Permisywna oliguria w okresie śródoperacyjnym - strona 2

28.04.2022
Opracował: lek. Michał Długaszek

Konserwatywna definicja oligurii wg KDIGO (nie tylko dla okresu śródoperacyjnego) nie po raz pierwszy została poddana w wątpliwość. Wcześniej, w 2013 roku wykazano, że oliguria <0,3 ml/kg/h trwająca co najmniej 6 godzin u krytycznie chorych pacjentów na OIT niezależnie zwiększa ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego. Dostrzeżono również, że kryterium czasu trwania skąpomoczu jest równie istotne, ponieważ w innym badaniu w grupie chorych leczonych na OIT oliguria trwająca >6 godzin była istotnie związana z AKI, czego nie osiągnięto dla grupy pacjentów z oligurią trwającą 1–6 godzin.

Utrzymanie prawidłowej diurezy a płynoterapia

Grupy robocze National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality Initiative oraz European Best Renal Practice sugerują, że wartość odcięcia dla oligurii 0,5 ml/kg/h, która bazuje na wadze pacjenta może się wiązać z „nadrozpoznawalnością” AKI i indukować wiele szkodliwych działań. Niewłaściwa płynoterapia w reakcji na oligurię śródoperacyjną może powodować przeładowanie płynami, wzrost ryzyka AKI, powikłań pooperacyjnych i przedłużoną hospitalizację. Oliguria stanowi drugą co do częstości przyczynę resuscytacji płynowej podczas zabiegów operacyjnych (pierwszą jest niskie ciśnienie tętnicze). Jak więc powinna wyglądać płynoterapia śródoperacyjna, aby zmniejszyć ryzyko AKI?

Wspólne stanowisko Acute Disease Quality Initiative (ADQI-24) i PeriOperative Quality Initiative (POQI-7) dotyczące postępowania w pooperacyjnym AKI nie zaleca restrykcyjnej gospodarki płynami w okresie śródoperacyjnym (z wyjątkiem ściśle określonych przypadków; stopień zaleceń B, silna rekomendacja). Z kolei u pacjentów z dużym ryzykiem operacyjnym zaleca płynoterapię opartą na monitorowaniu hemodynamicznym w celu zapewnienia właściwego ciśnienia tętniczego, objętości wewnątrznaczyniowej, rzutu serca oraz redukcji ryzyka PO-AKI (stopień zaleceń C, słaba rekomendacja).

Piśmiennictwo:

1. Cisek LJ i wsp. Pneumoperitoneum produces reversible renal dysfunction in animals with normal and chronically reduced renal function. J Endourol 1998; 12: 95-100.
2. Matot I i wsp. Effect of the Volume of Fluids Administered on Intraoperative Oliguria in Laparoscopic Bariatric Surgery: A Randomized Controlled Trial. Arch Surg. 2012;147(3):228–234.
3. Mizota T i wsp. Intraoperative oliguria predicts acute kidney injury after major abdominal surgery. Br J Anaesth. 2017 Dec 1;119(6):1127-1134.
4. Ralib A i wsp. The urine output definition of acute kidney injury is too liberal. Crit Care. 2013 Jun 20;17(3):R112.
5. Shim JW i wsp. Role of intraoperative oliguria in risk stratification for postoperative acute kidney injury in patients undergoing colorectal surgery with an enhanced recovery protocol: A propensity score matching analysis. PLoS One. 2020;15(4):e0231447.
6. Palevsky PM i wsp. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Am J Kidney Dis 2013; 61: 649–672.
7. Ad-Hoc Working Group Of ERPB. A European Renal Best Practice (ERBP) position statement on the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) clinical practice guidelines on acute kidney injury: part 1: definitions, conservative management and contrast-induced nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: 4263–4272.
8. Nisanevich V i wsp. Effect of intraoperative fluid management on outcome after intraabdominal surgery. Anesthesiology 2005; 103: 25–32.
9. McArdle GT i wsp. Preliminary results of a prospective randomized trial of restrictive versus standard fluid regime in elective open abdominal aortic aneurysm repair. Ann Surg 2009; 250: 28–34. 10. Lobo DN i wsp. Effect of salt and water balance on recovery of gastrointestinal function after elective colonic resection: a randomised controlled trial. Lancet 2002; 359: 1812–1818.
11. Kambhampati G i wsp. Perioperative fluid balance and acute kidney injury. Clin Exp Nephrol 2012; 16: 730–738.
12. Brandstrup B i wsp. Which goal for fluid therapy during colorectal surgery is followed by the best outcome: near-maximal stroke volume or zero fluid balance? Br J Anaesth 2012; 109: 191–199.
13. Prowle J.R i wsp.: Postoperative acute kidney injury in adult non-cardiac surgery: joint consensus report of the Acute Disease Quality Initiative and PeriOperative Quality Initiative. Nat. Rev. Nephrol. 2021
strona 2 z 2