Metronidazol 0,5% Polpharma (metronidazol) - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Lek przeciwinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu stosowany ogólnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych.

Preparat zawiera substancję metronidazol

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Metronidazol 0,5% Polpharma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 5 mg/ml; 10 amp. 20 ml
Polpharma
b/d
Metronidazol 0,5% Polpharma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 5 mg/ml; 100 ml
Polpharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Metronidazol?

Substancją czynną preparatu jest metronidazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pierwotniakobójczym. Metronidazol jest skuteczny wobec wielu szczepów beztlenowych bakterii i pierwotniaków, nie jest aktywny wobec bakterii tlenowych ani względnie beztlenowych. Działanie metronidazolu w komórkach wrażliwych bakterii i pierwotniaków prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego DNA, czego konsekwencją jest śmierć komórek drobnoustrojów.

Po podaniu dożylnym łatwo przenika do tkanek i narządów oraz do płynów ustrojowych (w tym do ośrodkowego układu nerwowego). Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących.

Kiedy stosować Metronidazol?

Preparat jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie beztlenowe, takich jak:
• posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, płuc lub szpiku, ropień mózgu, ropień w obrębie miednicy mniejszej, gorączka połogowa, zapalenie przymacicza, zakażenia ran pooperacyjnych
oraz
• w zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym wywołanym przez bakterie beztlenowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne nitroimidazolu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metronidazol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u osób:
• z czynną chorobą ośrodkowego układu nerwowego
• z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową
• leczonych kortykosteroidami oraz ze skłonnościami do występowania obrzęków (preparat zawiera duże ilości sodu)
• z nieprawidłowym składem krwi.
Jeżeli występuje u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia neurologiczne (np. drętwienie lub mrowienie kończyn, drgawki) należy skonsultować się z lekarzem; lekarz podejmie decyzję czy możliwe jest dalsze stosowanie preparatu.
Chorzy, u których przed lub po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w morfologii krwi, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, powinni pozostawać pod obserwacją lekarską.
W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci zwykle regularną kontrolę obrazu krwi. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 10 dni kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.
W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić zakażenia drożdżakowe (kandydozy) w obrębie jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. W razie ich wystąpienia konieczne jest odpowiednie leczenie. Należy skonsultować się z lekarzem.
Metronidazol może wywierać wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. badania aktywności enzymów wątrobowych AST).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metronidazol

Preparat ma postać roztworu do wstrzyknięć dożylnych lub do wlewu dożylnego. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia oraz w zależności od czynności wątroby. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi:
Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 500 mg co 8 godzin, preparat podawany jest dożylnie z szybkością nie większą niż 5 ml/min, najczęściej przez 7 dni, niekiedy, w ciężkich zakażeniach, przez 2–3 tygodni. Dawka maksymalna dla dorosłych wynosi 4 g na dobę. Dzieci do 12. roku życia: 7,5 mg/kg masy ciała co 8 godzin w powolnym dożylnym wlewie kroplowym.
Zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym spowodowanym przez bakterie beztlenowe:
Preparat podawany jest dożylnie; podawanie leku rozpoczyna się na 5–10 min przed zabiegiem operacyjnym i kończy się w okresie do 12 godzin po zabiegu. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 500 mg w powolnym wlewie kroplowym. Dawka może być powtarzana co 8 godzin do czasu możliwie szybkiej zmiany drogi podawania leku na podawanie doustne. Dzieci do 12. roku życia: 7,5 mg/kg masy ciała.
Sposób podawania leku:
Preparat jest podawany dożylnie w postaci nierozcieńczonej lub po odpowiednim rozcieńczeniu, w powolnym wlewie dożylnym.
U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadku encefalopatii wątrobowej konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (ryzyko kumulacji leku w organizmie). Zwykle lekarz zaleci 3-krotne zmniejszenie dawki dobowej (tj. do 1/3 dawki), która może być podawana 1 raz na dobę.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
Metronidazol jest usuwany podczas hemodializy w ciągu 8 godzin; lekarz zaleci przyjęcie dodatkowej dawki po dializie.
U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, szczególnie jeżeli stosowane są duże dawki.

Czy można stosować Metronidazol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparat jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. Metronidazol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) i powoduje wydłużenie czasu protrombinowego. Należy unikać równoległego stosowania tych preparatów. Jeżeli konieczne jest ich stosowanie lekarz zaleci kontrolę czasu protrombinowego (parametru charakteryzującego krzepliwość krwi) i dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.
Metronidazol nasila toksyczne działania alkoholu. Spożycie alkoholu w okresie leczenia może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: uczucie gorąca, zaczerwienienie twarzy, obfite pocenie się, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle i kurcze w nadbrzuszu. Nie należy spożywać alkoholu w okresie stosowania metronidazolu i co najmniej przez 48 godzin po zakończeniu leczenia.
Równoległe stosowanie metronidazolu i disulfiramu może spowodować ostre psychozy i stan dezorientacji. Stosowanie metronidazolu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni po zakończeniu stosowania disulfiramu.
Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby (np. fenytoina, fenobarbital) mogą powodować zmniejszenie stężenia metronidazolu we krwi, natomiast leki zmniejszające aktywność enzymów mikrosomalnych (np. cymetydyna) mogą powodować zwiększenie stężenia metronidazolu we krwi i przedłużenie okresu jego biologicznego półtrwania.
Metronidazol może wpływać na zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi.
Preparat może wpływać na zwiększenie stężenia równolegle stosowanego litu i nasilać jego toksyczne działania; mogą wystąpić objawy uszkodzenia nerek. Jeżeli równoległe stosowanie metronidazolu i litu jest konieczne należy często kontrolować stężenie litu oraz kreatyniny i elektrolitów we krwi.
Jeżeli równolegle z metronidazolem stosowana jest terfenadyna lub astemizol możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych dotyczących serca (np. wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca, blok serca, omdlenia, zgon). Nie należy równolegle stosować tych preparatów.
Mogą wystąpić interakcje metronidazolu z busulfanem.
Metronidazol hamuje aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego może wpływać na stężenie leków metabolizowanych z udziałem tego enzymu.
Metronidazol może nasilać toksyczne działania 5-fluorouracylu.
U chorych przyjmujących cyklosporynę może zwiększyć się stężenie cyklosporyny w surowicy. Jeżeli istnieje konieczność równoległego stosowania cyklosporyny i metronidazolu należy kontrolować stężenie cyklosporyny oraz kreatyniny we krwi.
Preparat może wpływać na wyniki oznaczenia aktywności enzymów wątrobowych (AST).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metronidazol 0,5% Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do działań niepożądanych występujących najczęściej należą: nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, metaliczny smak w ustach. Może wystąpić: suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki (ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu), zaburzenia czynności wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby i żółtaczka (ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu), bóle mięśni i stawów, ciemniejsze zabarwienie moczu, zakażenia drożdżakowe (kandydozy). Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych, małopłytkowość, bardzo rzadko agranulocytoza), zaburzenia układu nerwowego takie jak: bóle i zawroty głowy, neuropatie obwodowe (drętwienie, mrowienie, parestezje), dezorientacja, nerwowość, depresja, zaburzenia snu (senność, bezsenność), omdlenia, ataki padaczki, encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. ataksja, upośledzenie wymowy, zaburzenia chodzenia, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej), zaburzenia widzenia (widzenie podwójne, krótkowzroczność), szumy w uszach, utrata słuchu, oraz zaburzenia psychiczne, w tym omamy oraz jadłowstręt. Możliwe zmiany skórne, wysypka, świąd, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, reakcje anafilaktyczne). Może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metronidazol

Arilin rapid (globulki)
Grinazole (pasta)
Metronidazol 0,5% Fresenius (roztwór do infuzji)
Metronidazol Chema (maść)
Metronidazol Jelfa (żel)
Metronidazol Polpharma (tabletki)
Metronidazol Polpharma (tabletki dopochwowe)
Metronidazole B. Braun (roztwór do infuzji)
Rozex (emulsja na skórę)
Rozex (krem)
Rozex (żel)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.