Jakie są zasady refundacji preparatów robionych (recepturowych)?

30.03.2021

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego

Zasady refundacji preparatów robionych (tzw. leków recepturowych, sporządzonych w aptece na podstawie recepty lekarskiej) uregulowano w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 357).

Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową1. Dodatkowym warunkiem refundacji leków recepturowych jest zachowanie reguły, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie2 (co stanowi problem przy potencjalnej refundacji leków złożonych sporządzonych w dawkach pediatrycznych3). Odpłatność ryczałtowa leku recepturowego wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę4.

Refundacja preparatu robionego zależy od refundacji jego składników, np. substancji użytych w maściach robionych. Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub leków gotowych, w stosunku do których nie wydano decyzji administracyjnej o objęciu refundacją (które nie są na listach refundacyjnych) – są pełnopłatne. Użycie więc do zrobienia preparatu leku nierefundowanego, spowoduje utratę refundacji powstałego z jego udziałem leku recepturowego. Szczegóły refundacji leków recepturowych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. 2012 r., poz. 1259). Rozporządzenie to określa między innymi ilości leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa. Za odpłatnością ryczałtową mogą być wydane wyłącznie leki recepturowe przygotowane w całości z surowców farmaceutycznych wymienionych w tym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przypisy:

1. Redakcja art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest tak skonstruowana, iż stwarza Ministrowi Zdrowia swobodę w rozszerzeniu wskazań refundacyjnych o wskazania off-label we wszystkich kategoriach dostępności refundacyjnej. Zob. J. Adamski, K. Urban, E. Warmińska: Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, LEX 2014, komentarz do art. 40.
2. Art. 6 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przepisu nie stosuje się do leków recepturowych przygotowanych z ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste – tj. surowców farmaceutycznych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j.: Dz. U. z Dz.U. z 2020 r., poz. 2050).
3. Jak wskazują J. Adamski, K. Urban, E. Warmińska: Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, LEX 2014, komentarz do art. 6.
4. Ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej