MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/11

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3840

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardiothoracic Surgery 2010
Na podstawie: Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Developed with the special contribution of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).
Developed with the special contribution of the European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI); Authors/Task Force Members
European Heart Journal, 2010; DOI: 10.1093/eurheartj/ehq277
komentarze: 1) dr med. Michał Hawranek, prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. med. Lech Poloński; 2) prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, dr med. Karol Wierzbicki
str. 17-41
W artykule przedstawiono zalecenia zawarte w aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Kardiotorakochirurgii, dotyczące: 1) wykonywania badań obrazowych w celu rozpoznania choroby wieńcowej; 2) wyboru metody rewaskularyzacji w różnych postaciach choroby niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach szczególnych, takich jak ostra niewydolność serca w przebiegu świeżego zawału serca, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, operacja zastawki serca, zwężenie tętnicy szyjnej, zwężenie tętnicy nerkowej, wczesna i późna niewydolność wszczepionego pomostu, wczesne i późne niepowodzenie PCI; 3) zapobiegania i leczenia migotania przedsionków u chorych poddawanych CABG; 4) aspektów technicznych CABG i PCI, w tym farmakoterapii przeciwzakrzepowej; 5) prewencji wtórnej.

Przełomy hiperglikemiczne u dorosłych chorych na cukrzycę. Stanowisko American Diabetes Association
ADA Consensus Statement. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes.
A.E. Kitabchi, G.E. Umpierrez, J.M. Miles, J.N. Fisher
Diabetes Care, 2009; 32: 1335-1343
str. 42-56
W artykule przedstawiono patogenezę i czynniki wywołujące oraz aktualne zalecenia dotyczące rozpoznawania, leczenia i prewencji cukrzycowej kwasicy ketonowej i hiperglikemicznego stanu hiperosmolarnego u dorosłych chorych na cukrzycę.

Rozpoznanie, prewencja i leczenie zakażeń układu moczowego związanych z cewnikiem moczowym u dorosłych - międzynarodowe wytyczne Infectious Diseases Society of America
Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical practice guidelines from the Infectious Diseases Society of America.
T.M. Hooton, S.F. Bradley, D.D. Cardenas, R. Colgan, S.E. Geerlings, J.C. Rice, S. Saint, A.J. Schaeffer, P.A. Tambayh, P. Tenke, L.E. Nicolle
Clinical Infectious Diseases, 2010; 50: 625-663
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 57-65
Artykuł zawiera zalecenia międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące: 1) rozpoznawania bezobjawowego bakteriomoczu i zakażenia układu moczowego związanych z cewnikiem moczowym u dorosłych; 2) sposobów zmniejszenia częstości niewłaściwego wprowadzania cewnika moczowego i czasu jego utrzymywania; 3) strategii zapobiegawczych do rozważenia przed wprowadzeniem cewnika do pęcherza moczowego i po jego prowadzeniu.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 66-67

Porównanie podwójnej i standardowej dawki klopidogrelu oraz większej i mniejszej dawki kwasu acetylosalicylowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie CURRENT-OASIS 7
Omówienie artykułu: Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneus coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7) - a randomised factorial trial.
S.R. Mehta, J.F. Tanguay, J.W. Eikelboom i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 1233-1243
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 68-74
U dorosłych chorych z OZW poddanych PCI stosowanie klopidogrelu w podwójnej dawce, w porównaniu z dawką standardową, zmniejszyło ryzyko zawału serca i zakrzepicy w stencie, ale zwiększyło ryzyko poważnego i mniejszego krwawienia w ciągu 30 dni obserwacji.

Iwabradyna w leczeniu przewlekłej niewydolności serca - badanie SHIFT
Omówienie artykułu: Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study.
K. Swedberg, M. Komajda, M. Böhm i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 875-885
komentarz: lek. Piotr Niewiński, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 75-80
U chorych z objawową PNS i LVEF =<35% przyjmowanie iwabradyny, w porównaniu z placebo, zmniejszyło ryzyko zgonu z powodu PNS i hospitalizacji, przy częstszym występowaniu objawowej bradykardii i zaburzeń widzenia.

Czynniki ryzyka niedokrwiennego i krwotocznego udaru mózgu - badanie INTERSTROKE
Omówienie artykułu: Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case-control study
M.J. O'Donnell, D. Xavier, L. Liu i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 112-123
str. 82-85
Udar mózgu jest w większości krajów jedną z głównych przyczyn zgonów oraz główną przyczyną niesprawności. Badanie INTERHEART wykazało, że za ryzyko zawału serca odpowiada głównie 9 czynników poddających się modyfikacji.

Liraglutyd vs sitagliptyna w leczeniu cukrzycy typu 2 u chorych z niedostateczną kontrolą glikemii pomimo stosowania metforminy - badanie 1860-LIRA-DPP-4
Omówienie artykułu: Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial
R.E. Pratley, M. Nauck, T. Bailey i wsp.
The Lancet, 2010; 375: 1447-1456
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 86-88
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie czy u chorych na cukrzycę typu 2, u których nie osiągnięto dobrej kontroli glikemii pomimo stosowania metforminy (HbA1c 7,5-10,0%), dołączenie liraglutydu jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze niż dołączenie sitagliptyny.

Porównanie wczesnego i późnego rozpoczęcia dializoterapii u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek - badanie IDEAL
Omówienie artykułu: A randomized, controlled trial of early versus late initiation of dialysis
B.A. Cooper, P. Branley, L. Bulfone i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2010; 363: 609-619
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 89-92
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych z PChN w stadium 5 (schyłkowa niewydolność nerek) wczesne rozpoczęcie dializ (przy GFR 10-14 ml/min/1,73 m2), w porównaniu z późnym rozpoczęciem (przy GFR 5-7 ml/min/1,73 m2) zmniejsza ryzyko zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych.

Porównanie różnych dawek klopidogrelu i ASA u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - badanie CURRENT-OASIS7
Omówienie artykułu: Dose comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes
S.R. Mehta i wsp.
N. Engl. J. Med., 2010; 363: 930-942
str. 93
U dorosłych chorych z OZW zakwalifikowanych do leczenia inwazyjnego stosowanie klopidogrelu w podwójnej dawce, w porównaniu z dawką standardową, a także większej dawki ASA, w porównaniu z dawką mniejszą, nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca oraz udaru mózgu w okresie 30 dni.

Wpływ sibutraminy na zdarzenia sercowo-naczyniowe u osób z nadwagą lub otyłością obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym - badanie SCOUT
Na podstawie: Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects
James W.P. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2010, 363: 905-917
str. 94
U osób z nadwagą lub z otyłością, obciążonych zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, przyjmowanie sibutraminy zwiększyło ryzyko zawału serca i udaru mózgu niezakończonych zgonem.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Badania laboratoryjne. Badanie wydalania albuminy z moczem (albuminurii)
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 95-99

Ultrasonografia. 59-letni mężczyzna po 2 latach od resekcji esicy z powodu raka
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 100-102

Elektrokardiografia. Badanie holterowskie 65-letniego mężczyzny
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 103

Nadciśnienie tętnicze. 52-letnia kobieta ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym, silnym bólem głowy i osłabieniem
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 104-109

Leczenie przeciwzakrzepowe. 34-letni mężczyzna po zakrzepicy żyły pachowej
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 110-111

Pneumonologia. 67-letnia kobieta z kaszlem i odkrztuszaniem ropnej wydzieliny
dr med. Piotr Nalepa
I Oddział Chorób Płuc Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Konsultowała prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 112-117

 PRAWO MEDYCZNE 

Pojęcie błędu medycznego, szkody, związku przyczynowego oraz winy jako przesłanek odpowiedzialności cywilnej lekarza
dr n. praw. Małgorzata Serwach
Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 119-127
Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za potencjalne szkody, jakie może wyrządzić osobie trzeciej.

 OKIEM PACJENTA 

Pasja dodaje rozpędu
Z aktorką Ewą Kaim rozmawia Justyna Tomska
str. 128-131

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 132

Choroby układu oddechowego
str. 133-136

Zakażenia pozaszpitalne
str. 137-141


Medycyna Praktyczna 2010/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna