Czy w przypadku odmowy dalszego leczenia dziecka (art. 38 ustawy o zawodzie lekarza) należy o tej decyzji poinformować obydwoje rodziców, czy wystarczy tylko jednego?

24.02.2023

Odpowiedź

dr n. prawn. Tamara Zimna
Radca prawny, Kancelaria Prawa Medycznego w Oświęcimiu

Odmowa dalszego leczenia pacjenta to inaczej odstąpienie od leczenia. W przypadku odstąpienia od leczenia dziecka lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego.1 Z literalnego brzmienia art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1731)2 wynika, że wystarczające jest poinformowanie o odmowie kontynuacji leczenia tylko jednego z rodziców dziecka (przedstawiciela ustawowego). Każdy z rodziców dziecka ma prawo do uzyskania takiej informacji od lekarza.3

Obowiązek informacyjny obejmuje także wskazanie przez lekarza odstępującego od leczenia realnych możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Obowiązek informacyjny lekarz może spełnić w dowolny sposób – np.: pisemnie, ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – jednakże na lekarzu ciąży ponadto odrębny obowiązek uzasadnienia i odnotowania faktu odstąpienia od leczenia w dokumentacji medycznej pacjenta (art. 38 ust. 4 u.z.l.). W sytuacji odmowy dalszego leczenia finansowanego ze środków publicznych należy pamiętać o obowiązkach kontraktowych wobec NFZ (zgłoszenia przypadku z uzasadnieniem, stosownie do treści zawartej umowy).4

Przypisy:

1. Problematykę odstąpienia od leczenia omawia E. Zielińska [W:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. red. E. Zielińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 2. wyd., s. 677–691.
2. Zob. także M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Dziecko-pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny. Wolters Kluwer, Warszawa 2015: 132–133.
3. Do tej sytuacji odnosi się także art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1876). Komentarz przedstawia D. Karkowska, Prawa Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Wolters Kluwer, Warszawa 2021: 492–498.
4. Szerzej na ten temat w monografii: T. Zimna, Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa 2015: 120–124.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej