Zaburzenia oddychania podczas snu

  • Zaburzenia oddychania w czasie snu

    Obturacyjny bezdech senny, centralny bezdech senny czy zespoły hipowentylacji i hipoksemii w czasie snu to niektóre z zaburzeń oddychania w czasie snu omówione w atrykule.