MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/07

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90112A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2013/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Wady serca - postępy 2012
lek. Agnieszka Trybuch, prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 12-19
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2012 roku dotyczące diagnostyki i leczenia zwężenia zastawki aortalnej, niedomykalności mitralnej i wad wrodzonych serca.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2012/2013
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 20-28
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku i początku 2013 roku dotyczące endoskopii oraz chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, jelita cienkiego i jelita grubego.

Endokrynologia - postępy 2012
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 29-39
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2012 roku dotyczące chorób przysadki i podwzgórza, tarczycy, przytarczyc (w tym zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i osteoporozy), nadnerczy oraz kilku innych zagadnień.

Repetytorium z elektrokardiografii. Co powinniśmy wiedzieć o rytmie zatokowym?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 40-47
Autorka podaje podstawowe wiadomości dotyczące oceny rytmu zatokowego i jego zaburzeń w elektrokardiogramie.

Optymalne spożycie sodu i potasu - co lekarze powinni zalecać pacjentom
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot1, dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot2
str. 48-54
Autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat wybranych aspektów fizjologicznych, patogenetycznych i leczniczych gospodarki sodowej i potasowej oraz podają wskazówki co do optymalnego spożycia sodu i potasu.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 55-56

Stosowanie glikokortykosteroidu ogólnoustrojowo w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przez 5 albo 14 dni - badanie REDUCE
Omówienie artykułu: Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial
J.D. Leuppi i wsp.
JAMA, 2013; 309: doi: 10.1001/jama.2013.5023
str. 57
Badanie REDUCE.

Stosowanie glikokortykosteroidów a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Omówienie artykułu: Use of glucocorticoids and risk of venous thromboembolism
S.A. Johannesdottir i wsp.
JAMA Intern. Med., 2013; 173: 743-752
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 58
Glikokortykosteroidy (GKS) są lekami szeroko stosowanymi w wielu chorobach. Autorzy artykułu wykazali, że w 2010 r. przepisano je 3,5% populacji Danii, liczącej 5,6 mln mieszkańców. Dlatego tak ważne są wyniki dużego badania oceniającego ryzyko ŻChZZ u chorych leczonych GKS.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z dożylnymi cewnikami centralnymi wprowadzanymi z dostępu obwodowego - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Risk of venous thromboembolism associated with peripherally inserted central catheters: a systematic review and meta-analysis
V. Chopra i wsp.
Lancet, 2013; doi: 10.1016/S0140-6736(13)60592-9
str. 59
Metaanaliza 64 badań obserwacyjnych obejmująca prawie 30 tys. chorych w wieku ≥18 lat.

Okołozabiegowe leczenie przeciwkrzepliwe podczas wszczepiania stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca albo wymiany elektrod lub układu zasilającego u chorych leczonych warfaryną
Omówienie artykułu: Pacemaker or defibrillator surgery without interruption of anticoagulation
D.H. Birnie i wsp.
N. Engl. J. Med., 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1302946
komentarz: lek. Joanna Boidol, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
str. 60
Badanie dotyczy istotnego problemu w kardiologii, jakim jest wybór optymalnej terapii przeciwzakrzepowej u chorych wymagających implantacji układów stymulujących serce z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia miejscowych powikłań krwotocznych.

Przerywany ucisk pneumatyczny kończyn dolnych u unieruchomionych chorych ze świeżym udarem mózgu - badanie CLOTS 3
Omówienie artykułu: Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial
CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trials Collaboration
Lancet, 2013; doi: 10.1016/S0140-6736(13)61050-8
komentarz: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
str. 62
Wieloośrodkowe badanie z randomizacją obejmujące prawie 3000 osób >16. rż. przyjętych do szpitala w ciągu ≥3 dni od wystąpienia udaru mózgu, unieruchomieni. 24% chorych otrzymało leczenie trombolityczne lub przeciwkrzepliwe po przyjęciu do szpitala. Natomiast profilaktyczną lub leczniczą dawkę heparyny stosowano u mniej niż 50% chorych z każdej z grup.

Trafność diagnostyczna wartości progowej dimeru D zależnej od wieku w porównaniu ze standardową wartością progową u chorych w wieku >50 lat z podejrzeniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis
H.J. Schouten i wsp.
BMJ, 2013; 346: f2492
komentarz: prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
str. 64
Zobacz wyniki metaanalizy 5 prospektywnych badań obserwacyjnych obejmującej ponad 12 tys. chorych w wieku >50 lat z pośrednim lub małym prawdopodobieństwem klinicznym ŻChZZ.

Zdrowotne skutki zmniejszenia spożycia sodu - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses
N.J. Aburto i wsp.
BMJ, 2013; 346: f1326
str. 66
Czy mniejsze spożycie sodu wiąże się z obniżeniem ciśnienia tętniczego, zmniejszeniem ryzyka udaru mózgu i zgonu z przyczyn wieńcowych lub zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wpływ umiarkowanego zmniejszenia spożycia soli na ciśnienie tętnicze - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure
F.J. He i wsp.
Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ, 2013; 346: f1325
str. 67
Umiarkowane zmniejszenie spożycia soli u 3230 dorosłych osób bez chorób towarzyszących z wyjątkiem NT (31%), mediana wieku 50 lat.

 PRZEŁOMOWE BADANIA KLINICZNE OSTATNIEJ DEKADY 

Przełomowe badania kliniczne w nadciśnieniu tętniczym
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz1, dr n. med. Aleksander Prejbisz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz2
str. 68-73
Przedstawiony artykuł zawiera podsumowanie najnowszych doniesień dotyczących diagnostyki, celów i leczenia chorych na nadciśnienie tętnicze. Znajdziemy w nim m.in. porównanie skuteczności antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI), omówienie etiologii i leczenia nadciśnienia tętniczego opornego, oraz wiele innych zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 30-letni mężczyzna z chłoniakiem nieziarniczym i gorączką
dr n. med. Marzena Frołow
II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM
Zakład Angiologii
str. 74
Zobacz, jakie jest prawdopodobne rozpoznanie.

Diagnostyka radiologiczna. 75-letnia kobieta z przygodnie stwierdzonym guzem w klatce piersiowej
dr n. med. Piotr Grzanka
str. 78-80
Kobieta została przyjęta do szpitala z powodu ogólnego osłabienia, duszności i suchego kaszlu. Bezpośrednią przyczyną zgłoszenia się na szpitalny oddział ratunkowy było omdlenie.

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 81-82

Kardiologia. 76-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym i ostrym bólem w klatce piersiowej
dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek1, lek. Maryla Kocowska2, lek. Anna Łukaszewska1, prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka1
str. 83-89
Artykuł omawia przypadek 76-letniej otyłej kobiety z wieloletnim, źle kontrolowanym nadciśnieniem i hipercholesterolemią, która została przeniesiona do kliniki z innego szpitala w ramach ostrego dyżuru hemodynamicznego z podejrzeniem OZW.

Pneumonologia. 21-letni mężczyzna z przewlekłym kaszlem
lek. Marta Lembicz, lek. Konstancja Nowicka, prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 90-96
Od kilku miesięcy pacjent zgłaszał pogorszenie samopoczucia, przewlekły kaszel z wykrztuszaniem śluzowo-ropnej wydzieliny, duszność wysiłkową, napadową duszność nocną oraz okresowo występujące podwyższenie temperatury ciała.

Diabetologia. Problemy w diagnostyce cukrzycy - cz. 1. Jak wystrzegać się rozpoznania cukrzycy tam, gdzie jej nie ma?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 97-100
Kryteria rozpoznania cukrzycy od kilkunastu lat nie były zmieniane, są jednoznaczne i powszechnie znane. Jednak w codziennej praktyce klinicznej często spotyka się przypadki fałszywie dodatnich wyników diagnostyki w kierunku tej choroby.

Choroby zawodowe. Pielęgniarka z wieloważną alergią o etiologii zawodowej
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, dr n. med. Wojciech Dudek, dr n. med. Tomasz Wittczak, dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura, dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii oraz Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
str. 101-103
39-letnia pielęgniarka po 13 latach pracy jako instrumentariuszka na oddziale chirurgii ogólnej zaczęła się uskarżać na nawracającą pokrzywkę, zlokalizowaną na skórze rąk i występującą podczas wykonywania czynności zawodowych.

Medycyna podróży. Podróże ciężarnych - cz. 2. Profilaktyka przed podróżą u kobiet ciężarnych i karmiących piersią
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, dr n. med. Robert Szymczak
str. 104-109
Czy kobieta w 8. tygodniu pierwszej ciąży może się bezpiecznie udać w podróż do Azji Południowej i czy powinna stosować chemioprofilaktykę malarii? Profilaktyka przed wyjazdem do Ghany kobiety planującej ciążę.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Pytania do ekspertów. Problemy w praktyce reumatologicznej
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Katedra Reumatologii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 110-112
Odpowiedzi na wybrane pytania zadane podczas XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „INTERNA 2013”.

 PRAWO MEDYCZNE 

Problemy z tajemnicą lekarską
dr n. prawn. Radosław Tymiński
str. 114-116
W praktyce każdy lekarz intuicyjnie „czuje” tajemnicę lekarską. Obowiązek jej zachowania jest zapisany w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Lekarze wiedzą, że wszelkie informacje dotyczące pacjenta, które uzyskali w związku z wykonywaniem zawodu, trzeba traktować jako poufne.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 7: Czy lekarz powinien być dobrym człowiekiem, czy tylko dobrym fachowcem?
dr hab. Andrzej Muszala, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 117-120
Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) w art. 1 zobowiązuje lekarza do "przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego".

 OKIEM PACJENTA 

Lubię pogodne życie
Z poetką Julią Hartwig rozmawia Justyna Tomska
str. 121-128
Z poetką Julią Hartwig rozmawia Justyna Tomska

 MISCELLANEA 

Obciążenie chorobami na świecie - podsumowanie wyników badania GBD 2010
dr n. med. Roman Topór-Mądry1, dr n. med. Małgorzata Bała2, dr n. med. Adam Kozierkiewicz3, dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski4
str. 129-133
Celem tego badania było ilościowe określenie obciążeń z powodu różnych chorób i urazów. Oszacowano w nim częstości występowania 291 chorób i urazów, 67 czynników ryzyka i 1160 następstw zdrowotnych.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 134-138


Medycyna Praktyczna 2013/07

Zakupy  
 15 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna