Alergimed - tabletki powlekane

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję lewocetyryzyna (dichlorowodorek lewocetyryzyny)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alergimed
tabletki powlekane; 5 mg; 30 tabl.
Medreg
14,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
5,92 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6. mż.; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6. mż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Alergimed - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest lewocetyryzyna. Chemicznie, jest ona lewoskrętnym enancjomerem cetyryzyny. Oznacza to, że lewocetyryzyna ma taki sam sumaryczny wzór chemiczny jak cetyryzyna, lecz różni się od niej przestrzennym rozmieszczeniem atomów w cząsteczce, co powoduje różnice we właściwościach obu postaci. Lewocetyryzyna, podobnie jak cetyryzyna, wybiórczo blokuje obwodowe receptory histaminowe typu 1 (H1) i hamuje obwodowe działanie histaminy. Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych oraz zapobiega powstawaniu odczynów skórnych. U chorych z nadwrażliwością hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej (eozynofili). Działanie lewocetyryzyny w dawce równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa. Jest lekiem przeciwhistaminowym II generacji (w odróżnieniu od leków przeciwhistaminowych I generacji, leki II generacji działają dłużej, a stosowane w zalecanych dawkach nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające).

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu uzyskiwane jest w ciągu około 50 minut po przyjęciu preparatu. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, ale nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny. Metabolizowana w niewielkim odsetku (mniej niż 14% dawki). Wydalana głównie z moczem zarówno w postaci niezmienionej jak i w postaci metabolitów.

Kiedy stosować Alergimed - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany u dorosłych i dzieci po ukończeniu 6. roku życia w objawowym leczeniu przewlekłego lub sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki.

Kiedy nie stosować preparatu Alergimed - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, cetyryzynę, hydroksyzynę lub na inne pochodne piperazyny.

Nie możesz stosować preparatu, jeżeli występują u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alergimed - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest:

• u chorych z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego); lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu

• u chorych na padaczkę lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Stosowanie preparatu należy przerwać na około 3 dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych.

W przypadku przerwania leczenia może wystąpić świąd, niekiedy o znacznym nasileniu, nawet jeżeli objaw ten nie występował wcześniej. Niekiedy konieczne jest wznowienie stosowania preparatu. Po wznowieniu leczenia objawy powinny ustąpić.

U dzieci do ukończenia 6. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych, ponieważ ta postać nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki; zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci przeznaczonej dla dzieci.

Spożywając alkohol w okresie leczenia należy zachować ostrożność.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na lewocetyryzynę. U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak np. senność, niewyraźne widzenie, zmęczenie, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń/maszyn.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Lewocetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Lewocetyryzyna może nasilać wpływ leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwbólowych, leków uspokajających) na zdolność reagowania i koncentracji.

Dawkowanie preparatu Alergimed - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 6. roku życia: 5 mg 1 raz na dobę.

U dzieci do 6. roku życia nie zaleca się stosowania preparatu, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w tej grupie wiekowej.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowanie przez lekarza.

U osób z zaburzeniami czynności nerek lekarz odpowiednio dostosuje dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek. W przypadku schyłkowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min), u chorych poddawanych hemodializom, stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby bez zaburzeń czynności nerek nie ma konieczności modyfikowania dawkowania.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby i z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowanie przez lekarza.

Czas trwania leczenia:

W okresowym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż 4 tygodnie w ciągu roku) leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie w roku) lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia przez cały okres narażenia na alergeny.

Sposób stosowania:

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem. Można przyjmować niezależnie od posiłku.

Czy można stosować Alergimed - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży. Stosowanie preparatu w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem, gdy lekarz uzna to za konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych z działaniem lewocetyryzyny u niemowląt. W razie zdecydowanej konieczności, lekarz może zalecić stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią wraz z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji leków z lewocetyryzyną. Badania z racemiczną cetyryzyną (mieszaniną postaci lewo– i prawoskrętnej cetyryzyny) nie wykazały interakcji z: antypiryną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem, pseudoefedryną, diazepamem lub cymetydyną. Teofilina (lek stosowany w astmie) w dawce 400 mg na dobę może zmniejszać szybkość wydalania cetyryzyny. Rytonawir może zwiększać ogólnoustrojową ekspozycję na cetyryzynę.

Spożywając alkohol w okresie leczenia należy zachować ostrożność.

Lewocetyryzyna w skojarzeniu z alkoholem lub lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. lekami nasennymi, uspokajającymi, zwiotczającymi mięśnie, przeciwbólowymi) może nasilać ich hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy i dodatkowo zmniejszać zdolność reagowania, sprawność psychofizyczną i koncentrację.

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, może zmniejszać szybkość jej wchłaniania.

Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alergimed - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Alergimed może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej możliwe: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, astenia, bóle brzucha. Mogą wystąpić: zwiększone łaknienie, nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, obrzęki, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni i stawów, agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze, koszmary senne, drgawki, parestezje, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, wyprysk polekowy) i reakcje anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, duszność, niedociśnienie tętnicze i wstrząs anafilaktyczny mogący stanowić bezpośrednie zagrożenie życia). Ponadto, po przerwaniu stosowania preparatu może wystąpić intensywny świąd i/lub pokrzywka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające lewocetyryzyna (dichlorowodorek lewocetyryzyny)

Cezera (tabletki powlekane) Contrahist (roztwór doustny) Contrahist (tabletki powlekane) Contrahist Allergy (tabletki powlekane) Lirra (tabletki powlekane) Lirra Gem (tabletki powlekane) Nossin (tabletki powlekane) Xyzal (tabletki powlekane) Xyzal 0,5 mg/ml (roztwór doustny) Zenaro (tabletki powlekane) Zyx (tabletki powlekane) Zyx Bio (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta