Flumycon (flukonazol) - syrop

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych triazolu do stosowania ogólnego.

Preparat zawiera substancję flukonazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Flumycon
syrop; 5 mg/ml; 150 ml
Teva Pharmaceuticals Polska
31,52 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
15,93 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Flumycon?

Substancją czynną preparatu jest flukonazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych triazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, w tym w leczeniu zakażeń układowych i wewnątrzczaszkowych, zarówno u osób z prawidłową jak i z upośledzoną odpornością. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Flukonazol po podaniu doustnym dobrze się wchłania a jego stężenie w osoczu osiąga 90% wartości stężenia uzyskiwanego po podaniu dożylnym. Wchłanianie nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu. Flukonazol dobrze przenika do wszystkich płynów organizmu, w tym, w przeciwieństwie do innych pochodnych azolowych, do płynu mózgowo-rdzeniowego. W tkankach zrogowaciałych (skóra, naskórek, paznokcie) uzyskuje stężenie większe niż w osoczu. Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących. Charakteryzuje się długim okresem półtrwania (około 30 godzin) co pozwala na zastosowanie dawki jednorazowej w niektórych wskazaniach lub na podawanie leku w pojedynczej dawce dobowej.

Kiedy stosować Flumycon?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:

• kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

• kokcydioidomikozy

• inwazyjne kandydozy

• zakażenia drożdżakowe błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych

• przewlekłe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające

• ostre lub nawracające zakażenia drożdżakowe pochwy, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające

• drożdżakowe zapalenie żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające

grzybice skóry (stóp, skóry gładkiej, podudzi, łupież pstry i zakażenia drożdżakowe), gdy zalecane jest leczenie ogólnoustrojowe

• grzybice paznokci, gdy inne leki są nieodpowiednie

oraz w zapobieganiu:

• nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych ze zwiększonym ryzykiem nawrotów

• nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u chorych zakażonych HIV, u których ryzyko nawrotów jest zwiększone

• nawrotom drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku)

• zakażeniom grzybiczym u chorych z przedłużającą się neutropenią (np. z nowotworami krwi, poddawanych chemioterapii, radioterapii lub po przeszczepieniu komórek macierzystych).

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży do 17 roku życia:

• drożdżakowe zakażenie błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjna kandydoza i kryptokokowe zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych

oraz w zapobieganiu:

• zakażeniom drożdżakami u chorych z osłabioną odpornością

• nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych (leczenie podtrzymujące) u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne związki azolowe.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu i leków mogących wydłużać odstęp QT w zapisie EKG, takich jak: terfenadyna, astemizol, cisapryd, pimozyd, chinidyna, erytromycyna.

Nie stosować w leczeniu grzybicy owłosionej skóry głowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Flumycon?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie określono zalecanego dawkowania w leczeniu kryptokokozy ani głębokich grzybic endemicznych ze względu na niewystarczające dane.

Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby.

U niektórych osób, zwłaszcza u chorych ze współistniejącymi poważnymi chorobami, stosowanie flukonazolu może być związane z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby i ze zmianami parametrów hematologicznych i biochemicznych. Rzadko obserwowano ciężkie uszkodzenia wątroby (włącznie z martwicą wątroby), lecz mogły one także być związane ze stosowaniem innych leków działających toksycznie na wątrobę oraz bezpośrednio z ciężkim przebiegiem choroby współistniejącej.

Prawdopodobnie wielkość dawki, czas trwania leczenia, płeć i wiek chorego nie mają jednoznacznego związku z wystąpieniem przypadków toksycznego działania na wątrobę.

Jeżeli badania parametrów charakteryzujących funkcjonowanie wątroby wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, lekarz zaleci wnikliwą obserwację lub przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o zaburzeniu czynności wątroby, takie jak: zmęczenie i złe samopoczucie, astenia, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności lub wymioty czy brak łaknienia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu.

U niektórych osób stosowanie preparatu może być związane z wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG i z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym niebezpiecznych dla życia zaburzeń typu torsade de pointes. Zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca podczas stosowania flukonazolu można się spodziewać w następujących grupach chorych:

• z wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG

• z chorobami serca

• u osób przyjmujących równolegle leki wpływające na wydłużenie odstępu QT

• z zaburzeniami elektrolitowymi (zwłaszcza ze zmniejszonym stężeniem potasu, magnezu lub wapnia).

Jeżeli flukonazol jest stosowany u osób, u których występują jakiekolwiek czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca, konieczne jest zachowanie ostrożności.

Rzadko stosowanie flukonazolu może być związane z wystąpieniem niewydolności nadnerczy.

Z powodu ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca nie zaleca się równoległego stosowania halofantryny.

Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na leki lub inne alergeny, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Rzadko, stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji nadwrażliwości typu anafilaktycznego lub ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka lub rumień wielopostaciowy. Chorzy na AIDS są bardziej narażeni na wystąpienie odczynów skórnych.

Jeżeli w okresie stosowania preparatu u chorych leczonych z powodu grzybic powierzchniowych wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wysypka wystąpi u chorych leczonych z powodu inwazyjnych grzybic układowych, leczenie zwykle jest kontynuowane i prowadzona jest uważna obserwacja chorego. Wystąpienie zmian pęcherzykowych lub rumienia wielopostaciowego jest wskazaniem do przerwania leczenia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że flukonazol wchodzi w liczne interakcje z innymi równolegle stosowanymi lekami, w wielu przypadkach mogące prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu

• preparat zawiera glicerol; duże dawki glicerolu mogą powodować bóle głowy lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym biegunkę.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, drgawki lub złe samopoczucie, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn i powodować zagrożenie podczas wykonywania tych czynności. Osoby, u których wystąpią powyższe objawy, powinny powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn/urządzeń i wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Flumycon

Preparat ma postać syropu do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg w pierwszej dobie, następnie 200–400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej, zwykle co najmniej 6–8 tygodni. W zakażeniach zagrażających życiu lekarz może zwiększyć dawkę do 800 mg na dobę.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych ze zwiększonym ryzykiem nawrotów: 200 mg na dobę. Okres stosowania jest nieograniczony.

Kokcydioidomikoza: 200–400 mg na dobę przez 11–24. miesięcy. W niektórych zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 800 mg na dobę.

Kandydozy inwazyjne: 800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg na dobę. Czas leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej.

Kandydoza błon śluzowych jamy ustnej: 200–400 mg w pierwszej dobie, następnie 100–200 mg na dobę przez 7–21 dni lub dłużej u chorych ze znacznie zmniejszoną odpornością.

Kandydoza przełyku: 200–400 mg w pierwszej dobie, następnie 100–200 mg na dobę przez 14–30 dni lub dłużej u chorych ze znacznie zmniejszoną odpornością.

Występowanie drożdżaków w moczu: 200–400 mg na dobę przez 7–21 dni lub dłużej u chorych ze znacznie zmniejszoną odpornością.

Przewlekła zanikowa kandydoza: 50 mg na dobę przez 14 dni.

Przewlekła kandydoza skóry i błon śluzowych: 50–100 mg na dobę nie dłużej niż przez 28 dni (u chorych ze znacznie zmniejszoną odpornością lekarz może wydłużyć okres leczenia).

Kandydoza pochwy (ostra i nawracająca), drożdżakowe zapalenie żołędzi: 150 mg jednorazowo. W leczeniu i zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w roku): w 1., 4. i 7. dobie 150 mg, następnie 150 mg raz na tydzień przez 6 miesięcy.

Grzybice skóry (stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry): 50 mg 1 raz na dobę lub 150 mg 1 raz na tydzień, przez 2–4. tygodni, a w przypadku grzybicy stóp do 6 tygodni.

Łupież pstry: 300–400 mg 1 raz na tydzień przez 1–3 tygodni lub 50 mg 1 raz na dobę przez 2–4 tygodni.

Grzybica paznokci: 150 mg 1 raz na tydzień do czasu zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy (paznokcie dłoni 3–6. miesięcy, paznokcie stopy 6–12 miesięcy).

Zapobieganie nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u chorych zakażonych HIV, u których ryzyko nawrotów jest zwiększone: 100–200 mg na dobę lub 200 mg 3 razy na tydzień; czas stosowania u chorych ze znacznie zmniejszoną odpornością jest nieograniczony.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u chorych z przedłużającą się neutropenią: 200–400 mg na dobę. Lekarz rozpocznie leczenie na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zaleci kontynuowanie leczenia jeszcze przez 7 dni po ustąpieniu neutropenii (liczba neutrofilów większa niż 1000/µl).

Dawkowanie u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży:

Noworodki 0–14. dnia życia: taką samą dawkę w mg/kg masy ciała jak u niemowląt i dzieci należy podawać co 72 godziny. Dawka maksymalna 12 mg/kg masy ciała co 72 godziny.

Noworodki 15.–27. dnia życia: taką samą dawkę w mg/kg masy ciała jak u niemowląt i dzieci należy podawać co 48 godzin. Dawka maksymalna 12 mg/kg masy ciała co 48 godzin.

Niemowlęta od 28. dnia życia i dzieci do 11. roku życia:

Kandydoza błon śluzowych: 6 mg/kg masy ciała w pierwszej dobie, następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę.

Kandydozy inwazyjne, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: 6–12 mg/kg masy ciała na dobę.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ze zwiększonym ryzykiem nawrotu: 6 mg/kg masy ciała na dobę.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakami u chorych z osłabioną odpornością: 3–12 mg/kg masy ciała na dobę.

Młodzież 12.–17. roku życia:

Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie.

Dzieciom podaje się flukonazol w dawce pojedynczej (1 raz na dobę). Dawka maksymalna u dzieci i młodzieży wynosi 400 mg na dobę.

Specjalne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

O osób z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 50 ml/min nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. W przypadku chorych poddawanych dializom zalecona dawka powinna być przyjmowana po każdej dializie. W dniach, w których nie wykonuje się dializy, lekarz zaleci dawkę zmniejszoną odpowiednio w zależności od klirensu kreatyniny.

Nie badano farmakokinetyki flukonazolu u dzieci ani u młodzieży z niewydolnością nerek.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność.

Czy można stosować Flumycon w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (możliwe zwiększenie ryzyka samoistnego poronienia, opisywano przypadki licznych wad wrodzonych).

W okresie leczenia nie należy karmić piersią. Flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie z preparatem: astemizolu, cisaprydu, pimozydu, terfenadyny, erytromycyny lub chinidyny ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia zaburzeń typu torsade de pointes.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z halofantryną czy amiodaronem, ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i wystąpienia stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

Ryfampicyna zmniejsza ogólnoustrojową ekspozycję na flukonazol oraz skraca czas jego półtrwania. W trakcie równoległego stosowania tych leków konieczne może być stosowanie zwiększonej dawki flukonazolu.

Leki moczopędne z grupy tiazydów (np. hydrochlorotiazyd) mogą zwiększać stężenie flukonazolu we krwi; zwykle nie ma jednak konieczności modyfikacji dawkowania flukonazolu.

Flukonazol może wpływać na zwiększenie stężenia w osoczu innych leków metabolizowanych przez izoenzymy 3A4 lub 2C9 cytochromu P450 (działanie to może utrzymywać się jeszcze przez 4–5 dni po zaprzestaniu stosowania flukonazolu).

Jeżeli flukonazol jest stosowany równolegle z następującymi lekami, należy zachować szczególną ostrożność i monitorować stężenie tych leków; w razie potrzeby lekarz dostosuje ich dawkowanie:

• alfentanyl; flukonazol może nasilać działanie alfentanylu

• amitryptylina i nortryptylina; flukonazol może nasilać działanie amitryptyliny i nortryptyliny

• amfoterycyna B

• leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny, pochodne indandionu); należy monitorować czas protrombinowy, ponieważ flukonazol stosowany równolegle z warfaryną może powodować wydłużenie czasu protrombinowego (ryzyko krwawień, w tym krwawień z przewodu pokarmowego, sińców, krwiomoczu)

• benzodiazepiny np. midazolam, triazolam; flukonazol powoduje zwiększenie stężenia benzodiazepin i nasilenie zaburzeń sprawności psychomotorycznej; w razie konieczności równoległego stosowania flukonazolu i benzodiazepin lekarz będzie kontrolował stan pacjenta i ewentualnie zaleci zmniejszenie stosowanych dawek benzodiazepin

• karbamazepina; ryzyko rozwoju toksyczności karbamazepiny

• antagoniści wapnia, np. amlodypina, felodypina, nifedypina, izradypina, werapamil; ryzyko nasilenia ich działania i wystąpienia działań niepożądanych

• celekoksyb

• cyklofosfamid; możliwe zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy krwi

• fentanyl; ryzyko depresji oddechowej, wymagane jest ścisłe monitorowanie chorego (odnotowano 1 przypadek śmiertelny)

• statyny, np. atorwastatyna, simwastatyna, fluwastatyna; ryzyko miopatii i rabdomiolizy; należy kontrolować aktywność kinazy kreatyniny, a w przypadku zwiększenia jej aktywności lub podejrzeń miopatii, konieczne będzie przerwanie stosowania flukonazolu (decyzję podejmie lekarz)

• leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus; zwiększone stężenie takrolimusu zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego

• losartan; należy stale kontrolować ciśnienie tętnicze

• metadon

• niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ, np. flurbiprofen, naproksen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak; należy monitorować, czy u chorego nie występują działania niepożądane NLPZ

• fenytoina; flukonazol zwiększa istotnie stężenie fenytoiny i ryzyko toksycznego działania fenytoiny; w razie konieczności równoległego stosowania flukonazolu i fenytoiny należy monitorować jej stężenie

• prednizon; u chorych długotrwale leczonych flukonazolem, po jego odstawieniu, należy kontrolować czy nie występują objawy niewydolności kory nadnerczy

• ryfabutyna; możliwe objawy toksyczności ryfabutyny

• sakwinawir;

• doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne sulfonylomocznika (chlorpropamid, gibenklamid, glipizyd, tolbutamid); flukonazol nasila i wydłuża czas działania tych leków co może powodować wystąpienie hipoglikemii; należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi

• teofilina; ryzyko wystąpienia toksycznego działania teofiliny

• alkaloidy barwinka, np. winkrystyna, winblastyna; możliwe działanie neurotoksyczne

• witamina A; możliwe działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego

• worykonazol; zaleca się monitorowanie chorego pod kątem wystąpienia działań niepożądanych związanych z worykonazolem

• zydowudyna; zaleca się monitorowanie chorego pod kątem wystąpienia działań niepożądanych związanych z zydowudyną.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych pomiędzy flukonazolem a azytromycyną (gdy leki te podane były w pojedynczej dawce).

Flukonazol w dawce 50 mg nie wpływa na skuteczność działania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych; większe dawki flukonazolu mogą powodować zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na hormony.

Doustne przyjmowanie flukonazolu wraz z pokarmem, cymetydyną lub lekami zobojętniającymi sok żołądkowy nie wpływa w sposób istotny klinicznie na wchłanianie flukonazolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Flumycon może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe: bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, wysypka. Niezbyt często: niedokrwistość, zaburzenia łaknienia, bezsenność, senność, drgawki, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, cholestaza (zatrzymanie żółci), żółtaczka, zwiększenie stężenie bilirubiny, wysypka polekowa, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość, bóle mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie, astenia, gorączka. Rzadko: zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub granulocytów), zmniejszenie stężenia potasu, zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi, martwica komórek wątrobowych, zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, drżenie, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Możliwe reakcje skórne i nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu (obrzęk naczynioruchowy, w tym twarzy, krtani, głośni mogący utrudniać oddychanie, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa).

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające flukonazol

Candifluc (syrop) Diflucan (roztwór do infuzji) Flucofast (kapsułki) Fluconazin (syrop) Fluconazole Aurobindo (kapsułki twarde) Fluconazole B. Braun (roztwór do infuzji) Fluconazole Genoptim (kapsułki twarde) Fluconazole Hasco (syrop) Fluconazole Kabi (roztwór do infuzji) Fluconazole Polfarmex (syrop) Fluconazole Polfarmex 50 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 100 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 150 mg (tabletki) Fluconazole Polfarmex 200 mg (tabletki) Flucorta (syrop) Flucorta (tabletki) Flumycon (kapsułki twarde) Flumycon (Flukonazol Actavis) (kapsułki twarde) Fluxazol (kapsułki twarde) Mycosyst (kapsułki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.