Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych benzamidu.

Preparat zawiera substancję amisulpryd

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amisulpryd Apotex
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Holsten Pharma
118,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane?

Amisulpryd to lek neuroleptyczny, stosowany w leczeniu różnych postaci schizofrenii. Mechanizm jego działania polega ma oddziaływaniu z receptorami zależnymi od dopaminy (D2 i D3). Nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów serotoninowych, -adrenergicznych, histaminergicznych H1, ani cholinergicznych.
W dużych dawkach preparat silnie blokuje receptory D2 postsynaptyczne w układzie limbicznym. Stosowany w mniejszych dawkach, blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3. Efektem tego działania jest uwalnianie dopaminy i tzw. odhamowanie. W związku z tym preparat jest skuteczny zarówno w przypadku zaostrzenia objawów schizofrenii, jak i w łagodzeniu negatywnych objawów, takich jak obniżenie nastroju i spowolnienie.
Preparat wywołuje niepożądane objawy pozapiramidowe.

Kiedy stosować Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu: ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub negatywnymi (takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Kiedy nie stosować preparatu Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· nowotwory, których wzrost zależny jest od poziomu prolaktyny
· guz chromochłonny nadnerczy
· okres karmienia piersią
· ciężka niewydolność nerek
· równoległe stosowanie leków, które mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes lub lewodopy.
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Podczas leczenia mogą wystąpić objawy tak zwanego „złośliwego zespołu neuroleptycznego”, takie jak:
· wysoka temperatura
· sztywność mięśni
· zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego
· zwiększenie aktywności kinazy kreatyninowej we krwi.
W takim przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż zespół neuroleptyczny może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

W przypadku niewydolności nerek lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki.

U osób z cukrzycą lub ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy należy w okresie leczenia regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

Należy zachować ostrożność u osób chorych na padaczkę, ponieważ preparat może obniżać próg drgawkowy.

U osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tętniczego oraz nadmiernego uspokojenia.

Należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania preparatu u pacjentów z chorobą Parkinsona, gdyż może on nasilać objawy choroby (może być stosowany tylko wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne).

W wyniku nagłego przerwania stosowania preparatu (szczególnie w dużych dawkach) rzadko opisywano ostre objawy odstawienne, takie jak nudności, wymioty i bezsenność. Może również dojść do nawrotu objawów psychotycznych i wystąpienia zaburzeń ruchowych (takich jak akatyzja, dystoniadyskinezy). Z tego powodu zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Preparat powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, może to skutkować ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu serca (takich jak torsades de pointes). Należy zachować ostrożność w przypadku:
· współistniejącej bradykardii (rzadkoskurcz, poniżej 55 uderzeń serca na minutę)
· współistniejącej hipokaliemia (obniżenie poziomu potasu we krwi)
· wrodzonego lub nabytego wydłużonego odstępu QT
· jednoczesnego stosowania leków, które powodują wydłużenie odstępu QT).

U osób wymagających długotrwałego leczenia, lekarz prawdopodobnie wykona badanie EKG przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

Należy zachować ostrożność u osób z czynnikami ryzyka udaru mózgowego, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego w tej grupie pacjentów.

Nie zalec się równoległego stosowania innych laków przeciwpsychotycznych.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Lekarz dostosowuje dawkę indywidualnie, w zależności od reakcji chorego na lek. Dawki powyżej 300 mg należy podawać w 2 dawkach podzielonych.
W ostrych zaburzeniach psychotycznych stosuje się 400–800 mg/dobę, niekiedy do 1200 mg/dobę. Nie zaleca się stosowania dawek powyżej 1200 mg/dobę. U osób z objawami pozytywnymi i negatywnymi dawkę należy dobrać tak, aby optymalnie kontrolować objawy pozytywne (400–800 mg/dobę). U pacjentów z przewagą objawów negatywnych 50–300 mg/dobę. W leczeniu podtrzymującym należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
U osób w podeszłym wieku zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego lub nadmiernej sedacji (uspokojenia). U osób z niewydolnością nerek lekarz dostosuje dawkę w zależności od klirensu kreatyniny. Nie ma konieczności modyfikacji dawki w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

Czy można stosować Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży, chyba, że w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniem dla płodu.
Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia preparatem.
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z lekami, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes:
· leki przeciwarytmiczne klasy Ia, takie jak chinidyna dizopiramid, prokainamid
· leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron i sotalol
· inne leki, takie jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna
· i inne.

Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
· lewodopą (wzajemny antagonizm lewodopy i neuroleptyków)
· lekami zwiększającymi ryzyko wystąpienia torsades de pointes lub wydłużenia odstępu QT
· lekami powodującymi bradykardię (leki ß-adrenolityczne, antagoniści kanału wapniowego takie jak diltiazem, werapamil; klonidyna, guanfacyna, glikozydy naparstnicy)
· lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi lub zaburzenia elektrolitowe (leki moczopędne, środki przeczyszczające, amfoterycyna B podawana dożylnie, glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd
· neuroleptykami takimi jak pimozyd, haloperidol, imipramina
· lekami przeciwdepresyjnymi
· litem
· lekami o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (w tym leki narkotyczne, przeciwlękowe, przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe (antagoniści receptorów H1 o działaniu uspokajającym), barbiturany, benzodiazepiny i inne leki anksjolityczne, klonidyna i jej pochodne
· leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym oraz inne leki obniżające ciśnienie krwi
· agonistami dopaminergicznymi (poza lewodopą) ponieważ amisulpryd może zmniejszać ich działanie.
Podczas leczenia amisulprydem nie należy spożywać alkoholu, stosować leków zawierających alkohol, ze względu na nasilenie działania sedatywnego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Amisulpryd Apotex - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również ApoSuprid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: objawy pozapiramidowe, np. drżenie, sztywność, hipokinezja, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza.

Często mogą wystąpić: zmniejszenie masy ciała, niedociśnienie tętnicze krwi, może wystąpić ostra dystonia (tiki lub kurcze mięśni szyi, oczu lub żuchwy), senność, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak zaparcie, nudności, wymioty, suchość w ustach, zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy krwi (może to być przyczyną mlekotoku, braku miesiączki lub zaburzeń miesiączkowania, ginekomastii, bólu lub powiększenia piersi, wystąpienia łagodnego guza przysadki mózgowej wydzielającego prolaktynę (prolactinoma) i impotencji), bezsenność, lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu.

Niezbyt często mogą wystąpić: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwłaszcza aminotransferaz, bradykardia, zazwyczaj po długotrwałym leczeniu obserwowano późne dyskinezy charakteryzujące się mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i/lub mięśni twarzy, drgawki, hiperglikemia, reakcje alergiczne.

Rzadko mogą wystąpić: objawy po nagłym przerwaniu leczenia dużymi dawkami leku takie jak: nudności, wymioty i bezsenność, nawrót objawów psychotycznych, zaburzenia ruchowe
(takie jak akatyzja, dystonia, i dyskineza).

Bardzo rzadko mogą wystąpić: wydłużenie odstępu QT i przypadki komorowych zaburzeń rytmu (torsade de pointes) i tachykardii komorowej, mogące prowadzić do migotania komór, zatrzymania krążenia i zgonu, złośliwy zespół neuroleptyczny.
Z nieznaną częstotliwością mogą wystąpić: noworodkowy zespół odstawienny, przypadki występowania choroby zakrzepowo-zatorowej naczyń żylnych, w tym przypadki zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amisulpryd

Amipryd (tabletki) Amisan (tabletki) ApoSuprid (tabletki) Solian (tabletki) Solian (tabletki powlekane) Symamis (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta