Cytosar (cytarabina) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Preparat zawiera substancję cytarabina

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Cytosar
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 100 mg; 1 fiol. z proszkiem + 1 amp. z rozp. 5 ml
Pfizer Europe
b/d
Cytosar
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 500 mg; 1 fiol. z proszkiem + 1 amp. z rozp. 10 ml
Pfizer Europe
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Cytosar?

Substancją czynną preparatu jest cytarabina. Jest to związek organiczny, nukleozyd, zbudowany z cytozyny i arabinozy. Jest on analogiem biologicznie czynnego nukleozydu pirymidynowego, niezbędnego do syntezy kwasów nukleinowych. Podobieństwo chemiczne powoduje, że cytarabina zastępuje biologicznie czynny metabolit w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidynowym). Cytarabina przekształcana jest w komórce do aktywnych metabolitów, które zaburzają syntezę i stabilność kwasów nukleinowych DNA i RNA. Uniemożliwia to podziały komórkowe i prowadzi do apoptotycznej śmierci komórki. Działanie cytarabiny dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe. Preparat ogranicza podziały komórkowe a przez to wzrost i rozwój nowotworu. Ma więc działanie cytostatyczne. Jest chemioterapeutykiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu białaczek różnego typu.

Kiedy stosować Cytosar?

Preparat jest wskazany przede wszystkim do indukcji i podtrzymania remisji w ostrej białaczce szpikowej zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Preparat jest również skuteczny w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym:
• przewlekłych białaczek szpikowych (fazy blastycznej)
• ostrych białaczek limfoblastycznych.
Wskazania obejmują również leczenie dużymi dawkami w monoterapii lub leczeniu skojarzonym źle rokujących białaczek, białaczek opornych na leczenie i zaostrzeń (nawrotów) ostrych białaczek. W przeprowadzonych badaniach preparat rzadko był skuteczny w leczeniu osób z guzami litymi. Uzyskiwano poprawę u dzieci z chłoniakiem nieziarniczym stosując preparat w terapii skojarzonej. Preparat w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami może być stosowany dokanałowo w zapobieganiu i leczeniu białaczki z zajęciem opon mózgowo–rdzeniowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cytosar?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa (wyłącznie leczenie szpitalne), posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Podczas leczenia lekarz zaleci codzienne badania hematologiczne ponieważ proces leczenia związany jest z wystąpieniem czasowego zahamowania czynności szpiku kostnego. Należy zachować ostrożność u osób, które wcześniej otrzymały leki wywołujące zahamowanie czynności szpiku kostnego. Istnieje ryzyko wystąpienia silnej leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów] w morfologii krwi), niedokrwistości. Wyniki badań hematologicznych niekiedy mogą wskazywać na konieczność zmiany dawkowania lub przerwania leczenia. Po przerwaniu leczenia liczba elementów morfotycznych krwi może nadal się zmniejszać, osiągając wartość minimalną po 12–24 dniach od przyjęcia ostatniej dawki leku. Po nastąpieniu poprawy czynności szpiku lekarz może kontynuować leczenie preparatem. Skuteczność leczenia jest określana na podstawie liczby białaczkowych komórek blastycznych we krwi i w szpiku kostnym.
Chorzy na chorobę wrzodową oraz osoby po zabiegach chirurgicznych w ostatnim czasie powinny być pod szczególną obserwacją w celu wykluczenia objawów sugerujących krwotok. U tych osób może wystąpić nagła konieczność przetoczenia płytek krwi.
Stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie reakcji anafilaktycznej, w tym wstrząsu anafilaktycznego stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia.
Mniej ciężkie działania niepożądane preparatu obejmują: nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, owrzodzenia jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby.
Należy zachować ostrożność i odpowiednio dostosować dawkę w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Osoby z zaburzeniami czynności tych narządów są szczególnie narażone na toksyczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego po leczeniu dużymi dawkami preparatu. Lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności wątroby i nerek oraz szpiku kostnego.
Stosowanie dużych dawek preparatu może nasilać jego działania niepożądane i powodować ciężkie, niekiedy śmiertelne toksyczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i płuc. Mogą wystąpić zwykle odwracalne zaburzenia czynności mózgu lub móżdżku (zmiany osobowości, drgawki, senność, śpiączka), owrzodzenia żołądka i jelit, posocznica, ropień wątroby, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, martwica jelit, martwicze zapalenie jelita grubego, obrzęk płuc, krwotoczne zapalenie spojówki lub uszkodzenia rogówki (w okresie leczenia cytarabiną lekarz zaleci profilaktyczne stosowanie steroidowych kropli do oczu), ciężka wysypka, obrzęk płuc, ostra niewydolność oddechowa, zapalenie osierdzia. Terapia skojarzona dużymi dawkami preparatu z cyklofofamidem może prowadzić do kardiomiopatii prowadzącej do zgonu, a w skojarzeniu z daunorubicyną lub asparaginazą do obwodowych neuropatii czuciowych i ruchowych.
Podanie dużych dawek preparatu w postaci szybkich wstrzyknięć może spowodować wystąpienie nudności i wymiotów utrzymujących się do kilku godzin. Podanie preparatu w postaci wlewu dożylnego zwykle powoduje mniejsze nasilenie tych dolegliwości.
W przypadku stosowania leczenia dużymi dawkami preparatu a także w przypadku podań dokanałowych nie wolno stosować rozpuszczalników zawierających alkohol benzylowy (rozpuszczalniki takie są obecne w opakowaniach w niektórych postaciach preparatu).
Stosowanie preparatu może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemii) skutkiem rozpadu komórek neoblastycznych. Lekarz zaleci regularne monitorowanie stężenia kwasu moczowego we krwi. W zależności od wyników badań i w niektórych sytuacjach klinicznych lekarz może zalecić stosowanie leków wspomagających profilaktykę i kontrolę hiperurykemii.
U niektórych osób stosowanie preparatu może spowodować wystąpienie ostrego zapalenia trzustki. Leczenie skojarzone może być związane z wystąpieniem zapalenia otrzewnej, zapalenia okrężnicy z towarzyszącą neutropenią i małopłytkowością. U dzieci chorych na ostrą białaczkę szpikową leczonych konwencjonalnymi dawkami preparatu w skojarzeniu z innymi preparatami obserwowano wystąpienie zakończonego zgonem postępującego opóźnionego wstępującego porażenia.
U osób leczonych preparatem nie wolno stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Ze względu na obniżoną odporność u tych pacjentów może to prowadzić do ciężkich infekcji a nawet zgonu. Odpowiedź na szczepionki zawierające martwe lub inaktywowane drobnoustroje może być osłabiona.
U niektórych osób w miejscu wstrzyknięcia lub wlewu może dojść do zakrzepowego zapalenia żyły.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia a także przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń wywołując takie działania niepożądane jak np. zaburzenia czynności mózgu, zawroty głowy i inne.

Dawkowanie preparatu Cytosar

Preparat może być podawany dożylnie (w postaci wstrzykiwań lub wlewu dożylnego) lub podskórnie. Niektóre postacie nowotworu wymagają podań dokanałowych. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej. W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych, liczby płytek krwi) a także, w zależności od nasilenia działań niepożądanych (objawy toksycznego działania leku). Preparat podawany w postaci szybkich wstrzyknięć dożylnych powoduje zwykle mniej działań niepożądanych, niż preparat podawany w tej samej dawce w postaci powolnego wlewu dożylnego. Jeżeli preparat jest stosowany w dużych dawkach lub podawany dokanałowo nie wolno stosować rozpuszczalników zawierających alkohol benzylowy.
Indukcja remisji (leczenie początkowe) ostrej białaczki nielimfocytarnej: zwykle 100 mg/m2 powierzchni ciała na dobę w skojarzeniu z innymi lekami, we wlewie ciągłym przez 1–7 dni lub dożylnie co 12 godzin przez 1–7 dni.
Leczenie dożylne dużymi dawkami: 2–3 g/m2 powierzchni ciała w 1–3 godzinnym wlewie, co 12 godzin, przez 2–6 dni, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym.
Stosowanie u dzieci i młodzieży w ostrej białaczce limfatycznej oraz chłoniaku nieziarniczym: zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Stosowanie dokanałowe w profilaktyce oraz w białaczce z zajęciem opon mózgowo–rdzeniowych: 5–75 mg/m2 powierzchni ciała, 1 raz co 4 dni – 1 raz na dobę przez 4 dni; zwykle 30 mg/m2 powierzchni ciała co 4 dni. Możliwe leczenie skojarzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
W podaniach dokanałowych nie wolno stosować rozpuszczalników zawierających alkohol benzylowy.
Stosowanie u dzieci i młodzieży: dawkowanie jest podobne jak u dorosłych; dawka zależy od stopnia zaawansowania choroby i jej typu; lekarz może wybrać jeden z wielu uznawanych za skuteczne schematów dawkowania i odpowiednią terapię skojarzoną, zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Czy można stosować Cytosar w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?".
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży, szczególnie w I trymestrze. W każdym przypadku indywidualnie lekarz rozważy oczekiwane korzyści w odniesieniu do potencjalnego zagrożenia dla płodu.
Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może zmniejszać skuteczność działania innych leków przeciwnowotworowych, leków hamujących czynność szpiku kostnego i radioterapii (równoległego lub wcześniejszego napromieniania). Konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.
Preparat może powodować zmniejszenie wchłaniania digoksyny. Należy monitorować stężenie digoksyny we krwi.
Preparat może niwelować działanie gentamycyny wobec Klebsiella pneumoniae.
W przypadku leczenia skojarzonego z innymi lekami przeciwnowotworowymi (doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat, winkrystyna, cyklofosfamid i inne) działania toksyczne, w szczególności działania toksyczne na szpik kostny mogą ulec nasileniu.
Równoległe stosowanie z fluorocytozyną może zmniejszać skuteczność działania fluorocytozyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cytosar może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.
Do najczęstszych działań niepożądanych należą zaburzenia układu pokarmowego: zapalenie błon śluzowych, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, stany zapalne i owrzodzenia odbytu. Możliwe także: zapalenie i owrzodzenie przełyku, odma śródścienna jelit, martwicze zapalenie okrężnicy, martwica jelit, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka. Często możliwe zaburzenia hematologiczne: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów w morfologii krwi), niedokrwistość, małopłytkowość, megaloblastoza, krwawienie. Możliwe zakażenia i posocznica, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie) a także niebezpieczne, zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne. Mogą wystąpić: świąd i zmiany skórne, rumień, łysienie, piegi, piekący ból dłoni i podeszew stóp (zespół erytrodyzestezji dłoniowo–podeszwowej), zapalenie naczyń i tkanki łącznej w miejscu podania, zakrzepowe zapalenie żył, gorączka, bóle mięśni i stawów, zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie moczu, kardiomiopatia, ból w klatce piersiowej, zapalenie osierdzia, zapalenie płuc, duszność, śródmiąższowe zapalenie płuc, ostre zaburzenia oddechowe, odma płuc, krwotoczne zapalenie spojówek, zapalenie rogówki. Możliwe działania toksyczne na mózg lub móżdżek z obniżeniem świadomości, oczopląsem, drgawkami, bóle i zawroty głowy, zapalenie nerwów, toksyczne uszkodzenie nerwów (większe ryzyko zaburzeń czynności układu nerwowego w przypadku leczenia dużymi dawkami preparatu). Bardzo rzadko może wystąpić zespół cytarabinowy objawiający się: gorączką, bólami mięśniowymi, bólami kości, bólami w klatce piersiowej, wysypką, zapaleniem spojówek, nudnościami występującymi w ciągu 6–12 godzin od rozpoczęcia leczenia. Sporadycznie ropień wątroby. Sporadycznie po podaniu dokanałowym możliwa całkowita utrata wzroku.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cytarabina

Alexan (roztwór do infuzji) Alexan (roztwór do wstrzykiwań) Cytosar (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.