Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk aminoglikozydowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję amikacyna

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Biodacyna
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 125 mg/ml (250 mg/2 ml); 1 amp. 2 ml
Polpharma
b/d
Biodacyna
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 250 mg/ml (1 g/4 ml); 1 amp. 4 ml
Polpharma
b/d
Biodacyna
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 250 mg/ml (500 mg/2 ml); 1 amp. 2 ml
Polpharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Substancją czynną preparatu jest amikacyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania amikacyny, wspólny dla całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Cząsteczki amikacyny nieodwracalnie wiążą się z bakteryjnymi rybosomami, strukturami komórkowymi niezbędnymi do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych i prowadzi do ich śmierci. Amikacyna działa bakteriobójczo, stosowana jest tylko w szpitalnym leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Wiele drobnoustrojów opornych na działanie innych aminoglikozydów jest wrażliwych na amikacynę. Często stosowana w skojarzeniu z antybiotykami z grupy penicylin lub cefalosporyn, ze względu na wzajemne nasilanie skuteczności działania. Podobnie jak inne aminoglikozydy, nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie może być stosowana doustnie. Podawana jest domięśniowo lub dożylnie.

Kiedy stosować Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez bakterie wrażliwe na amikacynę (w tym bakterie oporne na inne antybiotyki aminoglikozydowe), takich jak zakażenia:
· dróg oddechowych
· kości i stawów
· skóry i tkanek miękkich
· jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej
· ran po oparzeniach i ran pooperacyjnych (również w chirurgii naczyniowej)
· ciężkie, powikłane i nawracające zakażenia dróg moczowych (w niepowikłanych zakażeniach, tylko w przypadku, gdy wywołujące je bakterie są oporne na inne, mniej toksyczne antybiotyki)
· posocznice (zwykle w skojarzeniu z antybiotykiem beta-laktamowym)
zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Kiedy nie stosować preparatu Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki aminoglikozydowe.
Stosowanie preparatu jest także przeciwwskazane u chorych na miastenię.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat należy stosować ściśle według zaleceń. Niewłaściwie stosowana amikacyna może powodować ciężkie zaburzenia czynności nerek oraz zaburzenia słuchu i równowagi, w tym całkowitą utratę słuchu. Ryzyko uszkodzenia słuchu (działania ototoksycznego), uszkodzenia nerek (działania nefrotoksycznego) i działania neurotosycznego amikacyny jest zwiększone u osób z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami i/lub długotrwale. Przed rozpoczęciem leczenia u chorego wykonane zostaną badania słuchu oraz czynności nerek i w przypadku stwierdzenia zaburzeń ich czynności lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie. W okresie stosowania preparatu chory przebywa pod stałą kontrolą lekarską a regularne badania, zwłaszcza słuchu i czynności nerek, pozwolą zauważyć możliwe toksyczne działania preparatu. Regularne badania kontrolne są szczególnie konieczne u chorych w podeszłym wieku, u najmłodszych dzieci oraz u chorych z niewydolnością nerek.
Ważne jest aby zapewnić odpowiednie nawodnienie chorego, by nie dopuścić do gromadzenia się amikacyny w nerkach i uszkodzenia kanalików nerkowych. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem moczu ryzyko kumulacji antybiotyku i wystąpienia działań niepożądanych jest zwiększone. W razie wystąpienia skąpomoczu, innych objawów zaburzeń czynności nerek konieczne może być przeprowadzenie dializy i/lub zaprzestanie stosowania preparatu.
Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o ototoksycznym działaniu preparatu, takie jak bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, szumy uszne lub pogorszenie słuchu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Szybkie działanie zgodnie z zaleceniami lekarza pomoże zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu.
Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli wcześniej stosowałeś antybiotyki aminoglikozydowe. Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych leczonych wcześniej antybiotykami z tej grupy, szczególnie jeżeli wystąpiły objawy ich toksycznego działania (uszkodzenie nerek lub nerwu VIII przedsionkowo-ślimakowego).
Wlewy dożylne amikacyny powinny być podawane powoli; zbyt szybkie podanie wlewu może spowodować blokadę nerwowo-mięśniową i bezdech.
Aminoglikozydy, w tym amikacyna, mogą wpływać hamująco na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (duże dawki mogą spowodować porażenie mięśni oddechowych). Dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (takimi jak miastenia, choroba Parkinsona czy inne stany charakteryzujące się osłabieniem mięśni), u osób przyjmujących leki znieczulające lub zwiotczające mięśnie, oraz u osób po przetoczeniu krwi konserwowanej cytrynianiami. W przypadku wystąpienia porażenia mięśni stosuje się sole wapnia a w razie konieczności wspomaganie oddychania.
Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania preparatu i innych leków, nefrotoksycznych, ototoksycznych lub neurotoksycznych (także gdy leki te stosowane są w krótkim czasie po sobie). Może to nasilać ryzyko działań toksycznych.
Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni.
Stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Dodatkowe informacje o pozostałych składnikach preparatu:
-preparat zawiera wodorosiarczan sodu, który może powodować reakcje alergiczne oraz wystąpienie ciężkiego napadu astmy, zwłaszcza u chorych na astmę oskrzelową lub ze skłonnością do uczuleń.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Preparat ma postać roztworu do wstrzyknięć lub wlewu dożylnego. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia oraz w zależności od stanu nerek i masy ciała chorego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Wcześniaki i noworodki: preparat podawany jest we wlewie dożylnym; dawka początkowa wynosi 10 mg/kg masy ciała, następnie 7,5 mg/kg masy ciała co 12 godzin.
Dorośli, dzieci i niemowlęta: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin albo 7,5 mg/kg masy ciała co 12 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 mg/kg masy ciała. U chorych z bardzo dużą masą ciała maksymalna dawka wynosi 1,5 g na dobę.
U chorych z niewydolnością wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.
U chorych z niewydolnością nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza zależnie od klirensu kreatyniny (lekarz zmniejszy dawkę i/lub wydłuży odstępy między dawkami). U wszystkich chorych w trakcie leczenia wymagana jest kontrola czynności nerek. Jeżeli czynność nerek ulegnie pogorszeniu lekarz może zalecić przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia słuchu lub inne nasilone objawy niepożądane należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Sposób podawania leku:
U dorosłych preparat może być podawany domięśniowo lub dożylnie po odpowiednim rozcieńczeniu, w powolnym wlewie dożylnym trwającym 30–60 minut. U dzieci i niemowląt preparat jest podawany we wlewie dożylnym trwającym 1–2 godziny.
Czas trwania leczenia:
Lekarz określi czas trwania leczenia. U wszystkich chorych konieczna jest regularna kontrola czynności nerek. Czas trwania leczenia wynosi zwykle 7–10 dni, a w przypadku ciężkich i powikłanych zakażeń może być dłuższy. Jeżeli czas leczenia przedłuża się ponad 10 dni konieczne są częstsze kontrole czynność nerek oraz słuchu. W razie potrzeby lekarz ponownie rozważy wielkość dawki. Nie jest zalecane stosowanie leku dłużej niż 14 dni. Jeśli w ciągu 3–5 dni nie nastąpi poprawa kliniczna lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania leku.

Czy można stosować Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku jest niemożliwe (w tym z powodu przeciwwskazań).
W okresie leczenia nie należy karmić piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz leki, takie jak:
­ leki mogące uszkadzać nerki lub słuch (leki nefrotoksyczne oraz ototoksyczne) lub działać toksycznie na układ nerwowy (leki neurotoksyczne), takie jak: bacytracyna, cisplatyna, amfoterycyna, polimyksyna B, kolistyna, wankomycyna, cefalotyna, antybiotyki aminoglikozydowe (np. streptomycyna, gentamycyna, tobramycyna, neomycyna);
równoległe, a także sekwencyjne (w krótkim czasie przed lub po) stosowanie preparatu i leków nefro-, oto- lub neurotoksycznych, takich jak wymienione powyżej, zwiększa ryzyko nasilenia działań niepożądanych.
­ antybiotyki beta-laktamowe;
u osób z ciężką niewydolnością nerek równoległe stosowanie amikacyny i antybiotyków beta-laktamowych może osłabić działanie amikacyny.
­ leki zwiotczające mięśnie oraz preparaty stosowane do znieczulenia ogólnego (np. halotan, eter, tubokuraryna, sukcynylocholina, dekametonium, cyklopropan);
amikacyna nasila działanie leków zwiotczających mięśnie oraz preparatów stosowanych do znieczulenia ogólnego; może wystąpić blokada nerwowo-mięśniowa i porażenie mięśni oddechowych lub bezdech.
­ leki moczopędne (np. furosemid, kwas etakrynowy), mocznik, mannitol;
należy unikać równoległego stosowania amikacyny i leków moczopędnych, gdyż nasila to ryzyko uszkodzenia narządu słuchu i wystąpienia nieodwracalnej głuchoty.
­ indometacyna;
indometacyna może powodować zwiększenie stężenia amikacyny w osoczu noworodków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Biodacyna - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Jak każdy lek, również Biodacyna może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość, zwiększenie liczby granulocytów we krwi, eozynofilia, porażenie mięśni i bezdech, parestezje, drżenie, porażenie nerwu twarzowego, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, nudności, wymioty, pokrzywka, wysypka, osutka, bóle i osłabienie siły mięśni, bóle stawów, gorączka polekowa, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia bilirubiny.
Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: szumy uszne, zawroty głowy, utrata słuchu przemijająca lub trwała (zwykle wynikająca z niewłaściwego dawkowania), zaburzenia równowagi, zwiększenie stężenie mocznika i kreatyniny we krwi, białkomocz, skąpomocz, krwinkomocz, wałeczki w moczu, azotemia, zapalenie żyły, zakrzepowe zapalenie żyły, ból po podaniu domięśniowym, stwardnienie i/lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia.

Przeczytaj też artykuły

Badanie płynu otrzewnowego Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Biegunka infekcyjna Biegunka ostra Choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego Infekcyjne (septyczne) zapalenie stawów Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego Sepsa i wstrząs septyczny Zapalenie pęcherza i inne zakażenia układu moczowego

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amikacyna

Amikacin Adamed (roztwór do wstrzykiwań) Amikacin B. Braun (roztwór do infuzji) Amikacin Kabi (roztwór do infuzji) Biodacyna Ophtalmicum (krople do oczu, roztwór)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta