Czy dziecku mieszkającemu i zgłoszonemu do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ale urodzonemu za granicą i nieposiadającemu nr PESEL, można wystawić e-receptę?

28.12.2021

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim

Na recepcie powinien być podany tzw. identyfikator pacjenta,1 którym najczęściej jest nr PESEL. W przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, identyfikatorem pacjenta jest seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.2 Pacjent potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, a w przypadku osób do 18. roku życia – legitymacji szkolnej.3 W dokumentacji medycznej dokumentującej wypisanie recepty także wymagane jest oznaczenie pacjenta,4 w przypadku noworodka podawany jest nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – ustalony powinien być rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy czym określenie rodzaju dokumentu potwierdzającego tożsamość obejmuje jego nazwę oraz nazwę kraju, w którym został wystawiony.5 Dane sprawozdawane do NFZ charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, obejmują: identyfikator osoby oraz kod identyfikatora określone zgodnie z tabelą nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1207).

Przypisy:

1. O którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z odesłaniem z art. 96a ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego.
2. dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE.L.2015.235.1).
3. art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).
4. zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5. § 10 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (poz. 666). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2020 r.
Wybrane treści dla pacjenta:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej