Abilify - roztwór do wstrzykiwań

Lek neuroleptyczny zaliczany do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”.

Preparat zawiera substancję arypiprazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Abilify
roztwór do wstrzykiwań; 7,5 mg/ml; 1 fiol. 1,3 ml
Otsuka Pharmaceutical Europe
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Abilify - roztwór do wstrzykiwań?

Arypiprazol jest lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. W badaniach in vitro wykazuje również powinowactwo do innych typów receptorów, ale jest ono dużo słabsze.

Kiedy stosować Abilify - roztwór do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany w celu szybkiego opanowania niepokoju i zaburzeń zachowania u osób ze schizofrenią lub epizodami maniakalnymi w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, kiedy leczenie doustne nie jest właściwe.

Kiedy nie stosować preparatu Abilify - roztwór do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Abilify - roztwór do wstrzykiwań?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Jednoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych w postaci iniekcji i benzodiazepin drogą pozajelitową może skutkować nadmierną sedacją oraz depresją krążenia (ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi) i oddechową.
Podczas stosowania preparatu należy regularnie monitorować ciśnienie krwi, tętno, częstość oddechu i poziom świadomości.
Nie należy stosować preparatu w postaci roztworu do wstrzykiwań u osób z zatruciem alkoholem lub produktami leczniczymi.
Efekty działania leku można zaobserwować po upływie kilku dni lub kilku tygodni jego stosowania. W tym czasie istnieje szczególne ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju i zachowań samobójczych, chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza.
Należy zachować ostrożność, jeśli lek jest stosowany przez osoby:
• z chorobą sercowo-naczyniową (zawał serca lub choroba niedokrwienna w wywiadzie, niewydolność serca lub zaburzenia przewodzenia)
• z chorobą naczyń mózgu
• w stanach predysponujących do niedociśnienia (odwodnienie, zmniejszenie objętości krwi krążącej lub stosowanie leków obniżających ciśnienie) lub nadciśnienia tętniczego, w tym postępującego lub złośliwego
• z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym
• u których w przeszłości występowały napady drgawek lub, u których występują choroby związane ze skłonnością do takich napadów
• w podeszłym wieku, ze względu na zwiększoną możliwość wystąpienia działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego (np. udar, przejściowe napady niedokrwienia) w tym o przebiegu zakończonym śmiercią; preparat nie jest wskazany w leczeniu psychoz związanych z demencją
• z cukrzycą, otyłością i cukrzycą w wywiadzie rodzinnym, ze względu na możliwość wystąpienia poważnej hiperglikemii (nadmierne pragnienie, wielomocz, nadmierny apetyt i osłabienie); osoby takie powinny być monitorowane przez lekarza
• z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu lekarz przeprowadzi wywiad, mający na celu identyfikację czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i pacjenta i zaleci wdrożenie odpowiedniego postępowania, aby zapobiec wystąpieniu epizodu tej choroby.
Jeśli u chorego pojawią się mimowolne, nieprawidłowe ruchy mięśni (głównie twarzy) należy skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą być one objawem tak zwanych późnych dyskinez i konieczne może być przerwanie leczenia lub zmiana dawkowania. Objawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero po zakończeniu stosowania leku.
Jeśli u chorego pojawią się objawy akatyzji (pobudzenia ruchowego) lub parkinsonizmu (np. drżenia), również należy skonsultować się z lekarzem, gdyż może być konieczna zmiana dawkowania i ścisła obserwacja pacjenta.
W przypadku wystąpienia następujących objawów:
• bardzo wysoka gorączka
• sztywność mięśni
zaburzenia świadomości
• objawy zaburzeń stabilności układu wegetatywnego (nieregularne tętno i wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się oraz zaburzenia rytmu serca)
• zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
• mioglobinuria (rabdomioliza)
ostra niewydolność nerek
należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Są to objawy stanowiącego zagrożenie zdrowia i życia tak zwanego „zespołu neuroleptycznego”.
Po zastosowaniu preparatu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości z objawami alergii.
U młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym należy kontrolować przyrost masy ciała. Jeśli jest on znaczący należy rozważyć skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki.
Opisywano przypadki patologicznego uzależnienia od hazardu u osób stosujących ten preparat.
Dane dotyczące bezpieczeństwa równoległego stosowania preparatu oraz leków stymulujących stosowanych w leczeniu ADHD są bardzo ograniczone; dlatego też należy zachować wyjątkową ostrożność w razie podawania tych produktów jednocześnie.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Abilify - roztwór do wstrzykiwań

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Przeznaczony jest do stosowania domięśniowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Należy najszybciej, jak to możliwe, zmienić drogę podania arypiprazolu na doustną.
Dorośli. Początkowo zwykle 9,75 mg (1,3 ml) w pojedynczym wstrzyknięciu. Zakres stosowanych dawek: 5,25–15 mg. Kolejną dawkę można podać po 2 godzinach; nie należy stosować więcej niż 3 dawek w ciągu doby. Łączna dawka maksymalna arypiprazolu we wszystkich postaciach: 30 mg/dobę.
U chorych w podeszłym wieku należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki; u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy ostrożnie ustalać dawkowanie, a szczególną ostrożność zachować podczas stosowania dawki 30 mg/dobę.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Preparat stosuje się domięśniowo w mięsień naramienny lub głęboko w mięsień pośladkowy.

Czy można stosować Abilify - roztwór do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z następującymi lekami:
• niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (arypiprazol, działając antagonistycznie na receptory α1-adrenergiczne, może nasilać ich działanie)
• leki działające na ośrodkowy układ nerwowy lub z alkohol (może się nasilić wywołane przez nie uspokojenie)
• pochodne benzodiazepiny (może wystąpić nadmierna sedacja, ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego, depresja krążenia, depresja oddechowa)
• leki wydłużające odstęp QT lub wywołujące zaburzenia elektrolitowe
• chinidyna (a także fluoksetyna i paroksetyna) – silny inhibitor izoenzymu CYP2D6 – zwiększa stężenie preparatu we krwi, dlatego lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki arypiprazolu o połowę
• ketokonazol (a także itrakonazol lub inhibitory proteazy HIV) – silny inhibitor izoenzymu CYP3A4 – zwiększa stężenie preparatu we krwi, dlatego lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki arypiprazolu o połowę
• słabe inhibitorów CYP3A4 (np. diltiazem lub escitalopram) albo CYP2D6 powodują niewielkie zwiększenie stężenia preparatu
• inne leki serotoninergiczne, takie jak SSRI/SNRI (selektywne/nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub leki, które zwiększają stężenie arypiprazolu we krwi - niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu serotoninowego
• karbamazepina (a także ryfampicyna, ryfabutyna, fenytoina, fenobarbital, prymidon, efawirenz, newirapina lub ziele dziurawca) – silny induktor izoenzymu CYP3A4 zmniejsza stężenie preparatu we krwi, dlatego lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawki arypiprazolu o połowę.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Abilify - roztwór do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Abilify może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: niepokój, zwłaszcza ruchowy, bezsenność, lęk, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bóle głowy, nieostre widzenie, niestrawność, wymioty, nudności, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny, astenia.
Rzadziej mogą wystąpić: tachykardia, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego, depresja.
Inne działania niepożądane, co do których nie określono częstotliwości występowania: złośliwy zespół neuroleptyczny, późne dyskinezy, napady drgawek, objawy pozapiramidowe (parkinsonizm, akatyzja, dystonia, dyskineza), działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego i zwiększona śmiertelność u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, hiperglikemia i cukrzyca.
Po wprowadzenia leku do obrotu oprócz wymienionych powyżej bardzo rzadko zgłaszano: leukopenię, neutropenię, małopłytkowość, reakcje alergiczne, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, anoreksję, hiponatremię, nadmierne pobudzenie, nerwowość, zaburzenia mowy, drgawki typu grand mal, wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu, nagłą niewyjaśnioną śmierć, zatrzymanie krążenia, torsade de pointes, bradykardię, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, skurcz zwieracza gardłowo-przełykowego, skurcz krtani, zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, zaburzenia połykania, żółtaczkę, zapalenie wątroby, osutkę, reakcje fotoalergiczne, łysienie, rabdomioliza, bóle mięśniowe, sztywność mięśni, nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, priapizm, zaburzenia regulacji ciepłoty ciała, bóle w klatce piersiowej, zwiększoną aktywność fosfokinazy kreatynowej, ALT, AST, GGT, zwiększenie i/lub wahania stężenia glukozy we krwi, zwiększenie ilości hemoglobiny glikozylowanej, kwasica ketonowa, śpiączka cukrzycowa, przypadki prób samobójczych, wyobrażeń samobójczych i popełnionych samobójstw.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające arypiprazol

Abilify (tabletki) Abilify Maintena (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu) Apiprax (tabletki) Apra (tabletki) Apra-swift (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Aribit (tabletki) Aribit ODT (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Aricogan (tabletki) Aripilek (tabletki) Aripiprazole Aurovitas (Aripiprazole Apotex) (tabletki) Aripiprazole Aurovitas (Aripiprazole Apotex) (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Aripiprazole Orion (tabletki) Aripiprazole +pharma (tabletki) Aripiprazole Sandoz (tabletki) Arpixor (tabletki) Arypiprazol Glenmark (tabletki) Aryzalera (tabletki) Asduter (tabletki) Explemed (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta