Jakie zaburzenia rytmu serca u dziecka wymagają pilnej diagnostyki? Które z nich stanowią stan zagrożenia życia?

01-01-2014
dr n. med. Katarzyna Niewiadomska-Jarosik
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pilnej diagnostyki u dzieci wymagają:

1) arytmie nadkomorowe

a) liczne pobudzenia przedwczesne nadkomorowe

b) częstoskurcze przedsionkowe

c) częstoskurcze przedsionkowo-komorowe w zespołach preekscytacji (obecność dodatkowej drogi przewodzenia przedsionkowo-komorowego)

2) arytmie komorowe

a) liczne przedwczesne pobudzenia komorowe

b) częstoskurcze komorowe

3) zespół długiego QT – jest to często genetycznie uwarunkowany zespół charakteryzujący się okresowym lub stałym wydłużeniem odstępu QT w EKG i napadami częstoskurczu komorowego o charakterze torsade de pointes

4) zespół krótkiego QT – genetycznie uwarunkowany zespół charakteryzujący się okresowym lub stałym skróceniem odstępu QT w EKG (QTc <300 ms)

5) częstoskurcz wielokształtny zależny od katecholamin – wywoływany mutacją genu kodującego receptor rianodynowy lub genu białka-kalsekwestryny; wyzwalany przez emocje i sytuacje stresowe.

Arytmiami mogącymi powodować SCD u dzieci są przeważnie złożone komorowe zaburzenia rytmu, a także częstoskurcze przedsionkowo-komorowe w zespołach preekscytacji, z krótkim czasem przewodzenia drogi dodatkowej. Arytmie te pojawiają się na ogół nagle i wymagają pilnego leczenia, a po stabilizacji stanu pacjenta zwykle podejmuje się dalsze leczenie, w zależności od przyczyny arytmii (ablacja drogi dodatkowej, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca), aby zapobiec nawrotom. (KNJ, JSt) (2013, 2014)

Piśmiennictwo

  1. Kubicka K., Bieganowska K. (red.): Zaburzenia rytmu serca u dzieci. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001
  2. Wang S., Zhu W., Hamilton R.M. i wsp.: Diagnosis-specific characteristics of ventricular tachycardia in children with structurally normal hearts. Heart Rhythm., 2010; 7 (12): 1725–1731

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!