ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lipca 2006 r.

w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

(Dz. U. z dnia 20 lipca 2006 r.)


Na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się wykaz czynników chorobotwórczych, innych niż: prątki gruźlicy, pałeczki duru brzusznego, pałeczki durów rzekomych A, B i  C, inne pałeczki z rodzaju Salmonella i Shigella, oraz stanów chorobowych wywołanych przez te czynniki chorobotwórcze, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie prac, przy wykonywaniu których możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby.
2. Wykaz czynników chorobotwórczych i stanów chorobowych, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH, INNYCH NIŻ: PRĄTKI GRUŹLICY, PAŁECZKI DURU BRZUSZNEGO, DURÓW RZEKOMYCH A, B i C, INNE PAŁECZKI Z  RODZAJU SALMONELLA I SHIGELLA, ORAZ STANÓW CHOROBOWYCH WYWOŁANYCH PRZEZ TE CZYNNIKI, KTÓRYMI ZAKAŻENIE WYKLUCZA WYKONYWANIE PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZENIESIENIE ZAKAŻENIA NA INNE OSOBY
 

Lp. Czynnik chorobotwórczy Stan chorobowy
1 2 3
1
- patogenne bakterie z rodzaju lub
 gatunku:
 * Campylobacter
 * Enterococcus faecalis
 * Enterococcus faecium
 * Escherichia coli - szczepy
   enteropatogenne (EHEC, EIEC, ETEC)
 * Listeria
 * Yersinia
- patogenne wirusy z rodziny lub
 gatunku:
 * Entero
 * Rota
 * Noro
Biegunka ostra
2
- patogenne wirusy z rodziny lub
 gatunku:
 * Adeno
 * Coxackie
 * Echo
Biegunka ostra oraz wirusowe ostre zakażenia układu oddechowego lub spojówek
3 Wirus opryszczki zwykłej (Herpes simplex typ 1) w okresie ostrego wysiewu zmian chorobowych Opryszczka zwykła typu 1
4
Wirus ospy wietrznej
Wirus półpaśca
Ospa wietrzna
Półpasiec
5
Bakterie z gatunku:
(Streptococcus pyogenes grupa A, C, G)
Paciorkowcowe ostre zakażenie (angina, róża, płonica, liszajec zakaźny, zapalenie tkanek miękkich)
6
Gronkowiec złocisty
(Staphylococcus aureus)
Ropne zakażenia skóry
7
Gronkowiec złocisty
(Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA)
Ropne zakażenia skóry lub zakażenie bezobjawowe
8
Świerzbowiec
(Sarcoptes scabiei)
Świerzb
9
Wirus świnki (Paramyxovirus)
Wirus różyczki
Wirus odry
Nagminne zapalenie przyusznic
10
Wesz ludzka
(Pediculus humanus capitis)
Wszawica
11
Wirusy:
Grypy (Influenza virus)
Paragrypy (Parainfluenza virus)
Wirus syncytialny (RSV)
Wirusowe ostre zakażenia układu oddechowego lub spojówek