Dokumenty

 • Kodeks Przejrzystości

  Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 • Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego

  Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego to dokument wyznaczający normy działań promocyjnych i odnoszący się do wszelkich metod i form reklamy produktów leczniczych, w szczególności do materiałów reklamowych, reklamy prasowej i aktywności przedstawicieli medycznych. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego reguluje również kwestie współpracy przemysłu farmaceutycznego z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów.
  Do przestrzegania zasad zawartych w tym dokumencie zobowiązani są wszyscy członkowie Związku Pracodawców INFARMA. Kodeks jest otwarty do przystąpienia dla wszystkich przedsiębiorców branży farmaceutycznej oraz organizacji społecznych zrzeszających takich przedsiębiorców.

 • Kodeks Etyki dla Organizacji Pozarządowych działających dla Dobra Pacjenta

  Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacja Ius Medicinae są realizatorami projektu finansowanego pn. „Kodeks etyki, jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów”. Tworzony jest on przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta.

 • Kodeks Etyki w Biznesie Izby POLMED

  Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, we współpracy ze środowiskami medycznymi opracowali Kodeks Etyki w Biznesie (Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych), zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 8 kwietnia 2009 r.

 • Kodeks IFPMA dotyczący praktyk marketingowych w branży farmaceutycznej

  Kodeks ustanawia standardy zgodnej z zasadami etyki promocji produktów farmaceutycznych wśród pracowników służby zdrowia oraz wzajemnych relacji firm członkowskich z tymi pracownikami.

 • Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej

  Kodeks reguluje zagadnienia związane z prowadzeniem przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie, reklamy produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza oraz produktów leczniczych dopuszczonych do wydawania bez recepty z nazwą identyczną jak produkty umieszczone na wykazach leków refundowanych.

 • Kodeks Etyki Lekarskiej (fragment)

  przyjęty podczas VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w Toruniu (19-20 września 2003 r.) i obowiązujący od 2 stycznia 2004 r.

 • Związki lekarzy z przemysłem

  Stanowiska przedstawione w tym dokumencie nawiązują do podstawowych zasad odpowiedzialności zawodowej lekarzy - zobowiązania do działania w obronie najlepszego interesu pacjentów oraz pomocy w świadomym dokonywaniu przez nich wyborów. Aby te cele osiągnąć, instytucje prowadzące szkolenia lekarzy oraz lekarskie towarzystwa naukowe i stowarzyszenia zawodowe powinny unikać takich związków z przemysłem, które mogłyby ograniczyć ich obiektywizm lub podważyć wiarę w działanie w najlepszym interesie pacjentów (lub stwarzać takie ryzyko w odczuciu innych osób). Łamanie tych zasad podaje w wątpliwość uczciwość zawodową lekarzy i podważa zaufanie społeczne, jakim się oni cieszą.