Agen 5 - tabletki

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Preparat zawiera substancję amlodypina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Agen 5
tabletki; 5 mg; 60 tabl.
Delfarma
12,18 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,65 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Agen 5
tabletki; 5 mg; 60 tabl.
Forfarm
12,52 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,76 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Agen 5
tabletki; 5 mg; 30 tabl.
Zentiva
7,20 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
2,16 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Agen 5
tabletki; 5 mg; 60 tabl.
Zentiva
12,41 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
3,72 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Co zawiera i jak działa Agen 5 - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest amlodypina, pochodna dihydropirydyny, należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie antagonistów wapnia polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Amlodypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych i w mniejszym stopniu do komórek mięśnia sercowego. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Amlodypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Bezpośrednim skutkiem takiego działania amlodypiny jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Prawdopodobnie rozszerzają się także tętnice wieńcowe, co zwiększa transport tlenu do mięśnia sercowego, także u chorych z dławicą naczynioskurczową (Prinzmetala). W rezultacie, u chorych z dławicą piersiową, zwiększa się tolerancja wysiłku fizycznego (wydłuża się czas do pojawienia się bólu dławicowego podczas wysiłku) oraz zmniejsza się częstość występowania i nasilenia bólów dławicowych. Stan kliniczny chorych z dławicą piersiową poprawia się, a zużycie nitrogliceryny maleje.
Preparaty z tej grupy stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1 raz na dobę zapewnia klinicznie istotne obniżenie ciśnienia tętniczego, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej, przez 24 godziny. Efekt działania amlodypiny pojawia się stopniowo, dzięki czemu nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Uzyskanie stacjonarnego stężenia amlodypiny we krwi wymaga 7.–8. dni codziennego stosowania preparatu.

Kiedy stosować Agen 5 - tabletki?

Preparat jest wskazany:
· w leczeniu nadciśnienia tętniczego
· w zapobieganiu wystąpieniu bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz w leczeniu dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala.
Preparat może być stosowany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

Kiedy nie stosować preparatu Agen 5 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne dihydropirydyny.
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie:
· ciężkie niedociśnienie tętnicze
· wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny
· zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znaczne zwężenie zastawki aortalnej)
· hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebytym zawale serca.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w ocenie lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Agen 5 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w leczeniu przełomu nadciśnieniowego.
Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością serca, zwłaszcza ciężką (III i IV stopień wg NYHA); w tej grupie chorych, w okresie stosowania preparatu, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działanie preparatu może ulec nasileniu. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.
U chorych w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas zwiększania stosowanej dawki.
Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci do 6. roku życia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. U niektórych osób, preparat może powodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie, nudności lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność szybkiego reagowania.

Dawkowanie preparatu Agen 5 - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę. Następnie, w zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg na dobę. Lekarz określi czy preparat ma być stosowany w monoterapii czy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub przeciwdławicowymi.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby działanie preparatu może ulec nasileniu; należy zachować ostrożność; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.
Dzieci i młodzież:
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży 6.–17. roku życia: początkowo 2,5 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby, po 4 tygodniach stosowania preparatu, lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg 1 raz na dobę.
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci do 6. roku życia i dlatego preparat nie jest wskazany do stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Agen 5 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i nie można zastosować bezpieczniejszego leku alternatywnego oraz gdy w ocenie lekarza korzyści związane z leczeniem wyraźnie przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem preparatu.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. diltiazem, werapamil, azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol), inhibitory proteazy (rytonawir), antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna) mogą hamować metabolizm amlodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Należy zachować ostrożność.
Równoległe spożywanie soku grejpfrutowego nie jest wskazane, ponieważ sok grejpfrutowy może wpływać na nasilenie działania amlodypiny i u niektórych osób nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego.
Ze względu na sumowanie się działania przeciwnadciśnieniowego różnych preparatów amlodypina może nasilać działanie równolegle stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych (takich jak np. beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, alfa-blokery, leki moczopędne).
Cymetydyna, leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin lub magnez oraz sildenafil nie wpływają na farmakokinetykę amlodypiny.
Amlodypina nie wpływa na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny, warfaryny lub cyklosporyny.
Amlodypina może powodować zwiększenie ekspozycji na simwastatynę; jeżeli simwastatyna jest stosowana równolegle z amlodypiną lekarz zaleci odpowiednie ograniczenie dawkowania simwastatyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Agen 5 - tabletki?

Jak każdy lek, również Agen 5, -10, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do często występujących działań niepożądanych należą: bóle i zawroty głowy, senność, zmęczenie, kołatanie serca, uderzenia gorąca, nudności, ból brzucha, obrzęki obwodowe (szczególnie wokół kostek). Niezbyt często możliwe: małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), plamica, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmiany nastroju, zaburzenia czucia, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), drżenia, omdlenia, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zapalenie naczyń, duszność, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, rozrost dziąseł, suchość w jamie ustnej, zaburzenia perystaltyki jelit, niestrawność, zapalenie trzustki, łysienie, obfite pocenie się, przebarwienia skóry, bóle i kurcze mięśni, bóle stawów, ból pleców, zaburzenia oddawania moczu, impotencja, ginekomastia, złe samopoczucie, zwiększenie/zmniejszenie masy ciała, osłabienie. Rzadko: niedociśnienie tętnicze, skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), rumień wielopostaciowy (wysiękowy). Bardzo rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, pokrzywka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amlodypina

Adipine (tabletki) Agen 10 (tabletki) Aldan 5 (tabletki) Aldan 10 (tabletki) Alneta (tabletki) Amlodipine Bluefish (tabletki) Amlodipine Orion (tabletki) Amlodipine Vitabalans (tabletki) Amlomyl (tabletki) Amlonor (tabletki) Amlopin 5 (tabletki) Amlopin 10 (tabletki) Amlozek (tabletki) ApoAmlo (tabletki) Cardilopin (tabletki) Normodipine (tabletki) Norvasc (tabletki) Tenox (tabletki) Vilpin (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta