Jak często ból towarzyszy depresji?

Jak często ból towarzyszy depresji?

Częstość współwystępowania bólu i zaburzeń depresyjnych u chorych zgłaszających się do ambulatoriów psychiatrycznych

Omówienie artykułu: Pain as a symptom of depression: prevalence and clinical correlates in patients attending psychiatric clinics
L. Agüera-Ortiz, I. Failde, J.A. Mico, J. Cervilla, J.J. López-Ibor
Journal of Affective Disorders, 2011; 130: 106–112

Opracowali: lek. Rafał Jaeschke, dr med. Marcin Siwek
Konsultowała dr hab. med. Dominika Dudek, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Skróty: BD (bipolar disorder) – zaburzenia afektywne dwubiegunowe, CI (confidence interval) – przedział ufności, DSM-IV-TR – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV Edition, Text Revision, HDRS-17 (Hamilton Depression Rating Scale) – 17-cechowa skala depresji Hamiltona, MDD (major depressive disorder) – duża depresja, NCS-R – National Comorbidity Survey Replication, OR (odds ratio) – iloraz szans, SD (standard deviation) – odchylenie standardowe, VAS (Visual Analogue Scale) – skala analogowo-wzrokowa

Wprowadzenie

Zgodnie z definicją przyjętą przez International Association for the Study of Pain, ból należy rozumieć jako: "nieprzyjemne doświadczenie czuciowe i emocjonalne związane z faktycznym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek bądź też opisywane w kontekście takiego uszkodzenia". Autorzy przytoczonej definicji zasadnie wskazują na fakt, że ból – niezależnie od powodujących go bodźców – zawsze wiąże się z cierpieniem psychicznym (distress). Wydaje się, że zjawisko współwystępowania objawów fizykalnych (w tym bólu) i depresji jest szeroko rozpowszechnione. Objawy somatyczne występują u 30–54% chorych na depresję objętych terapią w specjalistycznych ośrodkach psychiatrycznych. W praktyce lekarzy pierwszego kontaktu problem zależności między objawami somatycznymi a depresją jest często zaniedbywany. Świadczą o tym wyniki badania NCS-R, zgodnie z którymi depresji nie rozpoznaje się u ok. 50% zgłaszających się do lekarza z powodu objawów somatycznych towarzyszących zaburzeniom depresyjnym. W metaanalizie autorstwa Baira i wsp. wykazano, że 65% chorych na depresję doświadcza dolegliwości bólowych (choć wyniki poszczególnych badań epidemiologicznych dotyczących tego zagadnienia są niejednorodne).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.