Atenolol Sanofi 50 (atenolol) - tabletki

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Preparat zawiera substancję atenolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atenolol Sanofi 50
tabletki; 50 mg; 30 tabl.
Sanofi-Aventis
7,54 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Atenolol Sanofi?

Substancją czynną preparatu jest atenolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie atenololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Atenolol charakteryzuje się wybiórczością w stosunku do receptorów beta 1. Działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1 w sercu zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku (np. ryzyko zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). W dawkach większych niż 100 mg atenolol może jednak działać również na receptory beta 2.

Kiedy stosować Atenolol Sanofi?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
nadciśnienia tętniczego
• dławicy piersiowej
• zaburzeń rytmu serca z szybką czynnością serca
zawału serca (wczesna interwencja w ostrej fazie zawału).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
• blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
• niewyrównana niewydolność serca
• wstrząs kardiogenny
• zespół chorego węzła zatokowego
• nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
• kwasica metaboliczna
• bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 45 uderzeń na minutę)
• niedociśnienie tętnicze
• ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych
a także,
• jeżeli przyjmujesz dożylnie leki z grupy antagonistów wapnia typu werapamil, diltiazem lub inne leki przeciwarytmiczne.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atenolol Sanofi?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo, w okresie 1–2 tygodni, zmniejszać dawkę zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Nagłe zaprzestanie leczenia atenololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby i wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia ogólnego, koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (istnieje ryzyko wystąpienia poważnych interakcji z innymi lekami). Lekarz podejmie indywidualną decyzję o kontynuacji leczenia beta-blokerem lub zaleci zaprzestanie jego stosowania na co najmniej 24 godziny przed zabiegiem.
Chorzy z wyrównaną niewydolnością serca powinni rozpoczynać leczenie od bardzo małych dawek i pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską w okresie leczenia.
U chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala) preparat może powodować zwiększenie częstości i czasu trwania bólów dławicowych. Należy zachować szczególną ostrożność.
Stosowanie leków z grupy beta-blokerów może nasilać zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych (nasilenie zespołu Raynauda, chorób zapalnych tętnic, przewlekłej niedrożności tętnic kończyn dolnych). Stosowanie preparatu w tej grupie chorych jest możliwe jedynie jeżeli lekarz uzna to za konieczne. Należy zachować ostrożność.
Ponieważ atenolol hamuje przewodzenie przedsionkowo-komorowe należy zachować szczególną ostrożność u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia.
Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Atenolol może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy często kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie atenololem. Leki z grupy beta-blokerów mogą zaostrzać objawy łuszczycy lub powodować jej wystąpienie.
Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy. Należy zachować ostrożność i kontrolować czynność serca oraz stężenie hormonów tarczycy.
Preparat może nasilać bradykardię. W przypadku nadmiernego zmniejszenia częstotliwość rytmu serca (mniej niż 50–55 uderzeń na minutę) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz może zalecić zmniejszenie stosowanej dawki lub stopniowe całkowite zaprzestanie stosowania preparatu.
Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny (dotyczy również chorych poddawanych leczeniu odczulającemu) i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny. Należy unikać stosowania preparatu u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
U chorych z niewydolnością nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi.
Należy zachować ostrożność u chorych w podeszłym wieku a leczenie powinno być rozpoczynane od możliwie najmniejszej dawki.
Nie należy stosować preparatu u chorych na astmę lub przewlekłe choroby obturacyjne płuc, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych. Konieczne może być dodatkowe przyjmowanie lub zwiększenie dawki stosowanych leków rozszerzających oskrzela zgodnie z zaleceniami lekarza.
U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych. Konieczne jest uważne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Atenolol Sanofi

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie, zwykle stosuje się:
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: początkowo 50 mg na dobę, następnie lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg przyjmowanych 1 raz na dobę lub w dawkach podzielonych. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po 1–2 tygodniach stosowania leku. Lekarz może zastosować leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Dławica piersiowa: 50–100 mg 1 raz na dobę lub w dawkach podzielonych. U osób z chorobą niedokrwienną serca nie należy nagle przerywać podawania leku, gdyż może to spowodować nasilenie bólów dławicowych lub wystąpienie zawału serca.
Zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca: początkowo preparat podawany jest dożylnie przez kwalifikowany personel medyczny; następnie, po uzyskaniu kontroli, leczenie jest kontynuowane preparatem doustnym w dawce 50–100 mg 1 raz na dobę.
Zawał serca, wczesna interwencja w ostrej fazie zawału: początkowo preparat podawany jest dożylnie przez kwalifikowany personel medyczny; następnie, leczenie jest kontynuowane preparatem doustnym w dawce 50 mg po 15 minutach od podania dożylnego, następnie po 12 godzinach 50 mg, a następnie, po kolejnych 12 godzinach, 100 mg na dobę.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia kreatyniny we krwi. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 35 ml/min ale większy iż 15 ml/min dawka wynosi 50 mg na dobę. Jeżeli występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min) dawka wynosi 25 mg na dobę, lub 50 mg co 2. dzień. U chorych poddawanych dializom dawka wynosi 50 mg po każdej dializie, a leczenie powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych, ze względu na ryzyko wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego.
U osób w podeszłym wieku konieczne może być zmniejszenie dawki, szczególnie jeżeli występuje u nich niewydolność nerek.
Dzieci:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Atenolol Sanofi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Atenolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Dożylne przyjmowanie leków z grupy antagonistów wapnia, takich jak werapamil czy diltiazem jest przeciwwskazane w okresie stosowania beta-blokerów, oraz przez 48 godzin po zaprzestaniu ich stosowania.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
• antagonistami wapnia (werapamil, diltiazem) przyjmowanymi doustnie – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności serca
• antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko niedociśnienia tętniczego i dalszego pogorszenia objawów u chorych z utajoną niewydolnością serca
• glikozydami naparstnicy – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
• klonidyną – jeżeli klonidyna jest stosowana równolegle z beta-blokerem i konieczne jest zaprzestanie leczenia należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilkanaście dni przed przerwaniem stosowania klonidyny (nagłe przerwanie stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i stanowić zagrożenie życia); jeżeli stosowanie klonidyny ma być zastąpione stosowaniem beta-blokera należy zachować kilkunastodniową przerwę po zaprzestaniu stosowania klonidyny a przed rozpoczęciem przyjmowania beta-blokera
• lekami przeciwarytmicznymi klasy I (jak np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz znacznego zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego
• lekami sympatykomimetycznymi (np. adrenalina) – ryzyko zmniejszenia działania beta-blokerów oraz ryzyko znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego
• insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – beta-blokery, w tym atenolol, mogą maskować objawy hipoglikemii; należy kontrolować stężenie glukozy we krwi; konieczna może być modyfikacja dawki leków przeciwcukrzycowych (zgodnie z zaleceniami lekarza)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (ibuprofen, indometacyna) – przeciwnadciśnieniowe działanie beta-blokerów, w tym atenololu, może ulec osłabieniu
• preparatami stosowanymi do znieczulenia – może dojść do nasilenia bradykardii (zmniejszenia częstotliwości rytmu serca) i znacznego niedociśnienia tętniczego (koniecznie należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów)
• lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. nitrogliceryna, leki przeciwdepresyjne, barbiturany, neuroleptyki, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego; należy prowadzić regularną kontrolę ciśnienia tętniczego
• innymi beta-blokerami (w tym stosowanymi miejscowo, takimi jak np. tymolol zawarty w kroplach do oczu stosowanych w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu; w przypadku stosowania takiego leczenia skojarzonego chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.
Skuteczność działania adrenaliny w leczeniu objawów reakcji anafilaktycznych może ulec osłabieniu u osób przyjmujących leki z grupy beta-blokerów.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Atenolol Sanofi, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często możliwe: zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, uczucie zmęczenia, uczucie zziębnięcia kończyn. Niezbyt często: zaburzenia snu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadko: małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), plamica, omamy, stany splątania, koszmary senne, zmiany nastroju, psychozy, zawroty i bóle głowy, zaburzenia czucia takie jak uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), zaburzenia widzenia, suchość i podrażnienia oczu, nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca, niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne, niekiedy omdlenia), nasilenie zespołu Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową, suchość w jamie ustnej, toksyczne działanie na wątrobę, w tym zatrzymanie żółci, zaostrzenie objawów łuszczycy, zmiany na skórze podobne do łuszczycy, łysienie, wysypka, zaburzenia funkcji seksualnych. Bardzo rzadko: zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych. Możliwe wystąpienie reakcji nadwrażliwości takich jak obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające atenolol

Atenolol Sanofi 25 (tabletki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.