Publikacje

 • Na co prawo pozwala firmom farmaceutycznym?

  Duża liczba firm farmaceutycznych to producenci leków sprzedający swoje produkty w różnych krajach. Ich kluczem do sukcesu jest odpowiednio dopasowany do lokalnych warunków marketing. Musi on być przede wszystkim zgodny z prawem w danym państwie.

 • Jak skutecznie zwalczyć korupcję?

  Zagadnienie skutecznego zwalczania korupcji jest problemem zawiłym, nie tylko w zakresie służby zdrowia. Biorąc pod uwagę czynniki socjologiczne oraz nieuchwytność niektórych zachowań o charakterze korupcyjnym, można uznać z całą pewnością, że nie jest możliwe zupełne wyeliminowanie zjawiska korupcji.

 • Relacja lobby farmaceutyczne – władza ustawodawcza i wykonawcza

  Kolejnym istotnym obszarem korupcji w ochronie zdrowia i najbardziej zagrażającym bezpieczeństwu państwa i interesowi społecznemu jest obszar wpływu lobby farmaceutycznego na stanowienie prawa.

 • Relacja lekarz (świadczeniodawca) – Narodowy Fundusz Zdrowia

  Korupcja w relacji świadczeniodawca – NFZ związana jest przede wszystkim z faktycznym monopolem NFZ jako płatnika, prowadzącym do uznaniowego kontraktowania i nierównego traktowania świadczeniodawców.

 • Relacja lekarz – publiczna placówka ochrony zdrowia

  Na poziomie relacji lekarz - publiczna placówka ochrony zdrowia najczęstsze przypadki zachowań o charakterze korupcyjnym wiążą się z defraudacją, wręcz kradzieżą mienia poprzez wykorzystywanie zasobów placówki (zaplecza, aparatury medycznej lub wyrobów medycznych) dla celów prywatnej praktyki lekarskiej.

 • Relacja lekarz – firma farmaceutyczna

  Pomimo iż stworzenie przez firmę farmaceutyczną nowego leku czy przez firmę produkującą sprzęt medyczny nowego sprzętu medycznego jest możliwe dzięki współpracy między naukowcami wywodzącymi się ze środowiska lekarskiego a przemysłem farmaceutycznym, to jednak współpraca ta często wykracza poza badania naukowe i łączy się z marketingiem, szczególnie za sprawą lekarzy, którzy stają się de facto płatnymi rzecznikami lub konsultantami tychże firm.

 • Relacje pacjent – świadczeniodawca usług medycznych

  Za główną przyczynę występowania zjawiska korupcji na styku pacjent – placówka medyczna upatruje się trwały deficyt świadczeń zdrowotnych (brak równowagi między popytem a podażą), administracyjną reglamentację tych świadczeń oraz nieetyczne postępowanie.

 • Korupcja w ochronie zdrowia

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zjawisku korupcji w ochronie zdrowia, przedstawia mechanizmy korupcyjne funkcjonujące w wybranych relacjach, tj. lekarz - pacjent, lekarz - firma farmaceutyczna, lekarz - Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarz - placówka publiczna służby zdrowia, lobby farmaceutyczne – władza ustawodawcza i wykonawcza.

 • Korupcja w ocenie lekarzy

  Problem korupcji w służbie zdrowia był wielokrotnie przedmiotem badań ankietowych. Jednakże w większości z nich akcent położony był na korupcję w relacjach lekarz – pacjent. Pytania o poglądy lekarzy na zjawisko korupcji związanej z firmami farmaceutycznymi pojawiają się jedynie w kilku analizach.

 • Relacja firma farmaceutyczna – medyczne środowisko naukowe

  Wydaje się, iż zapobiegać korupcji w relacjach świata nauki i firm farmaceutycznych powinna autentycznie etyczna postawa osób uważanych ze względu na swoją pozycję i dorobek za autorytety. Niemoralne zachowania profesury powinny dyskredytować ją w środowisku naukowym.

24 artykułów - strona 1 z 3