MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/05

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3800

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Postępowanie w duszności u chorych na zaawansowaną chorobę płuc lub serca
Praktyczne wskazówki z uzgodnionego stanowiska American College of Physicians
Donald A. Mahler MD, Paul A. Selecky MD, Christopher G. Harrod MS
komentarz: dr med. Piotr Sobański
str. 14-22
Duszność jest główną dolegliwością u chorych na zaawansowaną chorobę płuc lub serca. Na przykład 94% chorych na przewlekłą chorobę płuc odczuwa duszność w ostatnim roku życia.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Gastroenterologia
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 24-34
Badania i zabiegi endoskopowe mają podstawowe znaczenie w diagnostyce i terapii chorób przewodu pokarmowego. Niestety wiążą się one z dyskomfortem, który zniechęca pacjentów do poddawania się tym procedurom.

Anestezjologia i intensywna terapia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
str. 35-39
Autor omawia wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii, zakażeń na oddziałach intensywnej terapii, kontroli glikemii u ciężko chorych, stosowania glikokortykosteroidów we wstrząsie septycznym, wentylacji mechanicznej i grypowego zapalenia płuc.

Zaburzenia rytmu serca - przegląd 2009 roku
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 40-46
Autorka omawia wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci sercowa oraz elektrostymulacji serca.

Jak zapobiegać częstoskurczowi typu torsade de pointes w warunkach szpitalnych. Omówienie stanowiska American Heart Association i American College of Cardiology 2010
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 47-58
W artykule przedstawiono stanowisko amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące zapobiegania częstoskurczowi typu torsade de pointes u chorych hospitalizowanych, w tym leki wywołujące i czynniki ryzyka, metody monitorowania QT/QTc oraz postępowanie w przypadku polekowego wydłużenia QT i torsade de pointes.

Leczenie farmakologiczne migreny. Podsumowanie aktualnych wytycznych European Federation of Neurological Societies
na podstawie: EFNS guideline on the drug treatment of migraine - revised report of an EFNS task force.
S. Evers, J. Áfra, A. Frese i wsp.
European Journal of Neurology, 2009; 16: 968-981
komentarz: dr hab. med. Jacek Rożniecki
str. 59-65
W artykule przedstawiono wytyczne Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych dotyczące leczenia farmakologicznego napadu migreny, zapobiegania napadom migreny oraz postępowania w migrenie miesiączkowej, w migrenie u kobiet w ciąży oraz w migrenie u dzieci i młodzieży.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 66-67

Wpływ intensywnej kontroli ciśnienia tętniczego na zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych z cukrzycą typu 2 - badanie ACCORD BP
Omówienie artykułu: Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus
The ACCORD Study Group
The New England Journal of Medicine, 2010; 10.1056/NEJMoa1001286
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 68-75
U chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym intensywna kontrola ciśnienia tętniczego (docelowe ciśnienie skurczowe <120 mm Hg), w porównaniu z kontrolą standardową (<140 mm Hg), zmniejszyła ryzyko udaru mózgu, nie wpłynęła istotnie na ryzyko innych zdarzeń sercowo-naczyniowych i wiązała się z częstszym występowaniem poważnych objawów niepożądanych.

Wpływ statyny w połączeniu z fibratem na zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie ACCORD Lipid
Omówienie artykułu: Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus
The ACCORD Study Group
The New England Journal of Medicine, 2010; 362: 1563-1574
str. 76-78
U chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym dodanie fenofibratu do simwastatyny, w porównaniu z monoterapią simwastatyną, nie zmniejszyło ryzyka zgonu ani ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wpływ walsartanu na ryzyko wystąpienia cukrzycy i zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z nieprawidłową tolerancją glukozy - badanie NAVIGATOR
Omówienie artykułu: Effect of valsartan on the incidence of diabetes and cardiovascular events
The NAVIGATOR Study Group
The New England Journal of Medicine, 2010; 362: 1477-1490
komentarz: prof. dr hab. med. Maciej Małecki, lek. Wojciech Głodzik
str. 79-82
U chorych z IGT i rozpoznaną ChSN lub czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, uczestniczących w programie modyfikacji stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy, stosowanie walsartanu w porównaniu z placebo wiązało się z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy i częstszym występowaniem objawów niepożądanych związanych z hipotensją.

Wpływ fibratów na profil lipidowy i zdarzenia sercowo-naczyniowe - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of fibrates on lipid profiles and cardiovascular outcomes: a systematic review
Abourbih S. i wsp.
Am. J. Med., 2009; 122: 962.e1-962.e8
str. 83
U chorych z dyslipidemią fibraty, w porównaniu z placebo, poprawiają profil lipidowy (zmniejszają stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz zwiększają stężenie cholesterolu HDL; wpływ na stężenie cholesterolu LDL jest mniej stały) i zmniejszają ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem, ale nie wpływają na umieralność ogólną.

Rozpoczęcie leczenia fibratem lub statyną a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących warfarynę
Omówienie artykułu: Fibrate/statin initiation in warfarin users and gastrointestinal bleeding risk
H. Schelleman i wsp.
Am. J. Med., 2010; 123: 151-157
str. 83-84
U chorych przyjmujących warfarynę rozpoczęcie leczenia hipolipemizujacego fibratem albo statyną metabolizowaną przez enzym CYP3A4 prawdopodobnie zwiększyło ryzyko hospitalizacji z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego.

Picie alkoholu etylowego a ryzyko zgonu u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Alcohol consumption and mortality in patients with cardiovascular disease
Costanzo S. i wsp.
J. Am. Coll. Cardiol., 2010; 55: 1339-1347
str. 84
U osób z zawałem serca, udarem mózgu lub chorobą wieńcową w wywiadach picie 5-10 g alkoholu etylowego dziennie (np. 100-200 ml piwa, 40-80 ml wina) w największym stopniu zmniejszało ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 32-letnia kobieta z gorączką i bólem w okolicy lędźwiowej lewej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, lek. Katarzyna Kołaczyk
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 85-86

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 40-letniego mężczyzny z nietypowym bólem w klatce piersiowej
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 87

Kardiologia. 75-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową
dr med. Aleksander Prejbisz, dr med. Bogna Puciłowska-Jankowska, dr med. Katarzyna Paschalis-Purtak, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 89-94

Leczenie przeciwzakrzepowe. 65-letni mężczyzna z utrwalonym migotaniem przedsionków
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Zakład Kardiologii Doświadczalnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 96-98

Diabetologia. 53-letni szczupły mężczyzna z cukrzycą
dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 99-102

 MISCELLANEA 

Paradoks nadciśnienia tętniczego - rosnąca liczba chorych nieskutecznie leczonych pomimo poprawy skuteczności terapii
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz1, dr med. Aleksander Prejbisz2, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz2
1 Warszawa
2 Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 114-118

 PRAWO MEDYCZNE 

Moc prawna standardów medycznych i wytycznych praktyki klinicznej
mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel
Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
komentarz: dr med. Jan Brożek, prof. Roman Jaeschke MD PhD
str. 119-126
Aktualne regulacje prawne odnoszące się do udzielania świadczeń zdrowotnych nakładają na osoby wykonujące zawód lekarza szereg obowiązków związanych z wykonywaniem czynności lekarskich.

 ETYKA 

Etos medyczny a kontrakt handlowy
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
str. 128-132
"Dla wielu «wolny rynek» oznacza wolność od opresji rządzących oraz pełną realizację ludzkiej różnorodności i wyborów. Dla innych «wolny rynek» to mechanizm dehumanizacji, niesprawiedliwości i eksploatacji ludzi, ukryty pod zwodniczym językiem ludzkiej wolności".

 OKIEM PACJENTA 

Inspiruje mnie świat za oknem
Z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym rozmawia Justyna Tomska
str. 133-136

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 137

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 138-140

Choroba wieńcowa
str. 141-143

Zakażenia pozaszpitalne
str. 144-148

Osteoporoza
str. 150-155

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 158-162

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2010/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna