym bólem nadbrzusza
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
dr med. Adam Krzyształowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
str. 130-133

Diabetologia. 56-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2 i zaburzeniami widzenia
dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
str. 134-136

 PRAWO MEDYCZNE 

Brak zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych - aspekt prawny
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 139-141
Brak zgody pacjenta ze względów religijnych na interwencję medyczną polegającą na transfuzji krwi, w szczególności w przypadkach niecierpiących zwłoki, rodzi w praktyce lekarskiej poważne dylematy moralne i etyczne.

 ETYKA 

Etyczne aspekty rezygnacji z przetoczenia krwi ze względów religijnych
ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
str. 142-147
Problematyka poruszana w artykule nie jest nowa.[1] Tytuł artykułu akcentuje stanowisko "religijne", będące uzasadnieniem niewyrażenia zgody przez pacjenta na przetoczenie krwi. Dotyczy to przede wszystkim dość rzadkich przypadków rezygnacji z tej formy terapii przez Świadków Jehowy.

 OKIEM PACJENTA 

Same prochy to za mało
Z poetką Ewą Lipską rozmawia Justyna Tomska
str. 148-151

 MISCELLANEA 

Tiomersal jako składnik szczepionek. Aktualny stan wiedzy
dr med. Piotr Kramarz, mgr Bartosz Pędziński, prof. Johan Giesecke MD PhD
str. 152-155
Potencjalne działania toksyczne tiomersalu, środka konserwującego zawierającego rtęć, będącego składnikiem niektórych szczepionek, są przedmiotem żywej dyskusji.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 156

Zakażenia pozaszpitalne
str. 157-158

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 160-164

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2010/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna